Search result for

am leben

(58 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -am leben-, *am leben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา am leben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *am leben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alive.Am LebenShadow Dancing (1996)
We'll have to save money.Wir müssen sparsam LebenNightmares (1979)
After Sophie's death we can't waste money.Seit Zofias Tod müssen wir sparsam lebenNightmares (1979)
That I have let you lived so far.Ich ließ dich am Leben. Vorläufig jedenfalls. Caligula (1979)
- All that are alive.- Die am Leben sind. Pirates of the 20th Century (1980)
That means they're both alive.Also, beide sind am LebenPirates of the 20th Century (1980)
The last one alive will set fire to it.Der letzte, der am Leben ist, wird ihn anzünden. Pirates of the 20th Century (1980)
At least I was still alive:Wenigstens war ich am LebenThe Return of Starbuck (1980)
Remember, stay alert, so you can stay alive.Bleiben Sie wachsam, damit Sie am Leben bleiben. The Outrage: Part 1 (1980)
I have just been my uncle said that this vile villain, this gentleman Karamushi still alive.Mein lieber Onkel sagte mir vorhin: "Wenn ein ausgemachter Halunke wie Monsieur Taramushi noch am Leben ist, dann nur, weil auf ihn Verlass ist." Le guignolo (1980)
As you can see, he's very much alive and pretty well.Er ist am Leben und sieht bestens aus. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Live, you son of a bitch.Bleib am Leben, du Mistkerl. The Big Red One (1980)
You're gonna live if I have to blow your brains out.Du bleibst am Leben, und wenn ich dich erschießen muss. The Big Red One (1980)
I guess he never got over it. He used to talk about him like he was alive.Er hat es nie verkraftet und immer von ihm geredet, als wäre er noch am LebenCruising (1980)
Go in and out? Don't forget our golden rule We'll let you in, but you can't go out!Vielleicht lass ich dich am Leben, das hängt allein von dir ab. We're Going to Eat You (1980)
My mom wouldn't be dead if I'd gone with her.Sie wäre noch am Leben, wenn ich sie begleitet hätte. Dressed to Kill (1980)
No, Captain, they're alive.Nein, Captain, sie sind noch am LebenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Is anyone else alive?Sind die anderen noch am LebenFriday the 13th (1980)
You saved my lifeHättest du mich damals als ich so schwer verwundet war nicht gerettet, wäre ich jetzt nicht mehr am lebenMing jian (1980)
Is he alive?Ist er am LebenKagemusha (1980)
Perhaps you are right, but I had been thinking he was alive.Vielleicht habt Ihr Recht, aber ich dachte, er sei am LebenKagemusha (1980)
Stay alive. That's all I'm akskin' ya.Bleib nur am Leben, mehr will ich nicht. Popeye (1980)
If Patton were alive, he would slap your face.Patton würde Sie dafür ohrfeigen, wäre er noch am LebenPrivate Benjamin (1980)
You're smothering me!Lasst mich am LebenSeems Like Old Times (1980)
They had to resort to cannibalism in order to stay alive.Um am Leben zu bleiben, wurden diese Menschen zu Kannibalen. The Shining (1980)
The doctor, the doctor who let me live.Der Arzt, der mich am Leben hielt! Spetters (1980)
In other words, you will be allowed to live.Das heißt, ich lasse euch am LebenSuperman II (1980)
- She lives for now.(Zod) Sie bleibt am LebenSuperman II (1980)
The space women from the peaceful star are still alive.Die Frauen von dem Stern des Friedens, sind immer noch am Leben! Eliminiere sie! Super Monster (1980)
Only the owner could sue me and he has to be alive.Nur der besitzer kann das, aber dazu muss er am leben sein. Used Cars (1980)
If you come with us your chances of being alive tomorrow are gonna be a hell of a lot better.Aber wenn Sie mit uns mitkommen, haben Sie verdammt bessere Chancen, morgen noch am Leben zu sein. When Time Ran Out... (1980)
If I'd alerted you straightaway when that ship was towed in, there would have been three less deaths and you would have had more time to investigate.Wenn ich Sie sofort, nachdem das Schiff eingelaufen war, benachrichtigt hätte, dann wären meine Leute noch am Leben, und der Doktor auch. Sie hätten sicher gleich von Anfang an das Richtige getan. Contamination (1980)
And we thank you especially for keeping our boys safe and alive.Und besonders danken wir Dir dafür, dass Du unsere Jungs beschützt hast und sie am Leben sind. The Last Ten Days (1981)
Curt's alive.Curt ist am LebenThe Tempest (1981)
If he'd been alive, he'd have been suspect number one.Wenn er noch am Leben wäre, wäre er unser Hauptverdächtiger. Absence of Malice (1981)
- If I were still alive, I probably would.Wäre ich am Leben, wahrscheinlich. An American Werewolf in London (1981)
And if he's still alive you must try to find Pegasus.Und wenn er noch am Leben ist, musst du versuchen, Pegasus zu finden. Clash of the Titans (1981)
All I want now is for him to live.Und ich will nur eins - dass er am Leben bleibt. Man of Iron (1981)
Not so long as you're walkin'!Solange Sie am Leben sind. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Kristatos is still alive.Kristatos ist noch am LebenFor Your Eyes Only (1981)
Fire, the mysterious phenomenon that cooked his food, heated his cave, and kept him alive.Feuer, das mysteriöse Phänomen, das ihr Essen garte, ihre Höhlen wärmte und sie am Leben erhielt. History of the World: Part I (1981)
[Man] What is it?Sind ja doch noch ein paar am LebenBuddy Goes West (1981)
Cristal still alive?Cristal, ist er noch am LebenPixote (1981)
So I suggested they do a follow-up.Und damit sie wissen, dass ich noch am Leben bin, habe ich sie hierher gebeten! Was? ! The Professional (1981)
No, I think I saved you in order to trade you in one day.Nein! Ich habe Sie am Leben gehalten, mit der Absicht, Sie eines Tages auszutauschen! The Professional (1981)
Hey, you alive out there?Seid ihr noch am Leben? ! ? The Prowler (1981)
I don't know whether these East European players are alive or dead but you can find that out.Ich weiß nicht, ob diese osteuropäischen Spieler am Leben sind oder nicht, aber Sie könnten das herausfinden. Victory (1981)
Every fifth head or so was alive.Jeder 5. Kopf war noch am Leben, hellwach. Wolfen (1981)
Our faith is not part of our life. Our faith is our life and as such must be fed and nourished by thought and deed."Religion ist nicht Teil des Lebens, Religion ist unser Leben und muss daher durch Gedanken und Tat am Leben erhalten werden." The Beginning (1981)
And here you're, alive and kicking.Und du bist am LebenOslinaya shkura (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
am Lebenยังมีชีวิตอยู่, See also: S. lebendig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
am Leben bleibento keep alive; to stay alive [Add to Longdo]
jdm. am Leben erhaltento keep sb. alive [Add to Longdo]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive [Add to Longdo]
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]
lebenswichtig {adj} | lebenswichtiger | am lebenswichtigsten | lebenswichtige Organevital | more vital | most vital | vital organs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top