Search result for

allegation

(34 entries)
(1.0921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allegation-, *allegation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allegation[N] การกล่าวหา, Syn. assertion, affirmation, charge
allegation[N] ข้อหา, See also: ข้อกล่าวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegationข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But after the allegations against Coach Carr turned out to be extremely true, the school board felt that it was best that we investigate every claim made in this Burn Book.มันก็อาจจะเป็นความจริง สภาผู้บริหารโรงเรียนคิดว่า เราจะตรวจสอบทุกๆเรื่อง ในสมุดเล่มนั้น Mean Girls (2004)
Sources near the administration would neither confirm nor deny the allegations.แหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสิ้น American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
About the allegations of these murders?แล้วข้อหาของคดีฆาตกรรมละ? Out of the Past (2007)
When Mom and Dad killed themselves over murder allegations, we promised then.ตอนที่พ่อกับแม่ฆ่าตัวตายเพราะโดนหาว่าเป็นฆาตกร เราสัญญาแล้ว นายจำได้ไม๊ The Machine Girl (2008)
WE NOW KNOW THAT RUTLEDGE WAS TRANSFERRED TO HAWKESVILLE FROM A FEMALE PRISON, IN THE WAKE OF ALLEGATIONSและเราคิดว่าเขาทำอย่างเดียวกันกับคนร้าย เพื่อเป็นการปิดปาก เขาต้องการเซ็กส์ The Angel Maker (2008)
We spoke on the phone regarding the allegation.เราคุยกันทางโทรศัพท์เรื่องการไต่สวน Minimal Loss (2008)
If the current sexual allegations are true and he thinks we know it, he's not coming out of there.ถ้าการสืบสวนเรื่องล่วงละเมิดเป็นจริง และเขาคิดว่าเรารู้ เขาไม่ออกมาแน่ Minimal Loss (2008)
J. J., I need you to release a press statement saying that we have absolutely no evidence of sexual allegations.เจเจ คุณแถลงข่าวต่อสื่อว่า เราไม่มี หลักฐานใดๆ ในคดีล่วงละเมิดทางเพศ Minimal Loss (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ? Valiant (2008)
What am I to make of these allegations?แล้วอะไรที่ทำให้ลูกตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้? Valiant (2008)
Sir, departmental policy requires that all allegations of homicide have to be investigated;ท่านครับ แต่ว่าตามนโยบายแล้ว กรมตำรวจจำเป็นต้อง สืบสวนเรื่องทุกอย่างนะครับ Changeling (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ข้อกล่าวหา[N] indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count unit: ประการ, ข้อ
อธิกรณ์[N] charge, See also: allegation, case, matter, affair, cause, Syn. ข้อหา, เหตุ, โทษ, คดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การกล่าวหา[v.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; allégation [f]
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อกล่าวหา[n.] (khøklāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge   FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGATION    AE2 L AH0 G EY1 SH AH0 N
ALLEGATIONS    AE2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allegation    (n) (a2 l i g ei1 sh @ n)
allegations    (n) (a2 l i g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behauptung {f} | Behauptungen {pl}allegation | allegations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allegation \Al`le*ga"tion\, n. [L. allegatio, fr. allegare,
   allegatum, to send a message, cite; later, to free by giving
   reasons; ad + legare to send, commission. Cf. {Allege} and
   {Adlegation}.]
   1. The act of alleging or positively asserting.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is alleged, asserted, or declared; positive
    assertion; formal averment
    [1913 Webster]
 
       I thought their allegation but reasonable. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A statement by a party of what he undertakes to
    prove, -- usually applied to each separate averment; the
    charge or matter undertaken to be proved.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allegation
   n 1: (law) a formal accusation against somebody (often in a
      court of law); "an allegation of malpractice"
   2: statements affirming or denying certain matters of fact that
     you are prepared to prove [syn: {allegation}, {allegement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top