หรือคุณหมายถึง ärator?
Search result for

aerator

(6 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerator-, *aerator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerator[N] เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerator เครื่องเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need all of the remains and the aerator brought back to the lab.ฉันต้องการชิ้นส่วนทั้งหมด และเอาเครื่องเติมอากาศกลับไปที่แล็บด้วย The Fact in the Fiction (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aerator \aerator\, Aerator \A"["e]r*a`tor\, n.
   1. That which supplies with air or gas; specif.:
    (a) An apparatus used for charging mineral waters with gas
      and in making soda water.
    (b) A fumigator used to bleach grain, destroying fungi and
      insects.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. an apparatus for exposing something to the air (as
    sewage).
    [WordNet 1.5] Aerenchym

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerator
   n 1: an apparatus for exposing something to the air (as sewage)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top