Search result for

alberne

(53 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alberne-, *alberne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alberne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alberne*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you babbling about, Wells?Was soll das alberne Gewinsel, Wells? Time After Time (1979)
You think you have problems. I'm not even a boy.Die Jungs können j aso was albernes tragen, aber ich bin ein Mädchen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Look, if the PM wants you to be in the cabinet, he'll phone back. Or you can phone back.Unsinn, wenn dich der Premier unbedingt in seinem albernen Kabinett haben möchte, ruft er noch mal an oder du rufst ihn eben zurück. Open Government (1980)
Never did I hear such an impertinent answer!Ich habe nie eine so alberne Antwort gehört. The Miser (1980)
Perfumes, lights, beautiful girls crawling for Krampe and his money.Ein Fest berauschender Parfums, voller Lichter und Mädchen. Alles für Krampe und sein albernes Geld. The Umbrella Coup (1980)
He did say, however, he feels that this has now become a ridiculous charade... that we should all stop playing.Aber wir sollen das alberne Affentheater beenden. Hopscotch (1980)
Look at you! With that silly smirk on your face.Sieh dir doch das alberne Grinsen an! Seems Like Old Times (1980)
That dumb chick with her high pitched-mongoloid-voice?Die alberne Gans mit ihrer Piepsstimme? Die kannst du doch vergessen! The Party (1980)
Give me that helmet!Gib endlich diesen albernen Helm her! The Party (1980)
I mean, Zuleika is a silly and frivolous woman alongside you.Verglichen mit dir, ist Zuleika eine naive und alberne Frau. The Threshold (1981)
The BBC's always got answers.Die BBC hat immer Erklärungen. Alberne, aber sie hat sie. The Challenge (1982)
Why must I listen to this piddling gobbledegook?Warum muss ich mir dies alberne Gesabbere anhören, Bernard? The Middle-Class Rip-Off (1982)
To the brave sports people who will not be parading... for Chancellor Hitler and who will not be making the Nazi salute.Alle die Sportler nötigen mir Respekt ab, die in Berlin nicht an Adolf Hitler... vorbeidefilieren werden mit dem albernen deutschen Gruß! Ace of Aces (1982)
That bag could have belonged to any student who used the bathroom.Dieses alberne Tütchen könnte jedem gehören, der mal auf die Toilette muss. Class of 1984 (1982)
There I was, standing like a kid doing corny tricks for her... Driving miles out of my way just to see her.Ich fühlte mich wie ein Kind, machte alberne Tricks für sie und war meilenweit gefahren, nur um sie zu sehen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Gotcha! I should know better than to expect a silly butterfly to know my name.Wie soll ein alberner Schmetterling meinen Namen kennen! The Last Unicorn (1982)
In the next, we read about the foolish love stories of the adolescent Bernau, concerning a certain Ali.Es folgt dann die Schilderung einer albernen Liebe des Genies zu dem Mädchen Ali. Zeme roku 2484 (1983)
You'll die for your childish idealism.Sie sterben für Ihren albernen Idealismus! Scene Steelers (1983)
Her real name is Ingrid. You're some group, you know that?- So eine alberne Truppe. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
And stop effecting that silly accent.Hören Sie auf mit dem albernen Akzent. Steele Flying High (1983)
I mean, that is a silly thought.Was für eine alberne Idee. Sudden Death (1983)
- You silly goose!- Du alberne Gans! Yentl (1983)
I'm not going to play these crazy games of yours.Ich habe nicht die Absicht, das alberne Spielchen mitzumachen. The Lift (1983)
Listen, if there was anybody that had a perfect motive... it's that silly jerk over there.Hören Sie. Wenn jemand von uns ein Motiv hat, dann ist es der alberne Typ da drüben. Second Base Steele (1984)
He promised to come back one day... and he entrusted the boat to us until then.Er überließ uns das Schiff. Das ist albernes Gerede! Wanderers of the Desert (1984)
I have the marriage I need to get where I'm going.Ach, das war bloß eine alberne kleine Schwärmerei. Episode #1.5 (1985)
Sherri, you're still living in the damn bubble.Sherri, Sie leben noch immer in der albernen Blase. A Song for Jason: Part 1 (1985)
Or are you going to listen to that investigator in the fancy car.Oder wollt ihr lieber auf diesen Detektiv mit dem albernen Auto hören? Burial Ground (1985)
And then I'll settle down. I'll get fat, I'll have kids. I'll tell dumb stories about how great I used to be.Wir kriegen Kinder, ich werde fett und erzähle alberne Geschichten, was für ein toller Kerl ich mal war. Hellfire (1985)
This guy was a great cop. Look at this, commendations out the ying yang.Aber wir spielen alberne Spiele. Out Where the Buses Don't Run (1985)
I've never heard of anything so silly in my entire life.Sowas Albernes habe ich ja noch nie gehört. Premium Steele (1985)
- Take both, you silly bitch.- Nimm beide, du alberne Schlampe. Flesh+Blood (1985)
A bunch of silly old queens like me?Solchen albernen alten Schwestern wie mir? Kiss of the Spider Woman (1985)
When these two start at it, they're just a couple of kids.Wenn sie damit anfangen, benehmen sie sich wie alberne Kinder. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Such stupidity!So was Albernes! Ran (1985)
It was a stupid thing to say.Ein alberner Satz. Empty Quarter: A Woman in Africa (1985)
- And chuck that ridiculous tree out.Schaff diesen albernen Baum raus. La gabbia (1985)
Did you see the way he kept getting food caught in that ridiculous beard?Er hat sich ständig Essensreste aus seinem albernen Bart gezupft. Oh Lucky Man (1986)
So why don't you just put away the Tinkertoys and play the game?Leg diesen albernen Schrott zur Seite. - Mach den ersten Zug. Deathlock (1986)
I happen to love them. The sillier they are, the better I like them.Je alberner, desto besser. Steele in the Spotlight (1986)
That silly Grand Design?Was? Dieser alberne, große Plan? The Ministerial Broadcast (1986)
Then those silly pressure groups and fanatics like the Royal College of Physicians!Ja, genau. Und diese albernen Pressure Groups und Fanatiker wie der Königliche Ärztebund. The Smoke Screen (1986)
They'll come up with stupid objections!Und kommen mit irgendwelchen albernen Einwänden. A Real Partnership (1986)
It's really a stupid song, but he's actually singing.- Ein albernes Lied, aber er singt. - Er ist wunderbar! Children of a Lesser God (1986)
You know, I think you're a very silly man.Also, ich finde, Sie sind ein sehr alberner Mann. Deadly Friend (1986)
Buy something foolish.Kauf dir was Albernes. Running Scared (1986)
Whatever it takes to put that stupid contraption out of commission, gentlemen,Was auch immer getan werden muss, um diese alberne Blechbüchse außer Gefecht zu setzen, Gentlemen: Short Circuit (1986)
You play like a bunch of silly girls!Ihr spielt wie ein Haufen alberner Mädchen! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
You play like a bunch of silly boys!Ihr spielt wie ein Haufen alberner Jungs! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Silly glasses ? Look who's talking.Ich meine diese alberne Brille. Some Enchanted Evening (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albernefootling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  alberne [albrnə]
     fatuously; footling; ludicrously; sillily; simperingly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top