Search result for

alias

(61 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alias-, *alias*, alia
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alias[N] ฉายา, See also: สมญานาม, Syn. pseudonym, assumed name, pen name
alias[ADV] มีนามแฝงว่า, See also: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า, ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No other alias. - Go home, Gordon.ไม่มีชื่ออื่นๆ กลับบ้านไปกอร์ดอน The Dark Knight (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
You should have changed your alias.คุณน่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้ว Pilot (2008)
Alex has an alias, but if they run his prints,อเล็กซ์ใช้ชื่อปลอม แต่ถ้าเขาตรวจลายนิ้วมือ Blow Out (2008)
I commandeered Whistler's alias.ฉันใช้ชื่อปลอมของวิสท์เลอร์ Five the Hard Way (2008)
- No, he'll be staying under an alias.- ไม่ เขาจะใช่ชื่อปลอม - รปภ. Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Two guys, use fake I.D.S with rock aliases,คน2คนใช้บัตรประจำตัวปลอมใช้ชื่อปลอมเท่ๆ The Monster at the End of This Book (2009)
And he knows my habits my aliases, everything.รู้ชื่อปลอม ทุกสิ่งทุกอย่าง เขารู้แม้กระทั่งโรงแรมไหนที่ฉันจะเลือก When the Levee Breaks (2009)
Is it safe to assume that he doesn't know about your other aliases, either?มันคงดีกว่าถ้าเขาไม่รู้ชื่ออื่นๆของคุณอย่างนั้นใช่ไหม Double Blind (2009)
You pay in cash, and you use an alias, so...นายจ่ายทุกอย่างด้วยเงินสด และนายใช้ชื่อปลอม... Mandala (2009)
He gave him one of His aliases, though.แต่เขาบอกชื่อปลอมชื่อนึงกับโคล Omnivore (2009)
Uh, what are Foyet's aliases? I want you to look up In boston city recordsผมอยากให้คุณค้นในทะเบียนเทศบาลเมืองบอสตั้น ชื่อเควิน บาสกิน,ไมล์ โฮลเด้น กับวิลเลี่ยม พาร์คเกอร์ Omnivore (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญานาม[N] nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ
ฉายา[N] alias, See also: nickname, designation, Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น, Example: เขายังเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้กว้างขวางในเพชรบุรีจนกระทั่งมหาดไทยให้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ, Thai definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ[N] alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อปลอม[n.] (cheū pløm) EN: alias [m]   FR: alias [m]
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias   FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIAS    EY1 L IY0 AH0 S
ALIASES    EY1 L IY0 AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alias    (n) (ei1 l i@ s)
aliases    (n) (ei1 l i@ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alias {m}alias [Add to Longdo]
Alias-Effekt {m}aliasing [Add to Longdo]
Aliasing-Frequenz {f}aliased frequency [Add to Longdo]
Aliasname {m}; Hilfsname {m}surrogate name [Add to Longdo]
aliasalias [Add to Longdo]
symbolischer Abschnittsnamealias phase name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]
エイリアス[, eiriasu] (n) alias [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P) [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别号[bié hào, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] alias, #77,193 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alias \A"li*as\, adv. [L., fr. alius. See {Else}.] (Law)
   (a) Otherwise; otherwise called; -- a term used in legal
     proceedings to connect the different names of any one who
     has gone by two or more, and whose true name is for any
     cause doubtful; as, Smith, alias Simpson.
   (b) At another time.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alias \A"li*as\, n.; pl. {Aliases}. [L., otherwise, at another
   time.] (Law)
   (a) A second or further writ which is issued after a first
     writ has expired without effect.
   (b) Another name; an assumed name.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alias
   adv 1: as known or named at another time or place; "Mr. Smith,
       alias Mr. Lafayette" [syn: {alias}, {a.k.a.}, {also known
       as}]
   n 1: a name that has been assumed temporarily [syn: {alias},
      {assumed name}, {false name}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alias [alijɑs]
   alias; otherwise; otherwise called
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 alias
   another time
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 alias [aːliːas]
   alias
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Alias [aːliːas] (n) , s.(m )
   alias
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top