Search result for

aeronauts

(91 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeronauts-, *aeronauts*, aeronaut
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aeronauts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aeronauts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aeronaut[N] นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน
aeronautics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน
aeronautical[ADJ] ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aeronautic(แอโรนอท' ทิค) adj. เกี่ยวกับ aeronaut, Syn. aeronautical
aeronautics(แอโรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะการบิน (science of flight)

English-Thai: Nontri Dictionary
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aeronautics(n) วิชาการบิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeronautics ; Flightการบิน [TU Subject Heading]
Aeronautics in meteorologyการบินในงานอุตุนิยม [TU Subject Heading]
Aeronautics, Commercialการบินพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Aeronautics, Commercialการขนส่งทางอากาศ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Meteorology in aeronauticsอุตุนิยมวิทยาการบิน [TU Subject Heading]
Rockets (Aeronautics)จรวด (ยานอวกาศ) [TU Subject Heading]
Runways (Aeronautics)ทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน
สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
National Aeronautics and Space Administrationองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา [Climate Change]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The victim, Neil Parofsky, is an aeronautics engineer who works out of a plant in El Segundo.เหยื่อ ชื่อ เนล พารอฟสกี เป็นวิศกรอากาศยาน เขาทำงานที่โรงงาน ในเอล เซกันโด Playing Cards with Coyote (2009)
So, I joined the Aeronautica Militari.ผู้เชี่ยวชาญในไบโอ quantum ฟิสิกส์, ระบบ interconnectivity สำคัญ. Angels & Demons (2009)
I'd feel a little more confident in your aeronautic abilities if you knew, for instance, that helicopters don't actually have keys.ผมจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในเรื่องความสามารถด้านการบินของคุณ หากคุณรู้เรื่อง ตัวอย่างเช่น เฮลิคอปเตอร์นั่นอ่ะจริงๆแล้วมันไม่มีกุญแจ Midnight City (2015)
VINTHROP-KELLER AERONAUTICSวินธรอพ-เคลเลอร์ แอโรนอติกส์ Chuck Versus the Cougars (2008)
He's an engineer at Winthrop-Keller Aeronautics, has clearance to extremely sensitive plans for future weapons technology.เขาเป็นวิศวกร ที่สถาบันอากาศยาน วินทรอบ เคลเลอ เขา สำหรับเทคโนโลยีอาวุธในอนาคต Chuck Versus the Cougars (2008)
I believe I just sighted Aeronautes saxatalisผมเชื่อว่าผมเพิ่งเห็นนกแอโรนอท แซกซาทาลิส Art Imitates Life (2008)
Aeronautes saxatalis,the white-throated swiftแอโรนอท แซกซาทาลิส\ นกนางแอ่นคอขาว Art Imitates Life (2008)
The characters were pilots, night pilots, airmen, flyers, aeronauts and female aeronauts, birdmen and gullers.Die Hauptrollen teilten sich Piloten, Nachtpiloten, Flieger, Aeronauten und weibliche Aeronauten, Vogelmenschen und Guller. The Falls (1980)
They're security men for Harding Aeronautics.Sie sind Sicherheitsmänner von Harding Aeronautics. Honest Abe (1991)
The one I stole from Harding Aeronautics.Den, den ich von Harding Aeronautics entwendet habe. Honest Abe (1991)
Harding Aeronautics had this stealth chopper.Harding Aeronautics hatte diesen Tarnkappen-Hubschrauber. Honest Abe (1991)
Harding Aeronautics, security detail.- Harding Aeronautics, Sicherheit. Honest Abe (1991)
We've been investigating Harding Aeronautics.Wir ermitteln gegen Harding Aeronautics. Honest Abe (1991)
"The only place we can find that knows anything about it is Cornell Aeronautical Labs. ""Die Einzigen, die davon Ahnung haben... sind die Cornell Aeronautical Labs." The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
You're an aeronautical engineer?- Sie sind Aeronautikingenieur? Pegasus (2005)
It stands for Tethered Aerial Release Developed In Style.Terrestrisch Aeronautisch Restriktiv Designtes Individuelles Subjekt. The Next Doctor (2008)
But as Ben Burns sat guzzling cold, fresh milk in Victory Lane a thousand cameras taking his picture Sirrus Aeronautics saw almost a 12-point gain which blocked Peninsula Power Cell from being able to afford the price of a takeover.Aber das Bild von Burns, wie er an der Ziellinie kalte, frische Milch trank, das haben Tausende von Kameras eingefangen. Sirrus Aeronautics sind damals um 12 Punkte gestiegen, wodurch Penninsula Power Cell, die Sirrus übernehmen wollten, den Kaufpreis nicht mehr zahlen konnten. Speed Racer (2008)
- Lavigne Aeronautics.- Lavigne Aeronautics. The Cry of the Owl (2009)
Aeronautics, teenagers, the negro market...Aeronautik, Teenagers, dem Neger-Markt. Shut the Door. Have a Seat (2009)
So I joined the Aeronautica Militare flew helicopters, bringing the wounded back to hospital.Also ging ich zur Aeronautica Militare... und flog in Hubschraubern Verwundete ins Krankenhaus. Angels & Demons (2009)
With my squadron, Aeronautica del Regio, taken before we were shot down, all of us, and the Germans took us prisoner.Mit meinem Geschwader "Aeronautica del Regio". Gemacht, bevor wir alle beschossen wurden und die Deutschen uns gefangen nahmen. Away with the Fairies (2012)
Bayview aeronautics takes your loss seriously.Bayview Aeronautics nimmt ihren Verlust sehr Ernst. Love the One You're With (2012)
Now the settlement agreement must be unanimous, and it releases Bayview aeronautics from any and all other claims, known or unknown, but... most important, it will allow you to put this painful time behind you and move on with your lives.Nun, die Zustimmung zur Abfindung muss Einstimmig sein, und es entlastet Bayview Aeronautics, von allen anderen Forderungen, wissend oder unwissend, aber... am wichtigsten, es wird ihnen erlauben diese schmerzvolle Zeit hinter sich zu lassen, und ihr Leben zu leben. Love the One You're With (2012)
