Search result for

allergy

(52 entries)
(0.082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allergy-, *allergy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergy[N] ความไม่พอใจ, See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
allergy[N] อาการแพ้, See also: โรคภูมิแพ้, Syn. hypersensitivity, hay fever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)

English-Thai: Nontri Dictionary
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allergyภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergy, foodภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allergyโรคภูมิแพ้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Allergyโรคภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergy and Immunologyวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน; ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, วิทยา [การแพทย์]
Allergy and immunology ; Immunologyวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Allergy Detection Kitชุดสำเร็จรูปสำหรับตรวจโรคภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergy productsผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพ้ [TU Subject Heading]
Allergy, Cow's Milkการแพ้นมวัว [การแพทย์]
Allergy, Otologicโรคภูมิแพ้ทางโสตวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not an allergy, actually.นั่นไม่ใช่อาการแพ้หนิ English, Fitz or Percy (2005)
I know about his allergy.ฉันรู้อาการแพ้ของเขา Firewall (2006)
I'm more than comfortable blaming it on the alcohol,or global warming or my obscure allergy to neon...ผมโทษเหล้ากับโลกร้อนละกัน ไม่ก็ผมดันแพ้แสงสี Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Allergy to what?ยาชนิดเดียวที่เธอจะทนได้ Alone (2007)
Um...it's a very heavy allergy attack...to shellfish.เอ่อ... มันเป็นอาการแพ้ที่รุนแรงมาก.. แพ้อาหารทะเล Ending Happy (2007)
Babinkian knew about that shellfish allergy- that's intent,right?บาบินเคียนรู้เรื่องอาการแพ้อาหารทะเลนั่น นั่นนับว่าเจตนาใช่ไหม? Ending Happy (2007)
A byproduct of the formula, an allergy-ผลจากสูตรนั่น การแพ้ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
Hey, you have a peanut allergy, eh?คุณแพ้ถั่วใช่มั้ย Some Kinda Love (2009)
He was playing knight in shining armour with a peanut allergy.เขากำลังเล่นบทอัศวินใส่เกาะส่องแสง กับ อาการแพ้ถี่ว Some Kinda Love (2009)
I knew about her body butter and about his strawberry allergy.ผมรู้ทั้งเรื่องเนยที่ตัวเธอแล้วก็รู้ว่า เชสแพ้สตอบอรี่ House Divided (2009)
Oh, with any surgery, there's a risk of infection, blood loss, drug allergy and even death, Ned.โอ้ การผ่าตัดนี้ จะมีอาการเสี่ยง เสียเลือด แพ้ยา และถึงตายได้ นะเน็ด Black Swan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allergyHe has a drug allergy.
allergyI have an allergy to milk.
allergyI have an allergy to pollen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิแพ้[N] allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
การแพ้ยา[N] allergy, See also: drug allergy, Example: การแพ้ยาในบางคนอาจเป็นอันตรายถึงตายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique
ภูมิแพ้[n.] (phūmphaē) EN: allergy   FR: allergie [f]
โรคภูมิแพ้[n.] (rōk phūmphaē) EN: allergy   FR: allergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLERGY    AE1 L ER0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allergy    (n) (a1 l @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allergiker {m}; Allergikerin {f}allergy sufferer [Add to Longdo]
Allergie {f} (gegen) [med.] | Allergien {pl}allergy (to) | allergies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー[, arerugi-] (n,adj-no) allergy (ger [Add to Longdo]
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing [Add to Longdo]
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms [Add to Longdo]
アレルフリー[, arerufuri-] (adj-no,n) allergy-free [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[, konpyu-ta-arerugi-] (n) {comp} computer allergy [Add to Longdo]
ナッツアレルギー[, nattsuarerugi-] (n) nut allergy [Add to Longdo]
ピーナッツアレルギー;ピーナツアレルギー[, pi-nattsuarerugi-; pi-natsuarerugi-] (n) peanut allergy [Add to Longdo]
ペニシリンアレルギー[, penishirin'arerugi-] (n) penicillin allergy [Add to Longdo]
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
核アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 allergy \allergy\ n.
   1. hypersensitivity to a particular substance. "an allergy to
    bee venom so severe that a second sting may be fatal"
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allergy
   n 1: hypersensitivity reaction to a particular allergen;
      symptoms can vary greatly in intensity [syn: {allergy},
      {allergic reaction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top