Search result for

ailment

(40 entries)
(0.0578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ailment-, *ailment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailment[N] อาการป่วย, See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Syn. illness, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม Punchline (1988)
It'll cut down on the number of people with life-threatening ailments.จะได้ช่วยลดจำนวน คนป่วยลงไงล่ะ Punchline (1988)
I've got this ... ailment.ผมเป็น... โรคทรมานอย่างนึง As Good as It Gets (1997)
I'm, uh, going to need a family medical history from you, any ailments or conditions that are hereditary.ฉันต้องการประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวนาย โรคหรืออาการเจ็บป่วยทุกอย่างที่เป็นกรรมพันธุ์ English, Fitz or Percy (2005)
Perhaps you were suffering from some other ailment.บางทีเจ้าอาจจะเจ็บไข้จากโรคอื่นหรือเปล่า The Mark of Nimueh (2008)
People afflicted with one of the 65 ailments the V's can cure.ฉันมีลูกสาว V (2009)
Are you not even aware of your ruler's ailments?เจ้าไม่เข้าใจกฎบ้างเหรอ Episode #1.4 (2010)
Which flowers cure which ailments... Do you even know what flower that is?ไม่เหมือน เสินหนัง เจ้ารู้จักสมุนไพรดี The Sorcerer and the White Snake (2011)
Hey, don't you even know medicines cure ailments but others need liqour distiled from flowers!เช้าจรดเย็นถึงพูดไม่มีหยุดไง The Sorcerer and the White Snake (2011)
Now, you know he had a respiratory ailment.ลูกก็รู้ว่า เขาป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ Smoldering Children (2011)
Are your ailments not gone?ความเศร้าของเจ้ายังไม่จากไปหรือ? Snow White and the Huntsman (2012)
It seems quite the tragic ailment has befallen our young friend.มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ ที่เกิดกับเพื่อนตัวน้อยของเรา A Land Without Magic (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ailmentWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรค[N] disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count unit: โรค, Thai definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
พยาธิ[N] sickness, See also: ailment, illness, malady, disease, Syn. โรคาพยาธิ, Example: การวัดการได้ยินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกตำแหน่งพยาธิสภาพที่ทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้, Thai definition: ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาธิ[n.] (phayāt = phayāthi) EN: ailment ; malady ; sickness ; illness ; disease   
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AILMENT    EY1 L M AH0 N T
AILMENTS    EY1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ailment    (n) (ei1 l m @ n t)
ailments    (n) (ei1 l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer [Add to Longdo]
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P) [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
疾患[しっかん, shikkan] (n,adj-no) disease; ailment; (P) [Add to Longdo]
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ailment \Ail"ment\, n.
   Indisposition; morbid affection of the body; -- not applied
   ordinarily to acute diseases. "Little ailments."
   --Landsdowne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ailment
   n 1: an often persistent bodily disorder or disease; a cause for
      complaining [syn: {ailment}, {complaint}, {ill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top