Search result for

aligned

(28 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aligned-, *aligned*, align, aligne
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the inputs are active, the servers are aligned, but the reformat won't start.ค่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะ แต่ฟอร์แมทไม่ได้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I thought this planet was uninhabited, and therefore, it's not aligned.ข้าคิดว่าดาวเคราะห์นี่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และด้วยเหตุนี้ มันจึงไม่ถูกนับ Trespass (2009)
You have aligned yourself with rome.เจ้าเป็นพันธมิตรกับโรม The Red Serpent (2010)
Throughout history, I have aligned myself with or destroyed humans in power hoping to make a dent in mankind's race to oblivion.ตลอดประวัติศาสตร์ ผมหาทางที่จะ ทำลายมนุษย์ด้วยพลัง หวังว่ารอยเขี้ยว จะทำให้มวลนุษย์ถูกลืมเลือน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
In our universe, the four forces are aligned in a perfect way.นั่นอาจจะเป็นเช่นจักรวาล ของเราอยู่ที่นั่น แต่ละจักรวาลกระเป๋าเหล่านี้ จะมีกฎหมายที่แตกต่าง กันของฟิสิกส์ Is There a Creator? (2010)
Aligned, you and I can restore balance wherever we go, peace to the universe.ตามแนวทางนี้ เจ้าและข้าสามารถสร้างความสมดุลได้ในทุกๆที่ นำสันติมาสู่จักรวาล Altar of Mortis (2011)
And to think, if I had aligned myself with the Dark Fae you could treat me like that too.ฉันจะมาทำงานกับเฟมืด คุณจะได้ทำกับฉันแบบนั้นได้ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
And you wonder why I never aligned myself with a clan--แล้วมาถามว่าทำไมฉันไม่เลือกข้าง Death Didn't Become Him (2011)
Do you know that our families are aligned in the stars?รู้ไหม มีหลายตระกูล อยู่ในตำแหน่งของดาว Pilot (2011)
You said our families are aligned.คุณบอกว่า ครอบครัวเรา อยู่ในตำแหน่งสัมพันธ์กัน Bound (2011)
Venus has aligned with Mars, which means love is in the air and maybe we will get weekends off.ดาวศุกร์อยู่ในแนวเดียวกันกับดาวอังคาร ซึ่งหมายความว่ารักอยู่ในอากาศ และบางทีเราจะได้หยุดสุดสัปดาห์ The Bittersweet Science (2011)
♪ You're gonna get yourself aligned with your old man ♪#เธอกำลังจะพาตัวเอง กับชีวิตในวัยชรา# Big Brother (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alignedThey aligned themselves with the Liberals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIGNED    AH0 L AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aligned    (v) (@1 l ai1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
右寄せ[みぎよせ, migiyose] (n,vs) right-aligned; right-justified [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] (n,vs) left-aligned; left-justified [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] (n) {comp} aligned around [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] (n) {comp} start-aligned [Add to Longdo]
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] (n) {comp} end-aligned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] end-aligned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aligned \aligned\ adj.
   1. 1 in or brought into line with or into proper relative
    position; -- of spatial position. well-aligned wheels
    {unaligned}
 
   Syn: alined
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. brought into agreement or cooperation on the side of a
    faction, party, or cause. Opposite of {nonaligned}.
    [WordNet 1.5]
 
   3. brought into a straight or uniformly curved line.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aligned
   adj 1: brought into agreement or cooperation on the side of a
       faction, party, or cause [ant: {nonaligned}]
   2: in a straight line; "pearly teeth evenly aligned"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top