หรือคุณหมายถึง äro?
Search result for

aero-

(41 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aero, -aero-, *aero*
Possible hiragana form: あえろ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aero[ADJ] ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือศิลปะการบิน
aero[PRF] อากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeron. abbr. aeronautics

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard those are some pretty sweet aerodynamics your friend powered up back there.ผมได้ยินสิ่งเหล่านั้นเพรียวหวานสวยงาม พลังเพิือนของคุณกลับมาแล้วนี่ Odyssey (2008)
It makes me aerodynamic when I fight. I can take danger.มันทำให้ฉันพริ้วไหวเมื่อต่อสู้ ฉันรับเรื่องอันตรายได้ Pineapple Express (2008)
Let's grab our aero-fare The high-brows will be thereเราจงออกไปผจญภัย เพื่อได้พบกับความสนุกและความตื่นเต้น Up (2009)
Did you see that film Gunfire Aero-Kay Karao?เคยดูหนังเรื่อง กันไฟร์ เอโร-เคย์ คารัว ไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Aerodynamic.กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศ และแก๊สและผลของมัน Breakage (2009)
And stay away from aerosol cans becauseและก็อยู่ห่างๆกระป๋องสเปย์ Acafellas (2009)
An aerobraking maneuver?กลยุทธ์ในการที่จะหยุด Darkness (2009)
Yesterday, I ate nine cans of aerosol whipped cream.เมื่อวาน ฉันกินวิปครีมไปเก้ากระป๋อง Preggers (2009)
- my wife calls it low-impact aerobics-ภรรยาชั้นเรียกมันว่า แอโรบิค แบบเบาๆ Dirty Harry (2009)
Destiny used an aerobraking maneuver to slow down.ยานเดสทินี่ใช้วิถีโค้งของดวงดาวเพื่อลดความเร็ว Light (2009)
- Aeroflot. - Yep.แอร์โรว์ฟลอท ใช่ The Bond in the Boot (2009)
The aerospace division of massive dynamic.แผนกอวกาศของ massive dynamic Of Human Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aeroThey keep up their spirits by doing aerobics.
aero"I rather like heights. You know, in my last life I must have been ... an aeroplane?" "Usually that would be 'bird' there."
aeroAerobics is all the fashion.
aeroHe plays at aerobics just to please his girlfriend.
aeroI'd like to try aerobics.
aeroI'd like to try out the aerobics class for a day.
aeroShe worked as an aerobics instructor in her twenties.
aeroHer mother does aerobics once a week.
aeroShe goes to aerobics once a week.

CMU English Pronouncing Dictionary
AERO    EH1 R OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics [Add to Longdo]
Aerodynamik {f}aerodynamics [Add to Longdo]
Aerosol {n}aerosol [Add to Longdo]
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker [Add to Longdo]
Rhönrad {n}aero wheel [Add to Longdo]
aerob {adj}aerobic [Add to Longdo]
aerodynamisch {adj}aerodynamic [Add to Longdo]
aerodynamisch {adv}aerodynamically [Add to Longdo]
aeronautischaeronautic [Add to Longdo]
aeronautisch; fliegerisch {adj}aeronautical [Add to Longdo]
aeronautisch {adv}aeronautically [Add to Longdo]
Aerophagie {f}; Luftschlucken {n} [med.]aerophagy; air swallowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero \A"["e]r*o\, n.
   An a["e]roplane, airship, or the like. [Colloq. in 1900, now
   obsolescent.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero \Aer"*o\, adj.
   of or pertaining to aeronautics or aircraft.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero- \A"["e]r*o-\ [Gr. ?, ?, air.]
   The combining form of the Greek word meaning air.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AERO
     Authentic, Energetic, Reflective, Open (MS, Windows, Vista, GUI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top