Bayview aeronautics will take the results and act accordingly.Bayview aeronautics wird die Ergebnisse hernehmen... und dementsprechend handeln. Love the One You're With (2012)
They have the aeronautic capabilities of a Harrier jet.Sie haben die aeronautischen Fähigkeiten eines Harrier-Jets. X-Men: Days of Future Past (2014)
We know a little aeronautics.Wir haben von Aeronautik auch etwas Ahnung. Kiki's Delivery Service (2014)
He worked at an aeronautics firm, some start-up.Er arbeitete bei einer Aeronautikfirma, irgendein Start-Up. The Man with the Twisted Lip (2014)
There was an aeronautics firm in the contacts in his phone.Es war eine Aeronautikfirma unter den Kontakten seines Handys. The Man with the Twisted Lip (2014)
Where exactly might we be headed in this fine piece of aeronautical hardware?Wo genau werden wir mit diesem schicken aeronautischen Gerät hinfliegen? Going Nuclear (2014)
Tonight, we have representatives here from the Guinness Book of World Records, as well as NASA, the National Aeronautics and Space Administration, who will be videotaping tonight's competition to be included in a compilation of 1982's news events and popular culture.Wir haben heute Vertreter des Guinness Buch der Rekorde bei uns, wie auch der NASA, der National Aeronautics and Space Administration, die den heutigen Wettkampf filmen werden und in eine Jahreschronik von 1982 aufnehmen wird. Pixels (2015)
I've got to be honest; I'd feel a little more confident in your aeronautic abilities if you knew, for instance, that helicopters don't actually have keys.Ich will ehrlich sein, ich wäre ein wenig überzeugter von deinen aeronautischen Fähigkeiten, wenn du wüsstest, beispielsweise, dass ein Helikopter gar keine Schlüssel hat. Midnight City (2015)
"Michael Hines, CEO Aurum Aeronautics.Michael Hines, Geschäftsführer Aurum Aeronautics. Henny Penny the Sky Is Falling (2016)
- In the sixties, the fledgling national aeronautics and space administration used to call upon test pilots to apply to be astronauts.In den '60ern hat die National Aeronautics and Space Administration Testpiloten als Astronauten angeworben. Moonshot (2017)
This is the original letter from Ben Rich on Lockheed Advanced Aeronautics Company letterhead.Das hier ist das Originalschreiben von Ben Rich mit dem Briefkopf der Lockheed Advanced Aeronautics Company. Unacknowledged (2017)
National Aeronautics and Space Administration.National Aeronautics and Space Administration. Star Trek: The Motion Picture (1979)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
การบิน[n.] (kānbin) EN: aviation ; aeronautics   FR: aviation [f] ; aéronautique [f]
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR: aérien ; aéronautique
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam kānbin) EN: aviation industry   FR: industrie aéronautique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERONAUTIC    EH2 R OW0 N AA1 T AH0 K
AERONAUTICS    EH2 R AH0 N AO1 T IH0 K S
AERONAUTICAL    EH2 R OW0 N AA1 T AH0 K AH0 L
AERONAUTICAL    EH2 R AH0 N AA1 T AH0 K AH0 L
AERONAUTICAS    EH2 R OW0 N AO1 T IH0 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aeronaut    (n) (e@1 r @ n oo t)
aeronauts    (n) (e@1 r @ n oo t s)
aeronautics    (n) (e@2 r @ n oo1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfahrer {m} | Luftfahrer {pl}aeronaut | aeronauts [Add to Longdo]
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics [Add to Longdo]
aeronautischaeronautic [Add to Longdo]
aeronautisch; fliegerisch {adj}aeronautical [Add to Longdo]
aeronautisch {adv}aeronautically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
エアロノート[, earono-to] (n) aeronaut [Add to Longdo]
以遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right [Add to Longdo]
航空学[こうくうがく, koukuugaku] (n) aeronautics [Add to Longdo]
航空工学[こうくうこうがく, koukuukougaku] (n) aeronautical engineering [Add to Longdo]
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon [Add to Longdo]
米航空宇宙局[べいこうくううちゅうきょく, beikoukuuuchuukyoku] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院 [Add to Longdo]
北京航空航天大学[Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Aeronautics and Astronautics [Add to Longdo]
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943) [Add to Longdo]
国家宇航和太空署[Guó jiā yǔ háng hé tài kōng shǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄏㄜˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄕㄨˇ, / ] National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports [Add to Longdo]
美国国家航天航空局[Měi guó guó jiā háng tiān háng kōng jú, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄩˊ, / ] National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
美国宇航局[Měi guó yǔ háng jú, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄐㄩˊ, / ] US National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
美宇航局[Měi yǔ háng jú, ㄇㄟˇ ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄐㄩˊ, ] US National Aeronautics and Space Administration; NASA; abbr. for 美國宇航局|美国宇航局 [Add to Longdo]
航空术[háng kōng shù, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] aeronautics [Add to Longdo]
马赫[Mǎ hè, ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Mach (name); Ernst Mach (1838-1916), German physicist; Mach (aeronautics), unit of speed based on speed of sound = 1 Mach = 1224 km per hr [Add to Longdo]
马赫数[Mǎ hè shù, ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] Mach number, multiples of speed of sound used as unit in aeronautics, with 1 Mach = 1224 km per hr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top