Search result for

alms

(63 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alms-, *alms*, alm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alms[N] ของบริจาค, See also: ของให้ทาน, Syn. charity, donation
almsgiver[N] ผู้ให้ทาน, See also: เจ้าของทาน
almshouse[N] บ้านพักคนชรา
almshouse[N] บ้านสงเคราะห์คนจน, Syn. poorhouse, poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
malmsey(มาม'ซี่) n. องุ่นหวานรสเข้มข้นชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
alms(n) ของบริจาค,ทาน
almshouse(n) โรงทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alms? Alms for the poor?ทำทาน ทำทานให้คนยากคนจน? Desperate Souls (2012)
Alms for the poor?ทำทานให้คนยากคนจน? Desperate Souls (2012)
Alms. Alms.ทำบุญทำทานด้วยครับ Around the World in 80 Days (2004)
Alms for the poor?ขอทานด้วยครับ Around the World in 80 Days (2004)
The almshouse.บ้านอาล์มส The Lake House (2006)
Alms!ทำทาน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Alms!ทำทาน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Alms!ทำทาน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Alms!ทำทาน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันบาตร[N] alms bowl, Syn. บาตร, Example: ชาวบ้านถวายขันบาตรให้เป็นสมบัติของวัด, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
โรงทาน[N] almshouse, Example: คนจน และคนตกงานนับร้อยแห่ไปโรงทานของสมเด็จพระราชินีฯ ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ, Thai definition: โรงสำหรับทำทาน
ทักษิณาทาน[N] giving alms to the dead, See also: alms-giving, Example: การประกอบทักษิณาทานก่อให้เกิดความสุขทางใจ, Thai definition: การให้ของทำบุญทำทาน
ทักขิณา[N] gift, See also: alms given to Buddhist monks, Syn. ทักษิณา, Thai definition: ทานเพื่อผลอันเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทักษิณา[N] gift, See also: alms given to Buddhist monks, Thai definition: ของทำบุญ, Notes: (สันสกฤต)
ทาน[N] alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานมัย[ADV] almsgiving, Thai definition: สำเร็จด้วยทาน, แล้วไปด้วยทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานบดี[N] almsgiver, See also: lord of alms, donator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
การให้ทาน[n. exp.] (kān hai thān) EN: giving alms ; giving in charity   
ของบริจาค[n.] (khøng børijāk) EN: alms   FR: offrande [f]
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration   FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect   FR: joindre les mains pour saluer
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl   FR: donner l'aumône matinal
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
ทำทาน[v. exp.] (tham thān) EN: donate ; give alms   FR: faire une offrande

CMU English Pronouncing Dictionary
ALMS    AA1 L M Z
ALMS    AA1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alms    (n) (aa1 m z)
alms-box    (n) - (aa1 m z - b o k s)
alms-boxes    (n) - (aa1 m z - b o k s i z)
alms-house    (n) - (aa1 m z - h au s)
alms-giving    (n) - (aa1 m z - g i v i ng)
alms-houses    (n) - (aa1 m z - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜捨[きしゃ, kisha] (n,vs) almsgiving [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms [Add to Longdo]
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together [Add to Longdo]
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P) [Add to Longdo]
四土[しど, shido] (n) {Buddh} four realms (in Tendai Buddhism or Yogacara) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
施し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms [Add to Longdo]
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) [Add to Longdo]
施入[せにゅう, senyuu] (n) (arch) giving something as alms or dispensation; alms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] alms bowl [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] alms bowl; small earthenware basin [Add to Longdo]
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, / ] alms bowl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alms \Alms\ ([add]mz), n. sing. & pl. [OE. almes, almesse, AS.
   [ae]lmysse, fr. L. eleemosyna, Gr. 'elehmosy`nh mercy,
   charity, alms, fr. 'eleei^n to pity. Cf. {Almonry},
   {Eleemosynary}.]
   Anything given gratuitously to relieve the poor, as money,
   food, or clothing; a gift of charity.
   [1913 Webster]
 
      A devout man . . . which gave much alms to the people.
                          --Acts x. 2.
   [1913 Webster]
 
      Alms are but the vehicles of prayer.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Tenure by free alms}. See {Frankalmoign}. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word alms is singular in its form (almesse), and
      is sometimes so used; as, "asked an alms." --Acts iii.
      3. "Received an alms." --Shak. It is now, however,
      commonly a collective or plural noun. It is much used
      in composition, as almsgiver, almsgiving, alms bag,
      alms chest, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alms
   n 1: money or goods contributed to the poor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top