Search result for

afghan

(55 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afghan-, *afghan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afghan[ADJ] เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน
Afghan[N] ชาวอัฟกานิสถาน
Afghanistan[N] ประเทศอัฟกานิสถาน
Afghanistan[N] อัฟกานิสถาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afghanistanอัฟกานิสถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
these are the Yusufzai. they're afghani freedom-fighters.นี่มันพวก Yusufzai กองกำลังปลดแอกอัฟกานิสถาน Spies Like Us (1985)
I don't know how much you know about Afghanistan.ไม่แน่ใจว่าคุณรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนNเกี่ยวกับอัฟกานิสถาน Rambo III (1988)
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
They sell many in Afghanistan.ขายดีมากในอัฟกานิสถาน Rambo III (1988)
You're here as the first American captured in Afghanistan.แกเป็นอเมริกันคนแรกที่ถูกจับในอัฟกานิสถาน Rambo III (1988)
This is Afghanistan.ที่นี่ ดินแดนอัฟกานิสถาน Rambo III (1988)
But Afghan people fight hard, they never be defeated.แต่พวกเราสู้ไม่ถอย ไม่มีใครเอาชนะเราได้ Rambo III (1988)
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน Rambo III (1988)
The Afghan King was asked to send 500 of his warriors into battle.กษัตริย์อัฟกันถูกขอให้ส่งนักรบ 500 คนไปรบ Rambo III (1988)
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา Rambo III (1988)
Last year, in the valley of Legman, the next valley, 6.000 Afghans were killed.ปีก่อน ที่หุบเขาเลกมาน อยู่ถัดไปจากนี่ ชาวอัฟกัน 6,000 คนถูกฆ่า Rambo III (1988)
This is done, so they will not have to fight the next generation of Afghans.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นNเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้ Rambo III (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afghanThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาทาน[N] Afghan, See also: Paskistan, Syn. ปาชตุน, ชาวปาทาน, Example: สหรัฐฯ และเครือข่ายข่าวกรองที่เป็นพันธมิตรกันตัดสินใจที่จะสร้างฐานสนับสนุนขึ้นในหมู่ชาวปาทานอันเป็นชนชาติส่วนใหญ่ของอัฟกานิสถาน, Count unit: คน, Thai definition: แขกเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟกานี[n.] (afkāni) EN: Afghani   
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
ชาวอัฟกานิสถาน[n. prop.] (Chāo Afkānisáthān) EN: Afghan   FR: Afghan [m]
ภาษาพาชตู[n. exp.] (phāsā Phātchatū) EN: Pashto ; Pashto language ; Pakhto ; Pushto ; Pukhto ; Pashtu ; Pathani ; Pushtu ; Afghani   
ประเทศอัฟกานิสถาน[n. exp.] (Prathēt Afkānisathān = Prathēt Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
สงครามอัฟกานิสถาน[n. prop.] (Songkhrām Afkānisathān = Songkhrām Apfakānisáthān) EN: War in Afghanistan   FR: guerre d'Afghanistan [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFGHAN    AE1 F G AE2 N
AFGHANI    AE0 F G AA1 N IY0
AFGHANS    AE1 F G AE2 N Z
AFGHANIS    AE0 F G AE1 N IY0 Z
AFGHANI'S    AE0 F G AE1 N IY0 Z
AFGHANISTAN    AE0 F G AE1 N AH0 S T AE2 N
AFGHANISTAN'S    AE0 F G AE1 N AH0 S T AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Afghan    (n) (a1 f g a n)
Afghans    (n) (a1 f g a n z)
Afghanistan    (n) (a1 f g a2 n i s t aa1 n)
Afghanistani    (n) (a1 f g a2 n i s t aa1 n ii)
Afghanistanis    (n) (a1 f g a2 n i s t aa1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch [Add to Longdo]
Afghanistan [geogr.]Afghanistan (af) [Add to Longdo]
Afghane {m}; Afghanin {f}Afghan [Add to Longdo]
afghanisch {adj}Afghan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフガニスタン[, afuganisutan] (n,adj-no) Afghanistan [Add to Longdo]
アフガン[, afugan] (n) Afghan [Add to Longdo]
アフガン戦争[アフガンせんそう, afugan sensou] (n) Afghan Wars [Add to Longdo]
アフガン編み[アフガンあみ, afugan ami] (n) Afghan stitch [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿富汗[Ā fù hàn, ㄚ ㄈㄨˋ ㄏㄢˋ, ] Afghanistan; Afghan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afghan \Af"ghan\, a.
   Of or pertaining to Afghanistan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afghan \Af"ghan\, n.
   1. A native of Afghanistan.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of worsted blanket or wrap.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Afghan
   adj 1: of or relating to or characteristic of Afghanistan or its
       people [syn: {Afghani}, {Afghan}, {Afghanistani}]
   n 1: a blanket knitted or crocheted in strips or squares;
      sometimes used as a shawl
   2: a native or inhabitant of Afghanistan [syn: {Afghan},
     {Afghanistani}]
   3: an Iranian language spoken in Afghanistan and Pakistan; the
     official language of Afghanistan [syn: {Pashto}, {Pashtu},
     {Paxto}, {Afghani}, {Afghan}]
   4: a coat made of sheepskin [syn: {sheepskin coat}, {afghan}]
   5: tall graceful breed of hound with a long silky coat; native
     to the Near East [syn: {Afghan hound}, {Afghan}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 afghan [afgã]
   Afghan
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Afghan [afgã]
   Afghan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top