Search result for

alight

(49 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alight-, *alight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alight[VI] บินถลาลง, See also: ลงจอด
alight[VI] ลงจากพาหนะ, Syn. get down, get off, dismount
alight[VI] เห็นโดยบังเอิญ, See also: พบโดยบังเอิญ
alight[ADJ] ซึ่งกำลังลุกโชนอยู่, See also: โชติช่วง, Syn. lighted, burning
alight[ADJ] เต็มไปด้วยพลัง
alight on[PHRV] บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
alight on[PHRV] พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on
alight from[PHRV] ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ), See also: ออก, ออกจาก, Syn. get on, get off, get onto, get out of, let off
alight upon[PHRV] บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
alight upon[PHRV] พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up,burning)

English-Thai: Nontri Dictionary
alight(vi) ลงจากพาหนะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When dawn alights the Dagger's tip, three kings will reveal the doorway.เมื่อรุ่งอรุณสาดแสง ณ.ปลายกริซ สามกษัตรย์จะเผยให้เห็นทางเข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I set the room alight.I started the fire.ข้าทำให้มันเกิดไฟไหม้ขึ้นเอง The Nightmare Begins (2009)
Please head to the designated platform quickly after alighting and board the incline.โปรดอพยพ เมื่อไปถึง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Don't alight wherever you please!อย่าเดินหนีไปอย่างนี้สิ! Hanamizuki (2010)
Don't alight by yourself wherever you please!อย่าทิ้งฉันไว้แล้วเดินหนีไปอย่างนี้สิ! Hanamizuki (2010)
This is different, alight?นี่มันต่างกัน ตกลงมั้ย มีบางอย่าง... Harmony (2010)
Hey, hey! You have to pay before you alight!นี่ นี่ เธอต้องจ่ายก่อนถึงจะถูกนะ Can You Hear My Heart? (2011)
At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him.พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จลงมาดุจนกพิราบ และสถิตอยู่บนพระองค์ Broken (2013)
You dream A kiss alightsคุณฝัน จูบ alightYoung & Beautiful (2013)
Like a magician, we tricked the neural network into accepting our nano into its ranks, to alight in its midst.เราต้องทำเหมือนนักมายากล... และตบตาเครือข่ายประสาท ให้รับนาโนของเราเข้าไปในระบบ ให้อยู่ท่ามกลางพวกมัน Morgan (2016)
Alight. It's cool.ก็ได้ ไม่ว่ากัน Moonlight (2016)
It's just a game. ♪ You set my soul alight ♪ Nice kitty.ไม่เอาน่า ก็แค่เกมน่ะ ดีมาก เจ้าลูกแมว Twilight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alightHis face was alight with joy.
alightShe sets your world alight.
alightSome birds alighted on the window sill.
alightThe bee alighted on the flower.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; go down ; descend ; alight ; dismount   FR: descendre ; débarquer
ลงเครื่องบิน[v. exp.] (long khreūangbin) EN: alight from a plane ; step down from a plane   FR: débarquer d'un avion ; descendre d'un avion
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai titfai) EN: set alight ; ignite   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIGHT    AH0 L AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alight    (v) (@1 l ai1 t)
alights    (v) (@1 l ai1 t s)
alighted    (v) (@1 l ai1 t i d)
alighting    (v) (@1 l ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下り立つ;降り立つ;おり立つ;下立つ;降立つ[おりたつ, oritatsu] (v5t,vi) (1) to go down and stand; (2) to alight; to get down [Add to Longdo]
下車[げしゃ, gesha] (n,vs) alighting (from train, bus, etc.); getting off; (P) [Add to Longdo]
降り[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See 降りる) alighting; descending [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
降車[こうしゃ, kousha] (n,vs) alighting; getting off; getting down [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (n,vs) landing; alighting; touch down; (P) [Add to Longdo]
舞い降りる[まいおりる, maioriru] (v1,vi) to swoop down upon; to fly down; to alight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] alight; to fall; to drop (behind), #1,301 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alight \A*light"\, v. i. [imp. & p. p. {Alighted}sometimes
   {Alit}; p. pr. & vb. n. {Alighting}.] [OE. alihten, fr. AS.
   [=a]l[imac]htan; pref. [=a]- (cf. Goth. us-, G. er-, orig.
   meaning out) + l[imac]htan, to alight, orig. to render light,
   to remove a burden from, fr. l[imac]ht, leoht, light. See
   {Light}, v. i.]
   1. To spring down, get down, or descend, as from on horseback
    or from a carriage; to dismount.
    [1913 Webster]
 
   2. To descend and settle, lodge, rest, or stop; as, a flying
    bird alights on a tree; snow alights on a roof.
    [1913 Webster]
 
   3. To come or chance (upon). [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alight \A*light"\, a. [Pref. a- + light.]
   Lighted; lighted up; in a flame. "The lamps were alight."
   --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alight
   adj 1: lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze
       (or afire) by lightning"; "even the car's tires were
       aflame"; "a night aflare with fireworks"; "candles alight
       on the tables"; "houses on fire" [syn: {ablaze(p)},
       {afire(p)}, {aflame(p)}, {aflare(p)}, {alight(p)}, {on
       fire(p)}]
   v 1: to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
      [syn: {alight}, {light}, {perch}]
   2: come down; "the birds alighted" [syn: {alight}, {climb down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top