Search result for

alteration

(57 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alteration-, *alteration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alteration[N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
alteration[N] ผลของการเปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alterationการแปรเปลี่ยน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alteration of share capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนเรือนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because of the alterations, we believe the unsub is attempting to recreate a woman he once loved.แฟนเหรอ? หรือภรรยา, แม่ ใครก็ได้ที่ตายไปอย่างกระทันหัน Cold Comfort (2009)
"L ove is not love Which alters when it alteration findsL ove is not love Which alters when it alteration finds Did You Hear About the Morgans? (2009)
The famous Doctor Shinigami's alterationsผลงานชิ้นเอกของ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
But we already exhausted tailors, alteration shops. There's no overlap.แต่เราได้ตรวจดูร้านตัดผ้า ร้านแก้ทรง ไม่มีร้านไหนตรงกัน The Uncanny Valley (2010)
Of course we need to make a few alterations-- uh, hemlines, necklines.แน่นอน เราต้องการ เปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อย เออ... The Empire Strikes Jack (2010)
"Strictly no alterations."ห้ามกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น Excited and Scared (2010)
So I made some alterations.ผมก็เลยลองทำมันดู Haunters (2010)
Yes! Now I can just engage seat angle alteration.เยส ตอนนี้ผมปรับองศาที่นั่งได้แล้ว Episode #18.4 (2012)
President Snow insisted, but I made a few alterations.ปธน.สโนว์สั่งมา แต่ฉันเพิ่มเติมอะไรลงไปหน่อย The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Just making a few alterations.แค่ปรับแต่งนิดเดียว Mhysa (2013)
Just making a few alterations.แค่ปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อย The Bear and the Maiden Fair (2013)
The machine was designed to accept alterations in its programming only as a response to an attack.แมชชีนถูกออกแบบมา ให้ยอมรับการดัดแปลง แค่เรื่องของการโปรแกรมข้อมูลเท่านั้น เพื่อตอบโต้การโจมตี God Mode (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alterationHow long will it take for alterations?
alterationIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
alterationThe plan is incapable of alteration.
alterationThere has been an alteration in our plans.
alterationThe sales plan allows of no alteration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผันแปร[N] alteration, See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification, Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย, Example: สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดการผันแปรในยีนได้แก่รังสีไวรัสและยาบางชนิด, Thai definition: การกลับกลายไป, การเปลี่ยนแปลงไป
การสับเปลี่ยน[N] shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การแทน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยน, Example: คำสั่งการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะประกาศในวันพรุ่งนี้, Thai definition: การเปลี่ยนแทนที่กัน เช่น การสับเปลี่ยนตำแหน่ง
การสับ[N] shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การสับเปลี่ยน, การแทนที่
ความผันแปร[N] alteration, See also: change, unstableness, instability, variation, Syn. ความแปรผัน, การเปลี่ยนแปลง, Ant. ความคงที่, Example: ความผันแปรของจิตใจมนุษย์เป็นเรื่องปกติ, Thai definition: สภาวะที่กลับกลายหรือเปลี่ยนแปลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
ความผันแปร[n.] (khwām phanpraē) EN: alteration ; variation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERATION    AO2 L T ER0 EY1 SH AH0 N
ALTERATIONS    AO2 L T ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alteration    (n) (oo2 l t @ r ei1 sh @ n)
alterations    (n) (oo2 l t @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderung {f}; Abänderung {f}; Veränderung {f} | Änderungen {pl}alteration | alterations [Add to Longdo]
Änderungsart {f}alteration type [Add to Longdo]
Änderungscode {m}alteration code [Add to Longdo]
Änderungsdatum {n}alteration date [Add to Longdo]
Änderungsrate {f}alteration rate [Add to Longdo]
Änderungszeile {f}alteration line [Add to Longdo]
Änderungszeit {f}alteration time [Add to Longdo]
Vertragsänderung {f}alteration of contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改ざん(P);改竄[かいざん, kaizan] (n,vs) alteration; falsification; faking; (P) [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P) [Add to Longdo]
改築[かいちく, kaichiku] (n,vs) structural alteration of building; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
改定[かいてい(P);かいじょう, kaitei (P); kaijou] (n,vs) (See 改訂) revision (of a rule, price, etc.); reform; alteration; change; (P) [Add to Longdo]
改訂[かいてい, kaitei] (n,vs,adj-no) (See 改定) revision (of text); alteration; change; (P) [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
増改築[ぞうかいちく, zoukaichiku] (n) extension and structural alteration of building [Add to Longdo]
替え(P);換え;代え[かえ, kae] (n) (1) change; alteration; substitute; spare; proxy; (2) (usu. 換え) rate of exchange; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alteration \Al`ter*a"tion\, n. [Cf. F. alt['e]ration.]
   1. The act of altering or making different.
    [1913 Webster]
 
       Alteration, though it be from worse to better, hath
       in it incoveniences.         --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being altered; a change made in the form or
    nature of a thing; changed condition.
    [1913 Webster]
 
       Ere long might perceive
       Strange alteration in me.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Appius Claudius admitted to the senate the sons of
       those who had been slaves; by which, and succeeding
       alterations, that council degenerated into a most
       corrupt.               --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alteration
   n 1: an event that occurs when something passes from one state
      or phase to another; "the change was intended to increase
      sales"; "this storm is certainly a change for the worse";
      "the neighborhood had undergone few modifications since his
      last visit years ago" [syn: {change}, {alteration},
      {modification}]
   2: the act of making something different (as e.g. the size of a
     garment) [syn: {alteration}, {modification}, {adjustment}]
   3: the act of revising or altering (involving reconsideration
     and modification); "it would require a drastic revision of
     his opinion" [syn: {revision}, {alteration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top