หรือคุณหมายถึง albatroß?
Search result for

albatross

(29 entries)
(1.7261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -albatross-, *albatross*, albatros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albatross[N] นกทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งตระกูล Diomedeidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albatross(แอล' บะทรอส. -โทรส) นกทะเลขนาดใหญ่ที่สุดจำพวก Diomedeidae

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the albatross.เหมือนกับนกแร้ง The Two in Tracksuits (2008)
I don't want to hear another word about your albatrossและฉันก็ไม่อยากฟังเรื่อง นกทะเลของเธอ There Might be Blood (2008)
- A handsome prince. - A short-tailed albatross.ทายสิว่าเขากลายเป็นอะไร? The King's Speech (2010)
Yeah, but nobody loves an albatross.เออ งั้นก็คงไม่มีใครรักนกอัลบาทรอสส์กันแล้วล่ะ The Innkeepers (2011)
I sold the boat to keep this albatross going.ฉันขายเรือ เพื่อที่จะช่วยเขา Trust (2011)
The Orange Albatross.แล้วนกอัลบาทรอสสีส้มล่ะ The Green Hornet (2011)
If you want to be a writer, you don't want an albatross like that around your neck.ถ้าอยากเป็นนักเขียน ก็คงไม่อยากมีชื่อยาวเหยียดขนาดนั้นหรอก Stolen Kisses (2012)
Albatross, we are compromised at rendezvous Beta.อัลบาทรอส เราเอาไว้ที่ชุมชนเบต้า Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum khøp tān mai) EN: Chocolate Albatross   
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเนโร[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum nērō) EN: Orange Albatross   
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum sen dam) EN: Striped Albatross   
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum thammadā) EN: Common Albatross   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALBATROSS    AE1 L B AH0 T R AA2 S
ALBATROSSES    AE1 L B AH0 T R AA2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
albatross    (n) (a1 l b @ t r o s)
albatrosses    (n) (a1 l b @ t r o s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アルバトロス[, arubatorosu] (n) albatross [Add to Longdo]
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes) [Add to Longdo]
小信天翁[こあほうどり;コアホウドリ, koahoudori ; koahoudori] (n) (uk) Laysan albatross (Diomedea immutabilis) [Add to Longdo]
信天翁;阿房鳥;阿呆鳥[あほうどり;しんてんおう(信天翁);アホウドリ, ahoudori ; shinten'ou ( ahoudori ); ahoudori] (n) (uk) albatross (esp. the short-tailed albatross, Phoebastria albatrus) [Add to Longdo]
青眼狗母魚[あおめえそ;アオメエソ, aomeeso ; aomeeso] (n) (uk) Chlorophthalmus albatrossis (species of greeneye) [Add to Longdo]
渡信天翁[わたりあほうどり;ワタリアホウドリ, watariahoudori ; watariahoudori] (n) (uk) wandering albatross (Diomedea exulans) [Add to Longdo]
馬鹿鳥[ばかどり, bakadori] (n) (sl) (See 信天翁・あほうどり) albatross [Add to Longdo]
煤色信天翁[すすいろあほうどり;ススイロアホウドリ, susuiroahoudori ; susuiroahoudori] (n) (uk) sooty albatross (Phoebetria fusca) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Albatross \Al"ba*tross\, n. [Corrupt. fr. Pg. alcatraz
   cormorant, albatross, or Sp. alcatraz a pelican: cf. Pg.
   alcatruz, Sp. arcaduz, a bucket, fr. Ar. al-q[=a]dus the
   bucket, fr. Gr. ka`dos, a water vessel. So an Arabic term for
   pelican is water-carrier, as a bird carrying water in its
   pouch.] (Zool.)
   A web-footed bird, of the genus {Diomedea}, of which there
   are several species. They are the largest of sea birds,
   capable of long-continued flight, and are often seen at great
   distances from the land. They are found chiefly in the
   southern hemisphere.
   [1913 Webster] Albe

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 albatross
   n 1: (figurative) something that hinders or handicaps; "she was
      an albatross around his neck" [syn: {albatross},
      {millstone}]
   2: large web-footed birds of the southern hemisphere having long
     narrow wings; noted for powerful gliding flight [syn:
     {albatross}, {mollymawk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top