Search result for

afford

(51 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afford-, *afford*, affor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afford[VT] สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
afford[VT] ให้, Syn. provide, give, furnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide)

English-Thai: Nontri Dictionary
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One of the most important things that Lex taught meis you can't afford to live in the past.อย่าได้หลงตัวเองไป หนึ่งในหลายๆอย่างที่เล็กซ์ได้สอนฉันก็คือ อย่าได้ยึ Committed (2008)
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า Dead Space: Downfall (2008)
Already couldn't afford his insurance.แน่นอนไม่สามารถเบิกประกันได้ Not Cancer (2008)
This hospital can't afford--โรงพยาบาลนี้ไม่จ่าย Adverse Events (2008)
Oh, whatever you can afford.โฮ้ทำไงให้คุณจ่ายได้ละ Adverse Events (2008)
We cannot afford to lose anymore ships my friends.เรามิอาจสูญเสียยานไปมากกว่านี้ได้แล้ว สหาย Rising Malevolence (2008)
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
I didn't have money during high school, so I couldn't afford music lessons.ไม่มีเงินสมัยอยู่มัธย, ผมไม่มีปัญญาเข้าเรียนดนตรี Beethoven Virus (2008)
I broke into school at night to practice because I couldn't afford a piano.ผมแอบปีนโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อไปฝึก เพราะผมไม่มีเงินจะซื้อเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
If I said I had a baby because I couldn't afford a condom, who would believe me?ถ้าชั้นบอกว่ามีเด็กเพราะไม่ได้ใส่ถุงยาง ใครจะเชื่อชั้นบ้าง Baby and I (2008)
Her family couldn't afford to pay for her medicine.น่าเศร้าจริงๆ ครอบครัวเธอไม่มีเงินจ่ายค่ายา My Sassy Girl (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affordAre you able to afford the time for it?
affordAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
affordAt last we can afford a house.
affordBeing only a student, I can't afford to get married.
affordCan we afford a new car?
affordCan you afford the time for it?
affordCan you afford to take a holiday this summer?
affordDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
affordFor one thing, I couldn't afford to do that.
affordHe can afford the time to play the guitar though.
affordHe can afford to buy a house, to say nothing of a car.
affordHe cannot afford a holiday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
สามารถมีได้[v. exp.] (sāmāt mī dāi) EN: provide ; afford   
ซื้อได้[v. exp.] (seū dāi) EN: afford ; able to pay   FR: pouvoir acheter ; avoir les moyens d'acheter qqch.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFORD    AH0 F AO1 R D
AFFORDS    AH0 F AO1 R D Z
AFFORDED    AH0 F AO1 R D AH0 D
AFFORDING    AH0 F AO1 R D IH0 NG
AFFORDABLE    AH0 F AO1 R D AH0 B AH0 L
AFFORDABILITY    AH0 F AO2 R D AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afford    (v) (@1 f oo1 d)
affords    (v) (@1 f oo1 d z)
afforded    (v) (@1 f oo1 d i d)
affording    (v) (@1 f oo1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affordanz {f} [psych.]affordance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可支付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] affordability, #390,984 [Add to Longdo]
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, ] afford; able to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afford \Af*ford"\ ([a^]f*f[=o]rd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Afforded}; p. pr. & vb. n. {Affording}.] [OE. aforthen, AS.
   gefor[eth]ian, for[eth]ian, to further, accomplish, afford,
   fr. for[eth] forth, forward. The prefix ge- has no well
   defined sense. See {Forth}.]
   1. To give forth; to supply, yield, or produce as the natural
    result, fruit, or issue; as, grapes afford wine; olives
    afford oil; the earth affords fruit; the sea affords an
    abundant supply of fish.
    [1913 Webster]
 
   2. To give, grant, or confer, with a remoter reference to its
    being the natural result; to provide; to furnish; as, a
    good life affords consolation in old age.
    [1913 Webster]
 
       His tuneful Muse affords the sweetest numbers.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The quiet lanes . . . afford calmer retreats.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   3. To offer, provide, or supply, as in selling, granting,
    expending, with profit, or without loss or too great
    injury; as, A affords his goods cheaper than B; a man can
    afford a sum yearly in charity.
    [1913 Webster]
 
   4. To incur, stand, or bear without serious detriment, as an
    act which might under other circumstances be injurious; --
    with an auxiliary, as can, could, might, etc.; to be able
    or rich enough.
    [1913 Webster]
 
       The merchant can afford to trade for smaller
       profits.               --Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       He could afford to suffer
       With those whom he saw suffer.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afford
   v 1: be able to spare or give up; "I can't afford to spend two
      hours with this person"
   2: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
     "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
     {yield}, {give}, {afford}]
   3: have the financial means to do something or buy something;
     "We can't afford to send our children to college"; "Can you
     afford this car?"
   4: afford access to; "the door opens to the patio"; "The French
     doors give onto a terrace" [syn: {afford}, {open}, {give}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top