Search result for

alta

(94 entries)
(1.4188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alta-, *alta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altar[N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
altarpiece[N] ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alta.abbr. Alberta
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
saltation(n) การเต้นรำ,การกระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
No more altar boy!ไม่มีเด็กผู้ช่วยบาทหลวงอีกแล้ว ! Cinema Paradiso (1988)
The Host is on the altar.มีคนรอพ่ออยู่นะ. Cinema Paradiso (1988)
Can't have these godless little creatures at the altar.ทั้งที่ไม่มีสิ่งใดในโลกหล้าจะขัดพระบัญชา The Lawnmower Man (1992)
Well, the biggest news is still you dumping Barry at the altar.ข่าวใหญ่ที่สุดก็ยัง เป็นข่าวเธอทิ้งแบรี่ที่งานแหละ The One with George Stephanopoulos (1994)
Well, at least she had the chance to leave a man at the altar.อย่างน้อย เธอก็มีโอกาสเป็นฝ่ายทิ้งผู้ชายก่อน The One with the Sonogram at the End (1994)
Sacrifice yourself on the altar of dignity and even the score.แลกเปลี่ยนกับชื่อเสียงและเกียรติยศ 10 Things I Hate About You (1999)
-Wounded Bison, Altamira, Spain about 15,000 B.C. Joan Brandwyn.- "กระทิงเจ็บ" ถ้ำอัลทามีร่า, สเปน... 15,000 ปีก่อนคริสตกาล โจน แบรนด์วินค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Is this how it feels at the altar?นี่เหรอคือความรู้สึก เมื่อผ่านการทดสอบนั้นแล้ว ? Love So Divine (2004)
An ALTAMIRA PICTURES productionAn ALTAMIRA PICTURES production Swing Girls (2004)
FUJI TELEVISION NETWORK, ALTAMIRA PICTURES, TOHO and DENTSU presentFUJI TELEVISION NETWORK, ALTAMIRA PICTURES. TOHO and DENTSU present Swing Girls (2004)
Right, last one to the altar's a sissy.เอาล่ะลูก ใครไปถึงพิธีทีหลังแพ้นะลูก Imagine Me & You (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพรที[N] altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
โต๊ะบูชา[N] altar, See also: altar table, incense burner table, Syn. โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชา, Example: ลูกๆ ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่ในห้องพระ, Count unit: ชุด, Thai definition: ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า 4 ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่
ที่บูชา[N] shrine, See also: altar, tabernacle, Syn. หิ้งบูชา, แท่นบูชา
แท่นบูชา[N] altar, See also: shrine, chantry, tabernacle, Count unit: แท่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้งพระ[n. exp.] (hing phra) EN: Buddhist altar ; pedestal   FR: autel bouddhique [m]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
แท่นบูชา[n. exp.] (thaen būchā) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle   FR: autel [m]
โต๊ะบูชา[n.] (tobūchā) EN: altar ; altar table ; incense burner table   FR: autel [m]
โต๊ะหมู่[n.] (tomū) EN: set of altar table   
โต๊ะหมู่บูชา[n.] (tomūbūchā) EN: set of altar tables   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTA    AA1 L T AH0
ALTAR    AO1 L T ER0
ALTAY    AO1 L T AY0
ALTAI    AE0 L T AY1
ALTAIC    AE0 L T EY1 IH0 K
ALTARS    AO1 L T ER0 Z
ALTADENA    AA2 L T AH0 D IY1 N AH0
ALTAMURO    AO2 L T AH0 M UH1 R OW0
ALTAVISTA    AO2 L T AH0 V IH1 S T AH0
ALTAMIRANO    AA0 L T AA0 M IH0 R AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altar    (n) (oo1 l t @ r)
altars    (n) (oo1 l t @ z)
Altamont    (n) (a1 l t @ m o n t)
altar-piece    (n) - (oo1 l t @ - p ii s)
altar-pieces    (n) - (oo1 l t @ - p ii s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Altaikönigshuhn {n} [ornith.]Altai Snowcock [Add to Longdo]
AltaiAltay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルタイル[, arutairu] (n) Altair (star in the constellation Aquila) [Add to Longdo]
アルタイ語族[アルタイごぞく, arutai gozoku] (n) Altaic (family of languages) [Add to Longdo]
アルタイ諸語[アルタイしょご, arutai shogo] (n) Altaic [Add to Longdo]
アルタビスタ[, arutabisuta] (n) {comp} ALTA VISTA [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[, aruteiahachihachizerozero] (n) {comp} Altair8800 [Add to Longdo]
ウラルアルタイ語族[ウラルアルタイごぞく, uraruarutai gozoku] (n) {ling} Ural-Altaic [Add to Longdo]
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
ジブラルタル[, jiburarutaru] (n) Gibraltar [Add to Longdo]
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, / ] altar [Add to Longdo]
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 [Add to Longdo]
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 [Add to Longdo]
祭坛[jì tán, ㄐㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] altar [Add to Longdo]
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, / ] altar lamp burning day and night [Add to Longdo]
阿勒泰[Ā lè tài, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang [Add to Longdo]
阿勒泰地区[Ā lè tài dì qū, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Altay prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
阿勒泰市[Ā lè tài shì, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄕˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang [Add to Longdo]
阿尔泰[Ā ěr tài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Altai republic in Russian central Asia, capital Gorno-Altaysk [Add to Longdo]
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルティアハチハチゼロゼロ[あるていあはちはちぜろぜろ, aruteiahachihachizerozero] Altair8800 [Add to Longdo]
アルタビスタ[あるたびすた, arutabisuta] ALTA VISTA [Add to Longdo]
ローカルトーク[ろーかるとーく, ro-karuto-ku] LocalTalk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祭壇[さいだん, saidan] Altar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  alta
       high tide
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top