หรือคุณหมายถึง äon?
Search result for

aeon

(29 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeon-, *aeon*
Possible hiragana form: あえおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aeon[N] ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
paeony(เพียน'นี) n. = peony (ดู)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
AEON FLUXอีออน ฟลักซ์ สวยเพชรฆาต Æon Flux (2005)
Aeon.อีออน Æon Flux (2005)
Aeon?อีออน ? Æon Flux (2005)
- Aeon.- อีออน Æon Flux (2005)
Patient Aeon.อดทนหน่อย อีออน Æon Flux (2005)
Aeon.อีออน Æon Flux (2005)
- Aeon?- อีออน Æon Flux (2005)
Aeon, you know that it would be consequences of this.อีออน เธอก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผลของที่เธอทำ Æon Flux (2005)
Something is wrong with us, Aeon.มีบางสิ่งที่ผิด อีออน Æon Flux (2005)
Aeon Flux is the best on Monicans staff.อีออน ฟลักซ์เป็นหนึ่งในมือดีที่สุดของโมนิกัน Æon Flux (2005)
- You killed, Aeon.- คุณมันนักฆ่า อีออน Æon Flux (2005)
Aeon.อีออน Æon Flux (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aeon    (n) (ii1 @ n)
aeons    (n) (ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe) [Add to Longdo]
空劫[くうこう;くうごう, kuukou ; kuugou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of nothingness (the final aeon of the universe) [Add to Longdo]
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones) [Add to Longdo]
住劫[じゅうこう, juukou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of existence (the second aeon of the universe) [Add to Longdo]
成劫[じょうこう;じょうごう, joukou ; jougou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of formation (the first aeon of the universe) [Add to Longdo]
冬牡丹[ふゆぼたん, fuyubotan] (n) Paeonia suffrutticosa; tree peony [Add to Longdo]
芍薬[しゃくやく;シャクラク, shakuyaku ; shakuraku] (n) (uk) Chinese peony (Paeonia lactiflora) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aeon \aeon\, AEon \[AE]"on\, n.
   1. A period of immeasurable duration. See {Eon}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
    Supreme Being and playing various roles in the operation
    of the universe.
 
   Syn: eon
     [WordNet 1.5]
 
   3. the longest division of geological time; two or more eras.
 
   Syn: eon
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eon \E"on\, aeon \[ae]"on\, n. [L. aeon, fr. Gr. a'iwn space or
   period of time, lifetime, age; akin to L. aevum. See {Age}.]
   1. An immeasurable or infinite space of time; eternity; a
    long space of time; an age.
    [1913 Webster]
 
       The eons of geological time.     --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gnostic Philos.) One of the embodiments of the divine
    attributes of the Eternal Being.
    [1913 Webster]
 
       Among the higher [ae]ons are Mind, Reason, Power,
       Truth, and Life.           --Am. Cyc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Eons were considered to be emanations sent forth by God
      from the depths of His grand solitude to fulfill
      various functions in the material and spiritual
      universe.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aeon
   n 1: (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
      Supreme Being and playing various roles in the operation of
      the universe [syn: {eon}, {aeon}]
   2: the longest division of geological time [syn: {eon}, {aeon}]
   3: an immeasurably long period of time; "oh, that happened eons
     ago" [syn: {eon}, {aeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top