หรือคุณหมายถึง äther?
Search result for

aether

(8 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aether-, *aether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aether[N] สารอีเทอร์, See also: สารอีเทอร์ที่ใช้เป็นตัวละลาย มีกลิ่นหอม, Syn. ether

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aether(อี' เธอะ) n. =ether. -aethereal, aetheric adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aether    (n) (ii1 th @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五大[ごだい, godai] (n) (1) {Buddh} the five elements (earth, water, fire, wind, aether); (2) (abbr) (See 五大明王) five great wisdom kings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEther \[AE]"ther\, n.
   See {Ether}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ether \E"ther\ ([=e]"th[~e]r), n. [L. aether, Gr. a'iqh`r, fr.
   a'i`qein to light up, kindle, burn, blaze; akin to Skr. idh,
   indh, and prob. to E. idle: cf. F. ['e]ther.] [Written also
   {[ae]ther}.]
   1. (Physics) A medium of great elasticity and extreme
    tenuity, once supposed to pervade all space, the interior
    of solid bodies not excepted, and to be the medium of
    transmission of light and heat; hence often called
    {luminiferous ether}. It is no longer believed that such a
    medium is required for the transmission of electromagnetic
    waves; the modern use of the term is mostly a figurative
    term for {empty space}, or for literary effect, and not
    intended to imply the actual existence of a physical
    medium. However. modern cosmological theories based on
    quantum field theory do not rule out the possibility that
    the inherent energy of the vacuum is greater than zero, in
    which case the concept of an ether pervading the vacuum
    may have more than metaphoric meaning.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Supposed matter above the air; the air itself.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.)
    (a) A light, volatile, mobile, inflammable liquid,
      {(C2H5)2O}, of a characteristic aromatic odor,
      obtained by the distillation of alcohol with sulphuric
      acid, and hence called also {sulphuric ether}. It is a
      powerful solvent of fats, resins, and pyroxylin, but
      finds its chief use as an an[ae]sthetic. Commonly
      called {ethyl ether} to distinguish it from other
      ethers, and also {ethyl oxide}.
    (b) Any similar compound in which an oxygen atom is bound
      to two different carbon atoms, each of which is part
      of an organic radical; as, amyl ether; valeric ether;
      methyl ethyl ether. The general formular for an ether
      is {ROR'}, in which R and R' are organic radicals
      which may be of similar or different structure. If R
      and R' are different parts of the same organic
      radical, the structure forms a cyclic ether.
      [1913 Webster +PJC]
 
   {Complex ether}, {Mixed ether} (Chem.), an ether in which the
    ether oxygen is attached to two radicals having different
    structures; as, ethyl methyl ether, {C2H5.O.CH3}.
 
   {Compound ether} (Chem.), an ethereal salt or a salt of some
    hydrocarbon as the base; an ester.
 
   {Ether engine} (Mach.), a condensing engine like a steam
    engine, but operated by the vapor of ether instead of by
    steam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aether
   n 1: personification of the sky or upper air breathed by the
      Olympians; son of Erebus and night or of Chaos and darkness
   2: a medium that was once supposed to fill all space and to
     support the propagation of electromagnetic waves [syn:
     {ether}, {aether}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top