Search result for

allocation

(68 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allocation-, *allocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocation[N] การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This looks like yet another excuse to justify the allocation of FBI resources.ดูเหมือนข้ออ้างนี้ยังไม่สำคัญพอเทียบกับการ ที่จะแบ่งกำลังและทรัพยากรของเอฟบีไอ The No-Brainer (2009)
And I think working club Mayan is a valid allocation of my squad's resources.ฉันคิดว่าปฏิบัติการคลับมายาน เป็นงบประมาณหน่วยของฉัน Everything Is Illumenated (2010)
And here's your very first allocation... of inverse-matter.และนี่ - คือส่วนแบ่งงวดแรกของคุณนะ วัตถุตรงกันข้าม Upside Down (2012)
Making records of matches, maintaining equipment, managing players' schedules, bus transport, locker allocation, making restaurant reservations, delivering snacks and...จัดตารางนักกีฬา ซ่อมล็อคเกอร์แล้วก็รถบัส จองร้านอาหาร คอยส่งอาหารแล้วก็... โอเค พอได้แล้ว Operation Proposal (2012)
You know, it must have been, like, a random ip allocation.มันต้องเป็นที่ตั้งแบบ สุ่มตัวอย่างไอพีแน่เลย The Signal (2014)
So is Donnie and Jack Weller. - We hear you're using the full allocation.เราเข้าใจว่า คุณทุ่มกำลังทั้งหมด กับการซื้อครั้งนี้อยู่ The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภท[N] division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยบำนาญ[n.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension   FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baengsuan) EN: apportionment   FR: allocation [f]
การจัดสรร[n.] (kān jatsan) EN: allocation   FR: allocation [f[
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ngoen (sapsin)) EN: asset allocation   
การจัดสรรเงินทุน[n. exp.] (kān jatsan ngoenthun) EN: allocation of funds   
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ngoppramān) EN: budget allocation   
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan sapphayākøn) EN: resources allocation   
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การกำหนดเวลา[n. exp.] (kān kamnot wēlā) EN: time allocation   
การปันส่วน[n.] (kān pansuan = kān pansūan) EN: allocation [f]   FR: rationnement [m] ; allotement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOCATION    AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N
ALLOCATIONS    AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allocation    (n) (a2 l @ k ei1 sh @ n)
allocations    (n) (a2 l @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]
Allokationsabteilung {f}allocation branch [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Aufteilung der verfügbaren Arbeitallocation of available work [Add to Longdo]
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure [Add to Longdo]
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings [Add to Longdo]
Gemeinkostenumlage {f}allocation of overhead [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Kostenumlage {f}allocation of cost [Add to Longdo]
Marktaufteilung {f}allocation of customers [Add to Longdo]
Nummernvergabe {f}allocation of numbers [Add to Longdo]
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base [Add to Longdo]
Verrechnungskonto {n}allocation account [Add to Longdo]
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula [Add to Longdo]
Zuordnungsdaten {pl}allocation data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケーション[, aroke-shon] (n) allocation [Add to Longdo]
ダイナミックアロケーション[, dainamikkuaroke-shon] (n) {comp} dynamic allocation [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] (n) {comp} memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n,vs) rating; classification; allocation; grading; (P) [Add to Longdo]
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.) [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P) [Add to Longdo]
割り当て額;割当額[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation [Add to Longdo]
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation [Add to Longdo]
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation [Add to Longdo]
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allocation \Al`lo*ca"tion\, n. [LL. allocatio: cf. F.
   allocation.]
   1. The act of putting one thing to another; a placing;
    disposition; arrangement. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. An allotment or apportionment; as, an allocation of shares
    in a company.
    [1913 Webster]
 
       The allocation of the particular portions of
       Palestine to its successive inhabitants. --A. R.
                          Stanley.
    [1913 Webster]
 
   3. The admission of an item in an account, or an allowance
    made upon an account; -- a term used in the English
    exchequer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allocation
   n 1: a share set aside for a specific purpose [syn: {allotment},
      {allocation}]
   2: the act of distributing by allotting or apportioning;
     distribution according to a plan; "the apportionment of seats
     in the House of Representatives is based on the relative
     population of each state" [syn: {allotment}, {apportionment},
     {apportioning}, {allocation}, {parceling}, {parcelling},
     {assignation}]
   3: (computer science) the assignment of particular areas of a
     magnetic disk to particular data or instructions [syn:
     {allocation}, {storage allocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top