Search result for

aids

(73 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aids-, *aids*, aid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AIDS[N] เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome), See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
debugging aidsชุดคำสั่งตรวจแก้จุดบกพร่องหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อเตรียมไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ชี้หาจุดบกพร่อง หรือที่ผิดในชุดคำสั่งอื่น ๆ ให้
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AIDSโรคเอดส์ [การแพทย์]
Aidsพนักงานผู้ช่วย [การแพทย์]
AIDS (Disease) And the artsกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมกับศิลปกรรม [TU Subject Heading]
AIDS (Disease) in mass mediaกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Aids and devicesกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน, เครื่องช่วยและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
AIDS serodiagnosisการวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่ม [TU Subject Heading]
AIDS vaccineวัคซีนโรคเอดส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์ [TU Subject Heading]
AIDS vaccinesวัคซีนเอดส์ [TU Subject Heading]
AIDS-Related Complexอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's prevent AIDS.ช่วยกันป้องกันเอดส์นะ My Sassy Girl (2008)
I learned that it prevents AIDS.ผมรู้มาว่ามันใช้ป้องกันเอดส์ครับ My Sassy Girl (2008)
OK, first of all, that was Goldstein's idea... and second of all... had I known that the monkey had aids, I never would have done that.โอเค อย่างแรกเลย นั่นเป็นความคิดโกลด์สตีน และอย่างที่สอง... ถ้าผมรู้ว่าลิงตัวนั้นมีเชื้อเอดส์ ผมจะไม่ทำแบบนั้นเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Before I present the pleasure aids.ก่อนฉันจะนำเสนอความปิติ Made of Honor (2008)
Pleasure aids?ความปิติ Made of Honor (2008)
All of these aids are for sale, ladies.อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ ลดราคา นะ สุภาพสตรี Made of Honor (2008)
I just wanted to let you know that I've had to send Maureen Grube down to Visual Aids for me.ฉันแค่อยากจะให้คุณรู้ว่าฉันจะต้องส่งมอรีน Grube ลงไปทัศนูปกรณ์สำหรับฉัน Revolutionary Road (2008)
- I never even heard of Visual Aids.ฉันไม่เคยได้ยินแม้แต่ของทัศนูปกรณ์ Revolutionary Road (2008)
Visual Aids.ทัศนูปกรณ์ Revolutionary Road (2008)
"only as so far as It aids in making the life of every living thing Nobler and more beautiful. ""ตราบเท่าที่ มันช่วยให้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและสวยงามขึ้น" Chapter Ten '1961' (2009)
I tell you, before AIDS, sex was like shaking hands.ผมจะบอกอะไรให้ ก่อนโรคเอดส์จะมา เซ็กซ์นี่เหมือนการทักทายจับมือยังไงยังงั้น Home Economics (2009)
Hence, AIDS.จับมือเป็นแผลก็ติดเอดส์ได้ Home Economics (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aidsI can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.
aidsScientists are fighting to stem the spread of the AIDS virus.
aidsThe speed of the spread of AIDS is horrifyingly fast.
aidsDoctor Hirose is engaged in AIDS research.
aidsIt is necessary to fight AIDS with whatever weapons are at hand.
aidsIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
aidsThe danger of AIDS came home to me when I saw a documentary film on it last night.
aidsIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
aidsThey are waging a campaign against AIDS.
aidsI had an AIDS test.
aidsI hope that some scientist will soon discover a cure for AIDS.
aidsAids has broken out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอดส์[N] Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
เอดส์[N] AIDS, See also: acquired immune deficiency syndrome, Syn. โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, Example: ในปัจจุบันคนยอมรับเรื่องเอดส์มากขึ้น เพราะสถานการณ์เอดส์เข้าใกล้ตัวแล้ว, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นโรคเอดส์[v. exp.] (pen rōk ēt) EN: have Aids   FR: être atteint du sida ; être porteur du virus du sida
โรคเอดส์[n.] (rōk ēt) EN: Aids ; AIDS   FR: sida [m]
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant   FR: servante [f]
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana-upakøn) EN: audio-visual aids   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIDS    EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AIDS    (n) (ei1 d z)
aids    (v) (ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsfunktionen des Handelsaids to trade [Add to Longdo]
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome) [Add to Longdo]
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
エイズウイルス[, eizuuirusu] (n) (See AIDS) AIDS virus [Add to Longdo]
エイズワクチン[, eizuwakuchin] (n) AIDS vaccine [Add to Longdo]
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS [Add to Longdo]
仕え女[つかえめ, tsukaeme] (n) maidservant [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, ] AIDS, #4,870 [Add to Longdo]
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, ] aids and advisors of top official, #29,520 [Add to Longdo]
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, ] AIDS patient [Add to Longdo]
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] AIDS antibody [Add to Longdo]
艾滋病病毒[ài zī bìng bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] AIDS virus [Add to Longdo]
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, / ] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AIDS
   n 1: a serious (often fatal) disease of the immune system
      transmitted through blood products especially by sexual
      contact or contaminated needles [syn: {AIDS}, {acquired
      immune deficiency syndrome}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AIDS
     Automatic Installation and Diagnostic Service
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 AIDS
   AIDS
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 aids [ejts]
   AIDS
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top