Search result for

again

(90 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -again-, *again*
Possible hiragana form: あがいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
again[ADV] เช่นเคย, See also: เช่นเดิม
again[ADV] ในอีกด้านหนึ่ง, Syn. on the other hand
again[ADV] เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว, See also: นอกจากนี้, Syn. besides, further
again[ADV] อีกครั้ง, See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง, Syn. anew, once more
against[PREP] เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against[PREP] ดูขัดแย้งกับ, See also: ดูขัดกับ
against[PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
against[PREP] ต้าน, See also: ทวน, ทวนน้ำ
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
against[PREP] ปกป้องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Again.อีกครั้ง Last Tango, Then Paris (2010)
Again?อีกที Heather (2011)
Come again?อะไรนะคะ? Devil's Cherry (2012)
Again?อีกแล้วหรอ Radioactive (2013)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Again.อีกครั้ง New Haven Can Wait (2008)
You two again?นายสองคน อีกแล้ว? New Haven Can Wait (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Why--why are you so against him?ทำไม... พี่ชอบต่อต้านเขานัก? Chuck in Real Life (2008)
Could you just check again? No need.คุนช่วยเช็กให้หน่อยได้ไม๊ / ไม่จำเป็น Chuck in Real Life (2008)
Becoming whole again.ก่อนที่จะกลับมารวมกันเปนหนึ่งอีกครั้ง Chuck in Real Life (2008)
Well, if you're plotting against chuck bass,ถ้าเธอวางแผนจัดการกับชัค แบส Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
again4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
againA battle against hunger.
againAbove all, I want to see him again.
againA cat was sharpening its claws against a post.
againAccepting what you say, I'm still against the project.
againAdvance against the wind.
againAfter a brief peace, war broke out again.
againAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
againAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
againAfter a while she began to play the piano again.
againAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
againAfter eight months he eventually started dating girls again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกแล้ว[ADV] again, Example: ทีมตะกร้อของไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้อีกแล้ว
นอกเกม[ADV] against the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
อีก[ADV] again, See also: more, repeatedly, Ant. พอ, Example: คุณควรถอยฉากออกไปตั้งหลัก คิดหาแนวทางใหม่ ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จ
ใหม่[ADV] again, See also: afresh, once more, repeatedly, Syn. ซ้ำ, อีกครั้ง, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกีดกันทางการค้านี้ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกและได้ขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
พร่ำเพรื่อ[ADV] repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เป็นวรรคเป็นเวร[ADV] continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
ต่อ[PREP] against, See also: oppose to, in opposition to, opposite to, Example: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว, Thai definition: ประจันหน้า
ปฏิวาต[ADV] against the wind, Syn. ทวนลม, Ant. ตามลม, Example: เภตราแล่นล่องปฏิวาต
ซ้ำซาก[ADV] repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำสอง[ADV] again, See also: once more, moreover, Example: ฉันอกหักซ้ำสอง เพราะผู้ชายหน้าซื่ออย่างเขา, Thai definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เอาอีกแล้ว[adv.] (ao īk laēo) EN: again   
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper

CMU English Pronouncing Dictionary
AGAIN    AH0 G EH1 N
AGAIN    AH0 G EY1 N
AGAINST    AH0 G EH1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
again    (a) (@1 g e1 n)
against    (in) (@1 g e1 n s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
重新[chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] again; once more; re-, #1,144 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] against wind, #11,748 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] again and again; many; surname Ta, #27,030 [Add to Longdo]
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend, #31,149 [Add to Longdo]
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] against the law or discipline, #47,994 [Add to Longdo]
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] against the current; upstream, #75,629 [Add to Longdo]
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, ] against orders; to disobey; to refuse to accept orders, #76,077 [Add to Longdo]
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] against one's conscience, #87,148 [Add to Longdo]
再一次[zài yī cì, ㄗㄞˋ ㄧ ㄘˋ, ] again [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Again \A*gain"\, Agains \A*gains"\, prep.
   Against; also, towards (in order to meet). [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Albeit that it is again his kind.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Again \A*gain"\ (?; 277), adv. [OE. agein, agayn, AS. ongegn,
   onge['a]n, against, again; on + ge['a]n, akin to Ger. gegewn
   against, Icel. gegn. Cf. {Gainsay}.]
   1. In return, back; as, bring us word again.
    [1913 Webster]
 
   2. Another time; once more; anew.
    [1913 Webster]
 
       If a man die, shall he live again?  --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. Once repeated; -- of quantity; as, as large again, half as
    much again.
    [1913 Webster]
 
   4. In any other place. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. On the other hand. "The one is my sovereign . . . the
    other again is my kinsman." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Moreover; besides; further.
    [1913 Webster]
 
       Again, it is of great consequence to avoid, etc.
                          --Herschel.
    [1913 Webster]
 
   {Again and again}, more than once; often; repeatedly.
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {To and again}, to and fro. [Obs.] --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   Note: Again was formerly used in many verbal combinations,
      as, again-witness, to witness against; again-ride, to
      ride against; again-come, to come against, to
      encounter; again-bring, to bring back, etc.
      [1913 Webster] Again

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 again
   adv 1: anew; "she tried again"; "they rehearsed the scene again"
       [syn: {again}, {once again}, {once more}, {over again}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top