Search result for

aging

(77 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aging-, *aging*, ag
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agingการกลายสภาพเป็นทะเลสาบเก่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aging of the populationการสูงวัยขึ้นของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aging; ageingการเปลี่ยนตามวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aging; ageingสูงวัยขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agingการเพิ่มขึ้นของอายุ [TU Subject Heading]
Agingวัยชรา, ความชรา, การบ่ม, ความแก่, การแก่ตัวลง, การแก่ตัว [การแพทย์]
Aging or Ageingการอบเร่งยางในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อดูการเสื่อมสภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ และ สมบัติทางเคมีของยางอันเนื่องมาจากออกซิเจน ความร้อน และโอโซน สามารถนำไปทำนายอายุการใช้งานของยางนั้นๆ ได้ [เทคโนโลยียาง]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Aging scheduleตารางการจัดอายุหนี้ [การบัญชี]
Aging, Normalการสูงอายุ [การแพทย์]
Aging, Prematureแก่เร็ว, แก่เร็วกว่ากำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While everybody else was aging, I was getting younger. All alone.ขณะที่คนอื่นๆแก่ขึ้น ผมกลับหนุ่มขึ้นอยู่คนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I feel sorry for myself for aging and dying....ฉันรู้สึกผิดที่ตัวเอง ที่ตัวเองจะได้อยู่จนแก่ตาย... Cyborg Girl (2008)
-Yeah, but my aging's not. -Your aging?แต่ยิ่งเกิดยิ่งแก่ แก่เหรอ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Whatever these Observers do to keep from aging, they should market it.อะไรก็ตามที่ผู้สังเกตุการณ์เหล่านี้ทำ เพื่อรักษาจากความแก่ชรา ถ้าเอามาขายนะ August (2009)
You play the aging queen, a fading but talented rock star who earned her success.คุณเล่นเป็นราชินีแก่ ดาราดังที่มีความสามารถแต่ถูกกำลังถูกบดบัง กับการที่เธอประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง The Last Days of Disco Stick (2009)
Leonard, what you're experiencing is a classic Jungian crisis in which the aging individual mourns the loss of the never-to-be realized ideal family unit.ลีโอนาร์ด ที่นายรู้สึกคือ วิกฤตตามทฤษฎีของคาร์ล จุง ที่ผู้สูงวัยอาลัยการสูญเสีย The Maternal Congruence (2009)
The first Silk Spectre is a bloated, aging whore dying in a California rest resort.ซิลค์ สเปคเตอร์ รุ่นหนึ่ง กลายเป็นนางโลมหญิงอ้วนชรา... ...รอวันสิ้นลมในรีสอร์ทพักใจวัยทอง Watchmen (2009)
She's aging more noticeably every day while I am standing still.เจนี่ชราชัดเจนขึ้นทุกวัน... ... ขณะที่ผมยังเหมือนเดิม Watchmen (2009)
-I keep aging and you stay the same.No. . - I am old, and you're staying the same. Vampires Suck (2010)
Strangely, the only thing that does keep aging ... is your ass.By the way, the only thing . Vampires Suck (2010)
Huh. Is it possible that that extreme type of aging could happen during decomposition?เฮอะ เป็นไปได้เหรอว่า การมีอายุเพิ่มอย่างรวดเร็ว Ball and Chain (2010)
He... he was aging at that rate while he was still alive.เขา... เขามีอัตราการแก่นั้น ในขณะที่ยังมีชีวิต Ball and Chain (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agingAn aging population will require more spending on health care.
agingI don't want to use aging as an excuse to go soft in the middle.
agingIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
agingJapan is trying to cope with the aging of its population.
agingOur chief concern should be the aging of society.
agingPhysical changes are directly related to aging.
agingShe was aging quickly.
agingThe expansion is aging.
agingThis is a condition caused by aging.
agingWith the appearance of a promising new writer, the aging novelist fell from prominence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager
หีบห่อ[n.] (hīphø) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging   FR: paquet [m] ; colis [m]
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[n. exp.] (jittawitthayā wai phūyai lae phū sūng-āyu) EN: psychology of adulthood and aging   FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
การบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (kān banju hīphø) EN: packing ; packaging   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGING    EY1 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aging    (v) (ei1 jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeitsdatum {n}aging date; due date; date of lapse [Add to Longdo]
Fälligkeitstabelle {f}aging schedule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
ごそり[, gosori] (adv,adv-to) (on-mim) rustling sound; rummaging sound [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
やり繰り(P);遣り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P) [Add to Longdo]
アンチエージング;アンチエイジング[, anchie-jingu ; anchieijingu] (n) anti-aging [Add to Longdo]
イメージング[, ime-jingu] (n) {comp} imaging [Add to Longdo]
インスタントメッセージング[, insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ページング[ぺーじんぐ, pe-jingu] paging [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ペイジング[ぺいじんぐ, peijingu] paging [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
メッセージング[めっせーじんぐ, messe-jingu] messaging [Add to Longdo]
メッセージングサービス[めっせーじんぐさーびす, messe-jingusa-bisu] messaging service [Add to Longdo]
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Age \Age\, v. i. [imp. & p. p. {Aged}; p. pr. & vb. n. {Aging}.]
   To grow aged; to become old; to show marks of age; as, he
   grew fat as he aged.
   [1913 Webster]
 
      They live one hundred and thirty years, and never age
      for all that.              --Holland.
   [1913 Webster]
 
      I am aging; that is, I have a whitish, or rather a
      light-colored, hair here and there.   --Landor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aging \Ag"ing\, n.
   the process by which objects or materials acquire desirable
   qualities by being left undisturbed for some time under
   specific conditions. It is used mostly for foods snd
   beverages, but also for other materials. [Also spelled
   {ageing}.]
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aging
   adj 1: growing old [syn: {aging}, {ageing}, {senescent}]
   n 1: acquiring desirable qualities by being left undisturbed for
      some time [syn: {ripening}, {aging}, {ageing}]
   2: the organic process of growing older and showing the effects
     of increasing age [syn: {aging}, {ageing}, {senescence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top