Search result for

alcoholic

(78 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alcoholic-, *alcoholic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alcoholic[ADJ] ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า, See also: ซึ่งเกิดจากการดื่มสุรา
alcoholic[ADJ] ซึ่งติดเหล้า, See also: ซึ่งติดสุรา
alcoholic[ADJ] ผสมแอลกอฮอล์, See also: ที่มีสุราอยู่, ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
alcoholic[N] ผู้ที่ติดเหล้า, See also: ผู้ที่ติดสุรา, Syn. heavy drinker, addict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.

English-Thai: Nontri Dictionary
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alcoholic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic extractสิ่งสกัดด้วยแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic neuritisประสาทอักเสบเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic paralysisอัมพาตพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholic stimulantยากระตุ้นเข้าแอลกอฮอล์, ยากระตุ้นเข้าสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholicแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Alcoholic beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alcoholic beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alcoholic Beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Alcoholic Fermentationปฏิกิริยาการหมักสุรา, การหมักสุรา [การแพทย์]
Alcoholic Groups Analysisการวิเคราะห์หมู่แอลกอฮอลิก [การแพทย์]
Alcoholic Intoxicationแอลกอฮอล์, ภาวะพิษ; ภาวะพิษจากแอลกอฮอล์; โรคพิษสุรา; โรคสุราเป็นพิษ [การแพทย์]
Alcoholicsคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Alcoholics, Chronicโรคพิษสุราเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
Honey, are you an alcoholic?ที่รัก ลูกติดเหล้ารึเปล่า Julie & Julia (2009)
he wants to stop, but like an alcoholic, he simply can't.เขาอยากหยุด,แต่เหมือนคนติดเหล้า เขาเลิกเองไม่ได้ The Big Wheel (2009)
They're only alcoholics.พวกเขาแค่ติดเหล้า S.O.B. (2009)
I'm not an alcoholic.ข้าไม่ได้ติดเหล้าโว้ย Shake and Fingerpop (2009)
You, alcoholic.นี่ ยัยขี้เมา Episode #1.3 (2009)
Alcoholics Anonymous wants to rent it out for their afternoon meetings. Lots of drunks in this town.ชมรมเลิกเหล้า ต้องการเช่า เพื่อใช้ประชุมตอนบ่าย Pilot (2009)
Josh groban loves a blowsy alcoholic. (belches) oh. oh, wow.จอช โกรเบน ชอบสาวติดเหล้าหน้าแดง Acafellas (2009)
Mm, some people do. Recovering alcoholics don't.อืม บางคนก็ดื่ม เพราะโรคติดเหล้ามากกว่า Holidaze (2009)
He's not an alcoholic.เขาไม่ได้ ติดเหล้า Holidaze (2009)
Meredith, he is a surgeon and he is drinking, and he is an alcoholic.เมอเรดิธ เขาเป็นศัลย์แพทย์ และเขากำลังดื่ม และเขากำลังติดเหล้า Holidaze (2009)
An alcoholic has to be sober at least a year before he qualifies for a donor liver.ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับบริจาคตับ ผมมีเวลาแค่ 90 วัน Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alcoholicAn alcoholic tends not to die happily.
alcoholicHe never touches alcoholic drinks.
alcoholicI don't care for alcoholic drink.
alcoholicI don't care for alcoholic drinks.
alcoholicIf you go on drinking so much, you may well end up an alcoholic.
alcoholicPeople under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.
alcoholicSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
alcoholicThe report revealed that many teenagers are alcoholics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหล้า[ADJ] drunk/drunken, See also: alcoholic, sot, inebriated, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา, Example: เขาเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนขี้เหล้าทำให้แม่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
ขี้เมา[ADJ] drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเหล้า[V] alcoholic, Syn. ติดสุรา, แอลกอฮอร์ลิซึ่ม, Ant. เลิกเหล้า, Example: สมัยนี้การเดินตามผู้ใหญ่เด็กอาจจะติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือติดอะไรก็ได้อีกหลายอย่างที่ไม่ควรที่ผู้ใหญ่ชอบทำ, Thai definition: อาการที่ต้องการดื่มสุราตลอดเวลา
การติดสุรา[N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
สุรา[n.] (surā) EN: liquor ; spirit ; wine ; alcohol ; alcoholic beverage   FR: liqueur [f] ; alcool [m] ; boisson alcoolisée [f]
ติดเหล้า[v. exp.] (tit lao) EN: be an alcoholic   FR: être alcoolique
ติดสุรา[v. exp.] (tit surā) EN: be alcoholic   FR: être alcoolique
ติดสุรา[adj.] (tit surā) EN: alcoholic   FR: alcoolique

CMU English Pronouncing Dictionary
ALCOHOLIC    AE2 L K AH0 HH AA1 L IH0 K
ALCOHOLICS    AE2 L K AH0 HH AA1 L IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alcoholic    (n) (a2 l k @ h o1 l i k)
alcoholics    (n) (a2 l k @ h o1 l i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholiker {m}; Alkoholikerin {f} | Alkoholiker pl | die anonymen Alkoholikeralcoholic | alcoholics | Alcoholics Anonymous [Add to Longdo]
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax [Add to Longdo]
Alkoholvergiftung {f}alcoholic poisoning [Add to Longdo]
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]
アルコール性肝障害[アルコールせいかんしょうがい, aruko-ru seikanshougai] (n) alcoholic liver disease [Add to Longdo]
アルコール分[アルコールぶん, aruko-ru bun] (n) alcoholic content [Add to Longdo]
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
ノンアルコール[, non'aruko-ru] (n,adj-no) non-alcoholic; alcohol-free; (P) [Add to Longdo]
ヘビードリンカー[, hebi-dorinka-] (n) alcoholic (from heavy drinker) [Add to Longdo]
マッカリ[, makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor [Add to Longdo]
マッコリ[, makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage) [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] alcoholic (beverage), #58,905 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] alcoholic, #206,457 [Add to Longdo]
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, / ] alcoholic spirit; strong white rice wine [Add to Longdo]
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, / ] alcoholic spirit; strong white rice wine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alcoholic \Al`co*hol"ic\ ([a^]l`k[-o]*h[o^]l"[i^]k), a. [Cf. F.
   alcolique.]
   Of or pertaining to alcohol, or partaking of its qualities;
   derived from, or caused by, alcohol; containing alcohol; as,
   alcoholic mixtures; alcoholic gastritis; alcoholic odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alcoholic \Al`co*hol"ic\, n.
   1. A person given to the use of alcoholic liquors.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Alcoholic liquors.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alcoholic
   adj 1: characteristic of or containing alcohol; "alcoholic
       drinks" [ant: {nonalcoholic}]
   2: addicted to alcohol; "alcoholic expatriates in Paris"- Carl
     Van Doren [syn: {alcoholic}, {alcohol-dependent}]
   n 1: a person who drinks alcohol to excess habitually [syn:
      {alcoholic}, {alky}, {dipsomaniac}, {boozer}, {lush},
      {soaker}, {souse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top