Search result for

alec

(43 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alec-, *alec*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูรณ์
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women

English-Thai: Nontri Dictionary
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be a smart aleck. Thing about that Hani, he's bright.อย่าเพิ่งหลงคารมฮานี่ เขาฉลาดเป็นกรด Body of Lies (2008)
That is good. I will send the jet to pick up Alec and Oleg.ฉันจะส่งเครื่องบินเจ็ทไปรับอเล็คกับโอเล็ก 2012 (2009)
Meet Alec Abrams, our preteen pre-convict.พบกับ อเล็กซ์ อับราม เด็กน้อย ผู้สงสัย เขาอยู่ในงาน Warrior (2010)
And according to Zatanna's research... the curse should have turned Alec into a full-grown hero.And according to Zatanna's research. The curse should have turned Alec into a full-grown hero. Warrior (2010)
I know that you stole a cursed comic book and that's how you got your powers, and I know you're a lot younger than you look, Alec.มีอะไรเหรอ? ฉันรู้ความลับของคุณ รู้ว่าคุณขโมยการ์ตูนต้องคำสาป Warrior (2010)
But this isn't real, Alec.ไม่มีใครทำร้ายผมได้ อีกต่อไป! Warrior (2010)
Now, you just calm down. My name is not Alec.นั่นเป็นสิ่งที่เด็กควรจะเป็น ตอนนี้คุณต้องใจเย็นๆ ก่อนนะ Warrior (2010)
Well, the computer's doing a facial-recognition search based on the age progression from Alec's photo.คอมพิวเตอร์กำลังค้นหาใบหน้า ประมวลผลจากรูปภาพของอเล็กซ์ Warrior (2010)
You see, that's Alec talking. You're still in there. Think about your parents, Alec.พวกเขายิ่งใหญ่มากในยุค90 คุณก็เห็น นั่นคือสิ่งที่อเล็กซ์กำััลังพูดถึง Warrior (2010)
I don't know how many wands she had to wave, but your lady magician managed to get the charges dropped against Alec.ฉันไม่รู้ว่าเธอมีคทาวิเศษหรือคาถาอะไร แต่แม่มดสาวของคุณ ก็เสกให้อเล็กซ์มาอยู่ที่นี่ได้ Warrior (2010)
Okay, so let's just say that Joe did deserve Alec's wrath.โอค งั้นก็พูดได้ว่า นายโจนี่ สมควรจะโดนอเล็กโกรธ Sketchy (2010)
Right, so what's Alec, a telekinetic vigilante taking down Haven's scum?งั้น ถ้าอเล็กเป็นพวกพระเอก ที่คอยกำจัดพวกสวะของเมืองฮาเวนล่ะ Sketchy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng dūay hētphon) EN: dialectic   FR: dialectique [f]
ภาษาอีสาน[n. exp.] (phāsā Isān) EN: Isan dialect ; Northeast dialect   FR: dialecte Isan [m] ; dialecte du Nord-Est [m] ; langue Isan [f]
ภาษาลาว[n. exp.] (phāsā Lāo) EN: Lao language ; Northeast dialect   FR: laotien [m] ; dialecte du Nord-Est [m]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาไทยถิ่น[n. exp.] (phāsā Thai thin) EN: Thai dialect   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai thin klāng) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect   
ภาษาไทยถิ่นเหนือ[n. exp.] (phāsā Thai thin neūa) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect   
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai thin tāi) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALEC    AE1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alec    (n) (a1 l i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] dialect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ALEC
         Authorized Linux Education Center (Linux, Caldera)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top