Search result for

altitude

(69 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altitude-, *altitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altitude    [N] ความสูง, See also: ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล
altitude    [N] ชนชั้นสูง
altitude    [N] ที่สูง, See also: ความสูง, Syn. height, elevation, loftiness
altitude    [N] ระดับหรือตำแหน่ง
altitude    [N] ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altitudeระดับความสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitudeระดับความสูงเชิงมุม, ระดับความสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
altitude๑. ส่วนสูง๒. ระดับความสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
altitude angleมุมระดับความสูง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
altitude sicknessการเมาความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altitudeความสูง [การแพทย์]
altitudeระดับความสูง, ระดับความสูงเชิงมุม, 1. ระยะที่วัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในแนวดิ่ง 2. มุมแสดงตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าโดยวัดจากแนวขอบฟ้าขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Altitude, Highที่สูง, ที่ระดับสูง, สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆ, ในที่สูง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three of them were at his altitude and one of them was a lot lower3ในนั้นอยู่ที่ระดับสูง และหนึ่งในนั้นอยู่ต่ำกว่า The Fourth Kind (2009)
Juliet-5-Bravo, ident, say altitude.คุณจะทำอะไร ABQ (2009)
In a plane losing altitude right above a cul-de-sac...เจฟฟ์และแดฟเน่ บิคส์.. เมื่อเครื่องบินสูญเสียการควบคุม เมื่อมาอยู่เหนือ ทางตัน Boom Crunch (2009)
Let out some string, add altitude, I'll go under and cut his line.ปล่อยสายใน เพิ่มระดับความสูง แล้วฉันจะอ้อมไปตัดสายของเขา The Cornhusker Vortex (2009)
It's the altitudeผมแพ้ความสูงนะ The Expendables (2010)
It is the altitude, it'll get to youเขาแพ้ความสูง ใครๆก็เป็นกันได้ The Expendables (2010)
They live in windier environments at a higher altitude.พวกมันอาศัยอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่มีลมพัดผ่าน บนพื้นที่สูงๆ The Couple in the Cave (2010)
So I checked the wind patterns at various altitudes, and I found some cabins in the park that hikers use to rest.แล้วผมก็ได้ตรวจสอบ การไหลเวียนของกระแสลม ในระดับความสูงแตกต่างกัน และผมก็พบกระท่อม บางส่วนที่อยู่ในอุทยาน The Couple in the Cave (2010)
These are plants that grow at the higher altitudes in the park.พวกนี้คือพืช ที่ขึ้นบนยอดเขาสูงในอุทยาน The Couple in the Cave (2010)
There were needles from the red spruce, which means that he was at an altitude higher than 4,300 feet.มีเศษใบสนจาก ต้นสนแดงชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึงว่าเขาอาศัยอยู่ ตรงพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่เทือกสูง 300 ฟุต The Body and the Bounty (2010)
Rare enough that when it's combined with altitude and a not-so-secret barbecue sauce made by Ollie's B-BQ in western Virginia, you're left with a half-mile stretch off the 250 highway, where the victim had to beหาได้ยากอยู่ เมื่อมันไปสัมพัทธ์ กับระดับความสูง และไม่ได้เป็นตำรับสูตรลับนัก สำหรับทำซอสบาร์บีคิว ที่ปรุงโดยร้านโอลลี่ บาร์บีคิว ในเวอร์จิเนียตะวันตก The Body and the Bounty (2010)
So it does that with four satellites, and it computes your "x" and "y" position and your altitude, and now you've got your position from time.มันบอกว่า "โอ้ฉันจะ ต้อง 5 ฟุตต่อจากดาวเทียมที่ กว่าดาวเทียมที่. " ดังนั้นจึงไม่ว่ากับสี่ดาวเทียม Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altitudeIn high altitudes people find it hard to breath.
altitudeThe mountain has an altitude of 3,000 meters.
altitudeThe people protested against the low altitude flight training.
altitudeThe plane climbed to an altitude of 10,000 meters.
altitudeThe plane flew at an altitude of 3,000 meters.
altitudeThe solar altitude is 20 degrees.
altitudeWe are cruising at an altitude of 39,000 feet.
altitudeWhat is the altitude of the plateau?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับความสูง    [N] altitude, Example: เครื่องบินไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต, Count unit: ฟุต
ความสูง    [N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ความสูง[n.] (khwāmsūng) EN: height ; altitude   FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล[n. exp.] (khwāmsūng neūa radap nām thalē) EN: altitude   FR: altitude [f]
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan klāng) EN: medium cloud   FR: nuage d'altitude moyenne [m]
เมฆชั้นสูง[n. exp.] (mēk chan sūng) EN: high cloud   FR: nuage de haute altitude [m] ; nuage haut [m]
เมฆชั้นฅ่ำ[n. exp.] (mēk chan tam) EN: low cloud   FR: nuage de basse altitude [m] ; nuage bas [m]
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level   FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
ระดับความสูง[n. exp.] (radap khwām sūng) EN: altitude ; elevation   FR: altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking   FR: haut niveau

