Search result for

alter ego

(18 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alter ego-, *alter ego*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her psychotic alter ego, Jessica?หรือจะเป็นตัวตนโรคจิตอีกคน เจสซิก้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Only it wasn't rage, It was, uh, Arrogance. Like the alter ego Wanted me to know.คุณคิดว่าความเครียดจากการสอบปากคำ ทำให้เส้นกั้นระหว่างอดัมกับตัวตนที่สองของเขาบางลงเหรอ Conflicted (2009)
And you've certainly profited greatly by it turning your superhero alter ego, Ozymandias, into a billion-dollar industry:ซึ่งก็ทำให้ทำเงินได้มหาศาล โดยจับเอา... ...คาแล็คเตอร์ฮีโร่ของคุณ, ออซซี่แมนเดซ มาปั้นเป็นธุรกิจพันล้าน: Watchmen (2009)
Even though it was my slutty alter ego that said a bad word in school it was my ass that got in trouble which was a place my ass had never been before.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอีโก้ของนางมารในตัวฉัน ที่พูดคำหยาบในโรงเรียน... ... มันเป็นก้นของฉันที่มีปัญหา... ... ซึ่งเป็นที่ที่ก้นของฉัน ไม่เคยได้ไปมาก่อน Easy A (2010)
It must be your alter ego.มันจะเป็นเพื่อนของพวกเธอ God of Study (2010)
I'm not going anywhere until Charlie's alter ego, who everyone seems to know about but me, explains what's going on here.ฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าชาร์ลีจะเลิกเห็นแก่ตัว ที่ทุกคนน่าจะทราบ แต่ฉัน อธิบายมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ Rhodes to Perdition (2011)
Let's just say you've got an alter ego hell bent on killing council members.แค่พูดว่ คุณมีหนทางที่จะชนะ สมาชิกสภา Break on Through (2012)
Alaric's got a psychopathic alter ego.อราริคมีอาการโรคจิตรุนแรง Break on Through (2012)
I have a homicidal alter ego.ฉันมีจิตวิญญาณของฆาตกร The Murder of One (2012)
Are you telling me that your vampire hating alter ego has a stake that could kill an entire line of vampires, possibly mine?นายอย่าบอกนะว่า จิตวิญญาณที่เกลียดแวมไพร์ของนาย มีไม้ที่สามารถฆ่า เชื้อสายของแวมไพร์ทั้งหมดได้ เป็นไปได้ไหม? The Murder of One (2012)
Are you telling me that your vampire-hating alter ego has a stake that can kill an entire line of vampires, possibly mine?คุณกำลังจะบอกว่าด้านที่เกลียดแวมไพร์ของคุณมีไม้งั้นหรอ สิ่งนั้นสามารถค่าทั้งสายพันเลือดเลยนะ ไม่ใช่แค่ แวมไพร์แต่รวมถึงชั้นด้วย ? Heart of Darkness (2012)
At least until you guys can convince my highly uncooperative alter ego to 'fess up to where I-- or...he hid the white oak stake.อย่างน้อยก็จนกว่าพวกนายจะ กล่อมให้ด้านมืดฉันออกมาได้ สารภาพที่ที่ฉัน.. หรือเขาซ่อนไม้โอ๊คขาว Heart of Darkness (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alter ego    (n) - (a2 l t @ r - e1 g ou)
alter egos    (n) - (a2 l t @ r - e1 g ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alter ego {n}alter ego [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alter ego
      n 1: a very close and trusted friend who seems almost a part of
           yourself

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top