Search result for

altogether

(64 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altogether-, *altogether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether[ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether[ADV] แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)

English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
Altogether they... Pay it.- จ่ายไป Burn After Reading (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
What if we could get out of here altogether?สมมุติ ถ้าเราหนีไปจากที่นี่ ไปด้วยกันได้ Public Enemies (2009)
Well, what if we could get Rosie to drop out of homecoming altogether?ดี เป็นยังไงถ้าเราทำให้โรซี่ ออกไปจากโฮมคัมมิ่งควีน Princess Protection Program (2009)
8, altogether.ทั้งหมดแปดแห่งครับ Double Blind (2009)
Orson Hodge is just gonna disappear altogether.ออร์สัน ฮอดจ์ ก็คงกำลังจะหายสาปสูญไปด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Does that mean you're going to stop working altogether?งั้นหมายความว่าคุณจะไม่ทำงานด้วยกันอีกแล้วใช่ไหม? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
It's enough to want to give up women altogether. (chuckles)เซ็งจนอยากเลิก กับผู้หญิงเลยเนอะ Ballad (2009)
You can take my name off the lottery altogether.คุณสามารภเอาชื่อของฉัน ออกจากการเสี่ยงทั้งหมด Light (2009)
I could've forced you out of the picture altogether.ฉันจะให้เธอออกไปให้พ้นๆเลยก็ยังได้ The Debarted (2009)
Well, anyway, Time became quite offended and stopped altogether.ยังไงก็เถอะ ถึงเวลาแล้วที่เรื่องที่ทำให้ ขุ่นข้องหมองใจทั้งหมดจะต้องหยุด Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altogetherAbout one hundred and fifty dollars altogether.
altogetherAltogether, it was a success.
altogetherAltogether, things are going well.
altogetherBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altogetherHe doesn't altogether trust me.
altogetherHe is altogether a giant.
altogetherHe is not altogether a fool.
altogetherHe is not altogether wrong.
altogetherHis answer is not altogether satisfactory to us.
altogetherHis speech was not altogether bad.
altogetherI don't know this problem altogether.
altogetherIt has cost me $100 altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ[V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว[ADV] all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ครบ[ADV] altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together   FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangmot) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to   
รวมทั้งหมด[X] (rūam thangmot) EN: totalling ; altogether   FR: tout compris ; en tout
รวมทั้งสิ้น[adv.] (rūam thangsin) EN: altogether   FR: complètement ; tout à fait
รวมยอด[n. exp.] (rūam yøt) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether   
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large   FR: la totalité de

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTOGETHER    AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altogether    (a) (oo2 l t @ g e1 dh @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv,n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P) [Add to Longdo]
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether [Add to Longdo]
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [Add to Longdo]
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total, #97,687 [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altogether \Al`to*geth"er\, adv. [OE. altogedere; al all +
   togedere together. See {Together}.]
   1. All together; conjointly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Altogether they went at once.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Without exception; wholly; completely.
    [1913 Webster]
 
       Every man at his best state is altogether vanity.
                          --Ps. xxxix.
                          5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 altogether \altogether\ n.
   1. nakedness; -- used mostly in the phrase "in the
    altogether". [informal]
 
   Syn: raw, buff, birthday suit
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altogether
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: with everything included or counted; "altogether he earns
     close to a million dollars" [syn: {altogether}, {all told},
     {in all}]
   3: with everything considered (and neglecting details);
     "altogether, I'm sorry it happened"; "all in all, it's not so
     bad" [syn: {all in all}, {on the whole}, {altogether}, {tout
     ensemble}]
   n 1: informal terms for nakedness; "in the raw"; "in the
      altogether"; "in his birthday suit" [syn: {raw},
      {altogether}, {birthday suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top