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTITUDE    AE1 L T AH0 T UW2 D
ALTITUDES    AE1 L T AH0 T UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altitude    (n) (a1 l t i t y uu d)
altitudes    (n) (a1 l t i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhenkrankheit {f}altitude sickness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
高空[こうくう;たかぞら, koukuu ; takazora] (n) high altitude [Add to Longdo]
高高度;高々度[こうこうど, koukoudo] (n) high altitude [Add to Longdo]
高高度飛行;高々度飛行[こうこうどひこう, koukoudohikou] (n) high-altitude flying [Add to Longdo]
高山病[こうざんびょう, kouzanbyou] (n) altitude sickness; mountain sickness [Add to Longdo]
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P) [Add to Longdo]
高所ダイビング[こうしょダイビング, kousho daibingu] (n) altitude diving [Add to Longdo]
高所ダイブ[こうしょダイブ, kousho daibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
高所病[こうしょびょう, koushobyou] (n) altitude sickness [Add to Longdo]
高地トレーニング[こうちトレーニング, kouchi tore-ningu] (n) high-altitude training [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altitude \Al"ti*tude\, n. [L. altitudo, fr. altus high. Cf.
   {Altar}, {Haughty}, {Enhance}.]
   1. Space extended upward; height; the perpendicular elevation
    of an object above its foundation, above the ground, or
    above a given level, or of one object above another; as,
    the altitude of a mountain, or of a bird above the top of
    a tree.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The elevation of a point, or star, or other
    celestial object, above the horizon, measured by the arc
    of a vertical circle intercepted between such point and
    the horizon. It is either true or apparent; true when
    measured from the rational or real horizon, apparent when
    from the sensible or apparent horizon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) The perpendicular distance from the base of a
    figure to the summit, or to the side parallel to the base;
    as, the altitude of a triangle, pyramid, parallelogram,
    frustum, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Height of degree; highest point or degree.
    [1913 Webster]
 
       He is [proud] even to the altitude of his virtue.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Height of rank or excellence; superiority. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. Elevation of spirits; heroics; haughty airs. [Colloq.]
    --Richardson.
    [1913 Webster]
 
       The man of law began to get into his altitude. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Meridian altitude}, an arc of the meridian intercepted
    between the south point on the horizon and any point on
    the meridian. See {Meridian}, 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altitude
   n 1: elevation especially above sea level or above the earth's
      surface; "the altitude gave her a headache" [syn:
      {altitude}, {height}]
   2: the perpendicular distance from the base of a geometric
     figure to the opposite vertex (or side if parallel)
   3: angular distance above the horizon (especially of a celestial
     object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude}, {ALT}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 altitude
   height
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 altitude [altityd]
   height
   altitude; height
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top