Search result for

agreeing

(21 entries)
(0.8296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agreeing-, *agreeing*, agree
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I appreciate your agreeing to undertake this.ผมดีใจที่คุณ... ...ยอมรับข้อตกลงนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Louisa and I were agreeing that we should hardly know her. What do you say, Mr Darcy?หลุยซ่ากับฉันเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเรา ไม่น่ารู้จักหล่อนเลย คุณคิดยังไงล่ะคุณดาร์ซี่ Episode #1.5 (1995)
Thank you for agreeing to take me, Mr. —ขอบคุณที่ตกลงที่จะ เอ่อ The Constant Gardener (2005)
You two agreeing on something.สองคนเลือกเหมือนกันเลย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Thanks for agreeing to meet with me.ขอบคุณที่ยอมมาพบ National Treasure: Book of Secrets (2007)
thank for agreeing to work with us.ขอบใจ สำหรับการตกลงที่ทำงานร่วมกับเรา. The Same Old Story (2008)
- You're agreeing with me, but I got called to the principal if you know what I'm saying.-คุณเห็นด้วยกับฉัน ฉันถูกเรียกตัวไปที่ห้องอธิการ คุณรู้ว่าฉันกำลังจะพูดอะไร Doubt (2008)
No, no, I was agreeing with you.เปล่าๆนะ.. ผมว่าเราเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย The Ruins (2008)
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Thank you for agreeing to see us, Mr. Hobson.ขอบคุณที่ยอมให้เราเข้าพบค่ะ คุณฮอบสัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
We will need proof he's alive before agreeing to your terms.เราต้องการข้อพิสูจน์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ก่อนที่จะยอมรับข้อเสนอของเจ้า Dooku Captured (2009)
You're agreeing to be her slave if you call her first.ทันทีที่นายเป็นคนโทรไป นายเป็นฝ่ายแพ้ Episode #1.9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeingHe beguiled her into agreeing to his proposal.
agreeingI don't remember agreeing to that.

CMU English Pronouncing Dictionary
AGREEING    AH0 G R IY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agreeing    (v) (@1 g r ii1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] (n,vs) agreeing; coincidence; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] agreeing with one another; congenial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agree \A*gree"\, v. i. [imp. & p. p. {Agreed}; p. pr. & vb. n.
   {Agreeing}.] [F. agr['e]er to accept or receive kindly, fr.
   [`a] gr['e]; [`a] (L. ad) + gr['e] good will, consent,
   liking, fr. L. gratus pleasing, agreeable. See {Grateful}.]
   1. To harmonize in opinion, statement, or action; to be in
    unison or concord; to be or become united or consistent;
    to concur; as, all parties agree in the expediency of the
    law.
    [1913 Webster]
 
       If music and sweet poetry agree.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their witness agreed not together.  --Mark xiv.
                          56.
    [1913 Webster]
 
       The more you agree together, the less hurt can your
       enemies do you.            --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield assent; to accede; -- followed by to; as, to
    agree to an offer, or to opinion.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a stipulation by way of settling differences or
    determining a price; to exchange promises; to come to
    terms or to a common resolve; to promise.
    [1913 Webster]
 
       Agree with thine adversary quickly.  --Matt. v. 25.
    [1913 Webster]
 
       Didst not thou agree with me for a penny ? --Matt.
                          xx. 13.
    [1913 Webster]
 
   4. To be conformable; to resemble; to coincide; to
    correspond; as, the picture does not agree with the
    original; the two scales agree exactly.
    [1913 Webster]
 
   5. To suit or be adapted in its effects; to do well; as, the
    same food does not agree with every constitution.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) To correspond in gender, number, case, or person.
    [1913 Webster]
 
   Note: The auxiliary forms of to be are often employed with
      the participle agreed. "The jury were agreed."
      --Macaulay. "Can two walk together, except they be
      agreed ?" --Amos iii. 3. The principal intransitive
      uses were probably derived from the transitive verb
      used reflexively. "I agree me well to your desire."
      --Ld. Berners.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To assent; concur; consent; acquiesce; accede; engage;
     promise; stipulate; contract; bargain; correspond;
     harmonize; fit; tally; coincide; comport.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agreeing \agreeing\ adj. prenom.
   1. in agreement; of the same mind; having the same opinion.
 
   Syn: concordant, concurring(prenominal).
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. expressing agreement or consent.
 
   Syn: assentient, assenting.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top