Search result for

alchemy

(33 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alchemy-, *alchemy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alchemy[N] การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alchemy[N] การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alchemyรสายนเวท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tauren's experiment bears all the hallmarks of alchemy.การทดลองของทอเรน มันแสดงถึงการแปรธาตุ To Kill the King (2008)
But alchemy's impossible, isn't it?แต่การแปรธาตุมันเป็นไปไม่ได้ To Kill the King (2008)
The power of alchemy.พลังในการเล่นแร่แปรธาตุ To Kill the King (2008)
We're having some kind of powerful, weird alchemy, and you have to pay attention when that happens.เรากำลังมีพลังแปลกๆแต่รุนแรงบางอย่างต่อกัน และคุณก็ต้องสนใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย New York, I Love You (2008)
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา The Guitarist Amplification (2009)
I assure you, the only thing making headlines will be the alchemy behind your rising portfolios.ฉันมั่นใจว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่จะชัดเจน เรื่องการมีคนอยู่เบื้องหลังพอร์ตการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของคุณ Penance (2012)
Criminal Minds 8x20 Alchemy Original Airdate May 1th, 2013Criminal Minds S08E20 "Alchemy" On Air 1 May 2013 Alchemy (2013)
It's alchemy.เป็นการแปรธาตุ Alchemy (2013)
Alchemy turns common metals into precious ones.การแปรธาตุเปลี่ยนโลหะธรรมดา ให้มีค่าขึ้นมา Alchemy (2013)
Pixie dust alchemy.การเล่นแร่แปรธาตุฝุ่นนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)
Newton believed that a secret knowledge called alchemy, known only to a small group of ancient philosophers, was waiting to be rediscovered.นิวตันเชื่อว่าความรู้ที่เป็นความลับ ที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุ ที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ ของนักปรัชญาโบราณ ได้รับการรอการค้นพบ When Knowledge Conquered Fear (2014)
His lifelong research in alchemy and biblical chronology never led anywhere.และเหตุการณ์ที่ไม่เคยนำ พระคัมภีร์ที่ใดก็ได้ When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alchemyDr. Faust was well versed in alchemy.
alchemyMany tales of alchemy show up in "Journey to the West".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลัง[N] magical power, See also: alchemy, supernaturalism, Syn. ความศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อจะรดน้ำมนต์เพื่อความขลังก็ต้องขอให้หลวงพ่อซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์อมน้ำมนต์พ่นให้เปียกทั่ว, Thai definition: ความมีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า อาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเล่นแร่แปรธาตุ[n.] (kān lenraēpraēthāt) EN: alchemy   FR: alchimie [f]
เล่นแร่แปรธาตุ[v.] (lenraēpraēthāt) EN: perform alchemy   
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute   FR: transmuter ; transmuer
รสายนเวท[n.] (rasāyanawēt) EN: alchemy   FR: alchimie [f]
รสายนวิทยา[n.] (rasāyanawitthayā) EN: alchemy   FR: alchimie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALCHEMY    AE1 L K AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alchemy    (n) (a1 l k i m ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄金術[おうごんじゅつ, ougonjutsu] (n) alchemy [Add to Longdo]
煉丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炼金术[liàn jīn shù, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] alchemy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alchemy \Al"che*my\, n. [OF. alkemie, arquemie, F. alchimie, Ar.
   al-k[imac]m[imac]a, fr. late Gr. ?, for ?, a mingling,
   infusion, ? juice, liquid, especially as extracted from
   plants, fr. ? to pour; for chemistry was originally the art
   of extracting the juices from plants for medicinal purposes.
   Cf. Sp. alquimia, It. alchimia. Gr. ? is prob. akin to L.
   fundere to pour, Goth. guitan, AS. ge['o]tan, to pour, and so
   to E. fuse. See {Fuse}, and cf. {Chemistry}.]
   1. An imaginary art which aimed to transmute the baser metals
    into gold, to find the panacea, or universal remedy for
    diseases, etc. It led the way to modern chemistry.
    [1913 Webster]
 
   2. A mixed metal composed mainly of brass, formerly used for
    various utensils; hence, a trumpet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Put to their mouths the sounding alchemy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Miraculous power of transmuting something common into
    something precious.
    [1913 Webster]
 
       Kissing with golden face the meadows green,
       Gilding pale streams with heavenly alchemy. --Shak.
    [1913 Webster] Alchymistic
    Alchymist
    Alchymic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alchemy
   n 1: the way two individuals relate to each other; "their
      chemistry was wrong from the beginning -- they hated each
      other"; "a mysterious alchemy brought them together" [syn:
      {chemistry}, {interpersonal chemistry}, {alchemy}]
   2: a pseudoscientific forerunner of chemistry in medieval times

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top