Search result for

aisle

(48 entries)
(0.8261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aisle-, *aisle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aisle[N] ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle[N] ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
paisley(เพซ'ลี) n. สิ่งทอใยขนสัตว์ที่นิ่มและมีลายสีที่ละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Mr, Landers, please come to Aisle 10. Aisle 10, please.คุณแลนเดอร์ส เชิญที่แถว 10 ครับ Oh, God! (1977)
Yes. About halfway up on the aisle?- ประมาณครึ่งทางบนอัฒจันทร์ Field of Dreams (1989)
I need to keep this aisle clear.โทษทีนะ The Bodyguard (1992)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
Not my aisle of the produce section.- ใครดูแล Peggy เมื่อคืน ? - ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่เวรของฉัน Deep Throat (1993)
The stewardess hears this and goes hauling' ass down the aisle.พอแอร์ได้ยิน ก็รีบวิ่งลงมาที่ห้องนักบิน Good Will Hunting (1997)
We thought she'd be the first to walk down the aisle... and now she's totally adrift.พวกเรานึกว่าเธอจะเป็นคนแรกที่ได้แต่งงาน แต่ตอนนี้เธอเคว้งคว้าง Legally Blonde (2001)
I was saving this dress for my next attempt down the aisle.ฉันเก็บชุดนี้ไว้สำหรับ ความล้มเหลวในการเข้าโบสถ์ครั้งต่อไปของฉัน A Cinderella Story (2004)
Aisle two, back of the store.ช่องที่ 2 ทางด้านหลังของห้างครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- Deodorant, aisle 4.- สเปรย์ระงับกลิ่นเหงื่อ อยู่ตรงแถวที่ 4 ครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Cleanup on aisle four. Cleanup on aisle four.เชิญพนักงานทำความสะอาดตรงช่องที่ 4 เชิญพนักงานทำความสะอาดตรงช่องที่ 4 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Sporting goods, aisle seven.แผนกสินค้ากีฬา ช่อง 7 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aisleAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
aisleCould I sit on the aisle?
aisleHis seat in the plane was on the aisle.
aisleI'd like an aisle seat, please.
aisleI'd like one on the aisle, please.
aisleThey're in aisle two.
aisleWhere's the aisle for vitamins?
aisleWindow or aisle?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริมทางเดิน[n. exp.] (rim thāngdoēn) EN: aisle side   
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)   FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[n. exp.] (thāngdoēn rawāng thīnang) EN: aisle [m]   FR: couloir [m]
ที่นั่งติดทางเดิน[n. exp.] (thīnang tit thāngdoēn) EN: aisle seat   

CMU English Pronouncing Dictionary
AISLE    AY1 L
AISLES    AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aisle    (n) (ai1 l)
aisles    (n) (ai1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイル[, airu] (n) aisle [Add to Longdo]
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei [Add to Longdo]
ペーズリー[, pe-zuri-] (n) Paisley [Add to Longdo]
ヴァージンロード[, va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei [Add to Longdo]
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P) [Add to Longdo]
側廊[そくろう, sokurou] (n) (See 身廊) aisle (of a church) [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) [Add to Longdo]
通路側[つうろがわ, tsuurogawa] (n,adj-no) (on the) aisle; aisle seat [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
壁代[かべしろ, kabeshiro] (n) (See 母屋・もや・3,庇・2) curtain separating a central room from the aisles around it (in palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aisle \Aisle\, n. [OF. ele, F. aile, wing, wing of a building,
   L. ala, contr. fr. axilla.] (Arch.)
    (a) A lateral division of a building, separated from the
      middle part, called the nave, by a row of columns or
      piers, which support the roof or an upper wall
      containing windows, called the clearstory wall.
    (b) Improperly used also for the have; -- as in the
      phrases, a church with three aisles, the middle aisle.
    (c) Also (perhaps from confusion with alley), a passage
      into which the pews of a church open.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aisle
   n 1: a long narrow passage (as in a cave or woods)
   2: passageway between seating areas as in an auditorium or
     passenger vehicle or between areas of shelves of goods as in
     stores [syn: {aisle}, {gangway}]
   3: part of a church divided laterally from the nave proper by
     rows of pillars or columns

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top