หรือคุณหมายถึง alö?
Search result for

aloe

(25 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloe-, *aloe*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloe    [N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe    [N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera    [N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera    [N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aloesยาดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Aloe veraว่านหางจระเข้ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หางจระเข้    [N] aloe, Syn. ว่านหางจระเข้, Example: หางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ได้, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Aloe barbadensis Mill. ในวงศ์ Liliaceae ใบเป็นทางยาวอวบน้ำ ขอบใบจัก ปลายใบแหลมคล้ายหางจระเข้ มียางและเมือกใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่านหางจระเข้[n. exp.] (wān hāng jørakhē) EN: aloe   FR: aloès [m]
ยาดำ[n.] (yādam) EN: purgative made of herbs ; aloe   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALOE    AE1 L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloe    (n) (a1 l ou)
aloes    (n) (a1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aloe {f}aloe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロエ[, aroe] (n) aloe (lat [Add to Longdo]
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume [Add to Longdo]
沈香[じんこう;じんこ, jinkou ; jinko] (n) aloes; aloeswood; agarwood; eaglewood [Add to Longdo]
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]
蘆薈[ろかい, rokai] (n) (See アロエ) aloe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芦荟[lú huì, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] aloe vera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aloe \al"oe\ ([a^]l"n[-o]), n.; pl. {Aloes} ([a^]l"[=o]z). [L.
   alo["e], Gr. 'alo`h, aloe: cf. OF. aloe, F. alo[`e]s.]
   1. pl. The wood of the agalloch. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) [capitalized] A genus of succulent plants, some
    classed as trees, others as shrubs, but the greater number
    having the habit and appearance of evergreen herbaceous
    plants; from some of which are prepared articles for
    medicine and the arts. They are natives of warm countries.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Med.) The inspissated juice of several species of
    aloe, used as a purgative. [Plural in form but
    syntactically singular.] AS
    [1913 Webster]
 
   {American aloe}, {Century aloe}, the agave. See {Agave}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloe
   n 1: succulent plants having rosettes of leaves usually with
      fiber like hemp and spikes of showy flowers; found chiefly
      in Africa

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALOE
     Apple Library for Object Embedding (Apple, OpenDoc)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 aloe
   aloe
   acerbity; bitterness
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top