Search result for

affront

(47 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affront-, *affront*
English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affront[N] คำปรามาส, See also: คำดูแคลน, Syn. insult, indignity, offense
affront[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall no longer bear to see Muhyul's rampageous affronts!ข้าทนให้มูฮุลสบประมาทต่อไปไม่ได้อีกแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
I shall never forgive him for this affront!ข้าจะไม่ให้อภัยเขา สำหรับการถูกเหยียดหยามในครั้งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง! Hairography (2009)
And from the decks above, a cheer went up both gross and black, its stench affronting heaven.And from the decks above, a cheer went up... ...both gross and black, its stench affronting heaven. Watchmen (2009)
As an affront to life itself.ด้วยมันเป็นการดูหมิ่นชีวิต Voyage of Temptation (2010)
That's a personal affront to someone who's dedicated their life to nurturing real musicians. Well, shouldn't it?เพราะว่าเขาดูหมิ่น ใช่ ผมควรจะโกรธไหมล่ะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว Appointment in Samarra (2010)
This affront to justice and decency cannot go unanswered.การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง The 21-Second Excitation (2010)
Zeus, forgive us for these affronts and protect us.ได้โปรดอภัยและปกป้องเราด้วยเถิด... เจ้ายังเชื่อเทพเจ้าอีกเหรอเนี่ย Clash of the Titans (2010)
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน Rango (2011)
You are an affront to God when you deny that.แกดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อแกปฏิเสธเรื่องนั้น Spellbound (2011)
You are laughing in the face of thousands of years of samurai culture, and it's an affront, Winston, it's an affront.นายกำลังหัวเราะเยาะใส่ วัฒนธรรมเก่าแก่ ของซามูไร ดูถูกกันชัดๆ วินสตัน นายดูถูก Cece Crashes (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบรอย[V] insult, See also: affront, disparage, denigrate, Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน
หยาบหยาม[V] insult, See also: affront, Syn. ดูถูก, เหยียด, หยาม, Example: การที่มนุษย์ต้องผิดหวังบ่อยๆ อาจจะทำใครเหล่านั้นหยาบหยามพระเจ้าได้, Thai definition: กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks   FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet   FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
เผชิญความเครียด[v. exp.] (phachoēn khwām khrīet) FR: affronter le stress
เผชิญภัย[v. exp.] (phachoēn phai) EN: face danger   FR: affronter le danger
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk   FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFRONT    AH0 F R AH1 N T
AFFRONTS    AH0 F R AH1 N T S
AFFRONTED    AH0 F R AH1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affront    (v) (@1 f r uh1 n t)
affronts    (v) (@1 f r uh1 n t s)
affronted    (v) (@1 f r uh1 n t i d)
affronting    (v) (@1 f r uh1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault [Add to Longdo]
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pocket \Pock"et\, v. t. [imp. & p. p. {Pocketed}; p. pr. & vb.
   n. {Pocketing}.]
   1. To put, or conceal, in the pocket; as, to pocket the
    change.
    [1913 Webster]
 
       He would pocket the expense of the license.
                          --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. To take clandestinely or fraudulently.
    [1913 Webster]
 
       He pocketed pay in the names of men who had long
       been dead.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To pocket a ball} (Billiards), to drive a ball into a pocket
    of the table.
 
   {To pocket an insult}, {affront}, etc., to receive an affront
    without open resentment, or without seeking redress. "I
    must pocket up these wrongs." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affront \Af*front"\, n. [Cf. F. affront, fr. affronter.]
   1. An encounter either friendly or hostile. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I walked about, admired of all, and dreaded
       On hostile ground, none daring my affront. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Contemptuous or rude treatment which excites or justifies
    resentment; marked disrespect; a purposed indignity;
    insult.
    [1913 Webster]
 
       Offering an affront to our understanding. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. An offense to one's self-respect; shame. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Affront}, {Insult}, {Outrage}.
 
   Usage: An affront is a designed mark of disrespect, usually
      in the presence of others. An insult is a personal
      attack either by words or actions, designed to
      humiliate or degrade. An outrage is an act of extreme
      and violent insult or abuse. An affront piques and
      mortifies; an insult irritates and provokes; an
      outrage wounds and injures.
 
         Captious persons construe every innocent freedom
         into an affront. When people are in a state of
         animosity, they seek opportunities of offering
         each other insults. Intoxication or violent
         passion impels men to the commission of
         outrages.             --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affront \Af*front"\, v. t. [imp. & p. p. {Affronted}; p. pr. &
   vb. n. {Affronting}.] [OF. afronter, F. affronter, to
   confront, LL. affrontare to strike against, fr. L. ad + frons
   forehead, front. See {Front}.]
   1. To front; to face in position; to meet or encounter face
    to face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the sea-coasts do affront the Levant. --Holland.
    [1913 Webster]
 
       That he, as 't were by accident, may here
       Affront Ophelia.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To face in defiance; to confront; as, to affront death;
    hence, to meet in hostile encounter. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. To offend by some manifestation of disrespect; to insult
    to the face by demeanor or language; to treat with marked
    incivility.
    [1913 Webster]
 
       How can any one imagine that the fathers would have
       dared to affront the wife of Aurelius? --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To insult; abuse; outrage; wound; illtreat; slight;
     defy; offend; provoke; pique; nettle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affront
   n 1: a deliberately offensive act or something producing the
      effect of deliberate disrespect; "turning his back on me
      was a deliberate insult" [syn: {insult}, {affront}]
   v 1: treat, mention, or speak to rudely; "He insulted her with
      his rude remarks"; "the student who had betrayed his
      classmate was dissed by everyone" [syn: {diss}, {insult},
      {affront}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 affront [afrõ]
   abuse; insult
   abuse
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 affront [ɑfrɔnt]
   abuse; insult
   abuse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top