Search result for

alleged

(41 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleged-, *alleged*, alleg, allege
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleged[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegedly[ADV] ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน Breaking and Entering (2008)
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้ Body of Lies (2008)
Huston Plan. Wiretapping and alleged abuses of power.แผนการฮุสตัน การอัดเทปและ แอบใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
Until after the alleged crimes she is being charged with.จนกระทั่งหลังจากถูกข้อกล่าวหา เธอให้เขามาให้การได้ Eggtown (2008)
I checked out the Social Security numbers of the clients he allegedly sold GATE workshops to.ผมลองตรวจรหัสประกันสังคม ของลูกค้าคุณบลาวเนอร์ Greatness Achieved (2008)
He alleged that Starkwood was blackmailing pentagon officials.เขาพูดเรื่องสตาร์กวู้ด ทำการแบล็กเมล์ จนท. ในเพนตาก้อน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is my first alleged offense, and the prosecution has not presented one single piece of evidence against me.นี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกกล่าวหาว่าทำความผิด และการฟ้องร้องก็ไม่เห็น มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับผม Law Abiding Citizen (2009)
Allegedly.ถูกกล่าวหา Better Call Saul (2009)
They're not? No. William parker Was fired for allegedวิลเลี่ยม พาร์คเกอร์ ถูกไล่ออก ฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับนักศึกษาหญิง Omnivore (2009)
Apparently, people don't wanna buy their pizza from parents of an alleged arsonist.เห็นได้ว่า เดี๋ยวนี้คนก็ไม่อยากมาซื้อพิซซ่ากัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
The alleged Online slander incident?อะไร . .พ่อรู้เรื่องข่าวลือด้วยเหรอ Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegedA commercial airplane allegedly violated military airspace.
allegedHe is allegedly the murderer.
allegedHe is alleged to have been a thief.
allegedHe is alleged to have poisoned his wife.
allegedHe is alleged to have stolen the jewelry.
allegedThat man is alleged to have committed the murder.
allegedThe newspaper alleged his involvement in the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัยว่า[ADV] allegedly, Example: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ, Thai definition: มีเค้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
นัยว่า[adv.] (naiwā) EN: allegedly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGED    AH0 L EH1 JH D
ALLEGEDLY    AH0 L EH1 JH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleged    (v) (@1 l e1 jh d)
allegedly    (a) (@1 l e1 jh i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allege \Al*lege"\ ([a^]l*l[e^]j"), v. t. [imp. & p. p. {Alleged}
   (-l[e^]jd"); p. pr. & vb. n. {Alleging}.] [OE. aleggen to
   bring forward as evidence, OF. esligier to buy, prop. to free
   from legal difficulties, fr. an assumed LL. exlitigare; L. ex
   + litigare to quarrel, sue (see {Litigate}). The word was
   confused with L. allegare (see {Allegation}), and lex law.
   Cf. {Allay}.]
   1. To bring forward with positiveness; to declare; to affirm;
    to assert; as, to allege a fact.
    [1913 Webster]
 
   2. To cite or quote; as, to allege the authority of a judge.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. To produce or urge as a reason, plea, or excuse; as, he
    refused to lend, alleging a resolution against lending.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bring forward; adduce; advance; assign; produce;
     declare; affirm; assert; aver; predicate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleged
   adj 1: declared but not proved; "alleged abuses of housing
       benefits"- Wall Street Journal
   2: doubtful or suspect; "these so-called experts are no help"
     [syn: {alleged(a)}, {so-called}, {supposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top