Search result for

affiliation

(34 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affiliation-, *affiliation*
English-Thai: Nontri Dictionary
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affiliationการดำเนินคดีให้ชายรับรองบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affiliation orderคำสั่งศาลให้ (ชายที่ศาลตัดสินว่าเป็นบิดา) จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affiliationความต้องการผูกพันกับคนอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have no connections, affiliations or loyalties.You have no connections, affiliations or loyalties. Maid in Manhattan (2002)
Because of his Mala Noche affiliations, names were omitted.เพราะพวกมาลาโนเช่ รายชื่อพยานเลยถูกเว้นไว้ Rio (2006)
Nope. No connection to organized crime, No mutual gang affiliation, either.ไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่เกี่ยวกับการรวมแกงค์ด้วย See-Through (2007)
Now, if I could get your names and agency affiliations I wanna make sure everybody is accounted for when I speak to your bosses' bosses later this evening.ขอทราบชื่อกับสังกัดของคุณด้วย... จะได้แน่ใจว่าจะมีชื่อทุกคนครบ ตอนผมรายงาน เจ้านายของเจ้านายคุณเย็นนี้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
This is equipped with some kind of microscopic, infrared tracking device that determines her mother's communist affiliations?เดาว่ามันคงติดอุปกรณ์... พวกไมค์และเครื่องติดตามสินะ จะได้รู้ว่าแม่เธอเป็นคอมมิวนิสต์รึเปล่า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Age 22, gang affiliation.อายุ 22, สมาชิกแก๊ง Resurrection (2008)
THIRD COUSINS AND RELIGIOUS AFFILIATIONSผมต้องการคนที่มีศัตรู House on Fire (2009)
I don't even know what your affiliation is, Elvis.ฉันไม่รู้แม้กระทั่งสาขาของนายคือ เอววิส Chuck Versus the Suburbs (2009)
What does he mean, my affiliation?เขาหมายถึงอะไร สาขาของฉัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
You can't discriminate against my kid because of his sex, Religion, political affiliationคุณจะเลือกปฏิบัติกับลูกผม เพราะเรื่องเพศ, ศาสนา, การเมือง Wheels (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
Few priors, but no known affiliations.ได้ข้อมูลไม่กี่อย่าง เเต่ไม่รู้ว่าเป็นพวกไหน Oiled (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFILIATION    AH0 F IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N
AFFILIATIONS    AH0 F IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affiliation    (n) (@1 f i2 l i ei1 sh @ n)
affiliations    (n) (@1 f i2 l i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angliederung {f}; Zugehörigkeit {f} | Angliederungen {pl}affiliation | affiliations [Add to Longdo]
Vaterschaftsklage {f}affiliation case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィリエイト;アフィリエート;アフェリエイト(ik)[, afirieito ; afirie-to ; aferieito (ik)] (n) affiliate; affiliation [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
加盟[かめい, kamei] (n,vs) participation; affiliation; (P) [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
係属;繋属[けいぞく, keizoku] (n,vs) (1) relationship; connection; affiliation; (2) (See 訴訟係属) pending (e.g. legal case); pendency [Add to Longdo]
個人別総当り[こじんべつそうあたり, kojinbetsusouatari] (n) hypothetical rule allowing match-ups between sumo wrestlers regardless of their stable affiliation [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
寺請;寺請け[てらうけ, terauke] (n) certification issued by a temple to prove affiliation [Add to Longdo]
所属不明[しょぞくふめい, shozokufumei] (n) of unknown affiliation [Add to Longdo]
大学校[だいがっこう, daigakkou] (n) educational facilities established in affiliation with government agencies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affiliation \Af*fil`i*a"tion\, n. [F. affiliation, LL.
   affiliatio.]
   1. Adoption; association or reception as a member in or of
    the same family or society.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The establishment or ascertaining of parentage; the
    assignment of a child, as a bastard, to its father;
    filiation.
    [1913 Webster]
 
   3. Connection in the way of descent. --H. Spencer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affiliation
   n 1: a social or business relationship; "a valuable financial
      affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with
      other members of the team"; "many close associations with
      England" [syn: {affiliation}, {association}, {tie}, {tie-
      up}]
   2: the act of becoming formally connected or joined; "welcomed
     the affiliation of the research center with the university"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top