Search result for

alto-

(42 entries)
(0.8383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alto,-alto-, *alto*
English-Thai: Longdo Dictionary
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto    [ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto    [N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
contralton. เสียงต่ำที่สุดของผู้หญิง,นักร้องหญิงเสียงต่ำดังกล่าว .adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
That is the Altoids "Curiously Strong Elbow to the Face" of the game.กับลูกอมอัลทอยดส์ครับ ในช่วง "ช็อตเด็ดเข้มถึงใจ" The Love Guru (2008)
Altogether they... Pay it.- จ่ายไป Burn After Reading (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
What if we could get out of here altogether?สมมุติ ถ้าเราหนีไปจากที่นี่ ไปด้วยกันได้ Public Enemies (2009)
Well, what if we could get Rosie to drop out of homecoming altogether?ดี เป็นยังไงถ้าเราทำให้โรซี่ ออกไปจากโฮมคัมมิ่งควีน Princess Protection Program (2009)
8, altogether.ทั้งหมดแปดแห่งครับ Double Blind (2009)
Orson Hodge is just gonna disappear altogether.ออร์สัน ฮอดจ์ ก็คงกำลังจะหายสาปสูญไปด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Does that mean you're going to stop working altogether?งั้นหมายความว่าคุณจะไม่ทำงานด้วยกันอีกแล้วใช่ไหม? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
It's enough to want to give up women altogether. (chuckles)เซ็งจนอยากเลิก กับผู้หญิงเลยเนอะ Ballad (2009)
This is the alto part. Yep.- นี่มันเสียงอัลโต้ Preggers (2009)
You can take my name off the lottery altogether.คุณสามารภเอาชื่อของฉัน ออกจากการเสี่ยงทั้งหมด Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altoI don't know this problem altogether.
altoWe are eight altogether.
altoThat's 3000 yen altogether.
altoThere were only five person present altogether.
altoThat's altogether wrong.
altoHe doesn't altogether trust me.
altoThe troop was altogether destroyed.
altoOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
altoHe is not altogether a fool.
altoYour work is not altogether satisfactory.
altoBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altoThe plan was altogether spoiled by the rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTO    AE1 L T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) (a1 l t ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルト[あると, aruto] Alto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viola \Vi"o*la\, n. [It. See {Viol}.] (Mus.)
   An instrument in form and use resembling the violin, but
   larger, and a fifth lower in compass.
   [1913 Webster]
 
   {Viola da braccio} [It., viol for the arm], the tenor viol,
    or viola, a fifth lower than the violin. Its part is
    written in the alto clef, hence it is sometimes called the
    {alto}.
 
   {Viola da gamba} [It., viol for the leg], an instrument
    resembling the viola, but larger, and held between the
    knees. It is now rarely used.
 
   {Viola da spalla} [It., viol for the shoulder], an instrument
    formerly used, resembling the viola, and intermediate in
    size between the viola and the viola da gamba.
 
   {Viola di amore} [It., viol of love: cf. F. viole d'amour], a
    viol, larger than the viola, having catgut strings upon,
    and brass or steel wires under, the keyboard. These,
    sounding sympathetically with the strings, yield a
    peculiarly soft and silvery sound. It is now seldom used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto \Al"to\, n.; pl. {Altos}. [It. alto high, fr. L. altus. Cf.
   {Alt}.]
   1. (Mus.) Formerly the part sung by the highest male, or
    counter-tenor, voices; now the part sung by the lowest
    female, or contralto, voices, between in tenor and
    soprano. In instrumental music it now signifies the tenor.
    [1913 Webster]
 
   2. An alto singer.
    [1913 Webster]
 
   {Alto clef} (Mus.) the counter-tenor clef, or the C clef,
    placed so that the two strokes include the middle line of
    the staff. --Moore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alto
   adj 1: of or being the lowest female voice [syn: {alto},
       {contralto}]
   2: of or being the highest male voice; having a range above that
     of tenor [syn: {countertenor}, {alto}]
   3: (of a musical instrument) second highest member of a group;
     "alto clarinet or recorder"
   n 1: a singer whose voice lies in the alto clef
   2: the lowest female singing voice [syn: {contralto}, {alto}]
   3: the highest adult male singing voice [syn: {countertenor},
     {alto}]
   4: (of a musical instrument) the second highest instrument in a
     family of musical instruments
   5: the pitch range of the lowest female voice

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 alto
   contralto; contralto voice
   high; lofty; tall
   loud
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 alto
   high; lofty; tall
   height
   loud
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alto [alto]
   contralto; contralto voice
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 alto
    high, lofty, tall
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top