Search result for

aline

(48 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aline-, *aline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aline    [VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. align, straighten, arrange
aline    [VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline    [VT] ประกาศสนับสนุน
aline    [VI] อยู่ในแนวเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aline(อะไลน') vt., align. -alinement n. -aliner n. (align)
adrenaline(อะเดรน' นาลิน) n. epinephrine
alkaline(แอล' คะไลนฺ, -ลิน) adj. ซึ่งประ-กอบด้วยหรือมีลักษณะเป็นด่าง (of an alkali)
alkaline earth chem.อ๊อคไซด์ของ barium, strontium, calcium หรือ magnesium
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง
mescaline(เมส'คะลิน) n. ยาหลอนประสาทจำพวกหนึ่ง
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
saline(เซ'ไลน์,-ลิม) adj. ประกอบด้วยเกลือ,เกี่ยวกับเกลือทางเคมี. n. เกลือที่เป็นยา., See also: salinity n.
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
saline(n) บ่อเกลือ,นาเกลือ,ของเค็ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alined! You are most welcome on this momentous occasion.อาริเนน ยินดีต้อนรับ สู่โอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ Sweet Dreams (2009)
- Maybe Alined wants war. - Without creating it himself.บางที่ อาริเนต ต้องการสงคราม โดยที่เค้าไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นเอง Sweet Dreams (2009)
Why so cross, Alined?อะไรทำให้ท่านโมโห อาริเนต? Sweet Dreams (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land   
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
เค็ม [X] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline   FR: salé
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: brackish ; briny ; saline   FR: saumâtre
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท[n. exp.] (lōha aēlkhālai oēt) EN: alkaline earth metal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALINE    AH0 L AY1 N
ALINES    AH0 L AY1 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ性[アルカリせい, arukari sei] (n,adj-no) alkalinity; alkaline; (P) [Add to Longdo]
アルカリ性食品[アルカリせいしょくひん, arukari seishokuhin] (n) alkaline food [Add to Longdo]
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance) [Add to Longdo]
トルマリン[, torumarin] (n) tourmaline [Add to Longdo]
ノルアドレナリン[, noruadorenarin] (n) noradrenaline; noradrenalin [Add to Longdo]
バリン[, barin] (n) (1) valine; (adv) (2) (on-mim) (with a) whoomp; smash; crunch [Add to Longdo]
ホッキ貝;北寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(北寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aline \A*line"\, v. t.
   To range or place in a line; to bring into line; to align.
   --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aline
   v 1: place in a line or arrange so as to be parallel or
      straight; "align the car with the curb"; "align the sheets
      of paper on the table" [syn: {align}, {aline}, {line up},
      {adjust}] [ant: {skew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top