Search result for

agitated

(48 entries)
(0.185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitated-, *agitated*, agitat, agitate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้ Iljimae (2008)
When it is agitated, it becomes difficult to see.ถ้าขุ่นมัว ก็ยากที่จะมองเห็น Kung Fu Panda (2008)
Mrs; collins, you're becoming agitated;นี่คุณคอลลินส์ คุณกำลังกวนโอ๊ยผมอยู่นะ Changeling (2008)
You look agitated, Jason.คุณดูกระวนกระวายจังเลยนะ เจสัน Invictus (2009)
Last night, he was, uh, agitated.อารมณ์เสียตามปกติ หรืออารมณ์เสียเ พราะบางอย่างที่ผิดปกติ Grilled (2009)
Agitated? Yeah.เอ่อ... Grilled (2009)
When he came home last night, he was agitated, upset. Upset in general?ตอนที่ฉันถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น Grilled (2009)
Has he been agitated?เขาก่อกวนหรือเปล่า To Hell... And Back (2009)
Altered, agitated.การปรับเปลี่ยน, ทำให้ปั่นป่วน. Dirty Harry (2009)
They're getting word out to local businesses to keep an eye out for anyone who seems agitatedพวกเขาบอกว่าคนทำงานในท้องที่ เฝ้าจับตาดูคนที่ทำให้เกิดความปั่นป่วน Hopeless (2009)
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย Ohitori sama (2009)
He's pretty agitated.เขาดูพลุกพล่าน The Performer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatedA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitatedHe was agitated by the news.
agitatedHe was deeply agitated by the news.
agitatedI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitatedShe agitated herself about her son's safety.
agitatedShe was agitated by the news of her lover's death.
agitatedShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitatedThe leaders of the Union agitated for higher wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawāi) EN: agitated ; frantic ; anxious   FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[adj.] (ngūn-ngān) EN: agitated ; restless   FR: énervé ; agité
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ร้อนใจ[adj.] (rønjai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset   FR: anxieux ; angoissé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATED    AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitated    (v) (a1 jh i t ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agitated \agitated\ adj.
   1. troubled emotionally and usually deeply. Opposite of
    {unagitated}. agitated parents
 
   Note: Narrower terms are: {demoniac, demoniacal ; distraught,
      overwrought; {disturbed, jolted, shaken}; {feverish,
      hectic}; {frantic, frenetic, phrenetic, frenzied};
      {psychedelic ; {rampageous, raging, frenzied ;
      {wild-eyed . Also See: discomposed, excited, impatient,
      tense, unquiet, unsteady.
      [WordNet 1.5]
 
   2. 1 throwing oneself from side to side.
 
   Syn: tossing
     [WordNet 1.5]
 
   3. physically disturbed or set in motion; as, the agitated
    mixture foamed and bubbled. Opposite of {unagitated} and
    {left alone}, {allowed to stand}.
 
   Note: [Narrower terms are: {churning, churned-up, roiling,
      roiled, roily, turbulent ; {stirred}.]
      [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agitate \Ag"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Agitated}; p. pr. &
   vb. n. {Agitating}.] [L. agitatus, p. p. of agitare to put in
   motion, fr. agere to move: cf. F. agiter. See {Act},
   {Agent}.]
   1. To move with a violent, irregular action; as, the wind
    agitates the sea; to agitate water in a vessel. "Winds . .
    . agitate the air." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or actuate. [R.] --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. To stir up; to disturb or excite; to perturb; as, he was
    greatly agitated.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man is agitated by various passions.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discuss with great earnestness; to debate; as, a
    controversy hotly agitated. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   5. To revolve in the mind, or view in all its aspects; to
    contrive busily; to devise; to plot; as, politicians
    agitate desperate designs.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To move; shake; excite; rouse; disturb; distract;
     revolve; discuss; debate; canvass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitated
   adj 1: troubled emotionally and usually deeply; "agitated
       parents" [ant: {unagitated}]
   2: physically disturbed or set in motion; "the agitated mixture
     foamed and bubbled" [ant: {unagitated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top