หรือคุณหมายถึง äolian?
Search result for

aeolian

(10 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeolian-, *aeolian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aeolian[N] กลุ่มชนพื้นเมืองเอโอลิส (Aeolis), See also: ชนเผ่าเอโอลิส ในสมัยกรีกโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aeolian deposit; eolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeolian erosion; eolian erosionการกร่อนเพราะลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา
ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオリア旋法[エオリアせんぽう, eoria senpou] (n) Aeolian mode [Add to Longdo]
エオルス音[エオルスおん, eorusu on] (n) aeolian sound; eolian sound; aeolian tone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEolian \[AE]*o"li*an\, a. [L. Aeolius, Gr. ?.]
   1. Of or pertaining to [AE]olia or [AE]olis, in Asia Minor,
    colonized by the Greeks, or to its inhabitants; [ae]olic;
    as, the [AE]olian dialect.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to [AE]olus, the mythic god of the winds;
    a["e]rial.
    [1913 Webster]
 
       Viewless forms the [ae]olian organ play. --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to or caused by wind; as, aeolian erosion.
    [WordNet 1.5]
 
   {[AE]olian attachment}, a contrivance often attached to a
    pianoforte, which prolongs the vibrations, increases the
    volume of sound, etc., by forcing a stream of air upon the
    strings. --Moore.
 
   {[AE]olian harp}, {[AE]olian lyre}, a musical instrument
    consisting of a box, on or in which are stretched strings,
    on which the wind acts to produce the notes; -- usually
    placed at an open window. --Moore.
 
   {[AE]olian mode} (Mus.), one of the ancient Greek and early
    ecclesiastical modes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aeolian \Aeolian\ n.
   1. 1 a member of one of the four divisions of the prehistoric
    Greeks.
 
   Syn: Eolian
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aeolian
   adj 1: of or pertaining to Aeolus, the Greek god of the winds;
       relating to or caused by the wind
   2: of or relating to Aeolis or its ancient Greek people
   n 1: a member of one of four linguistic divisions of the
      prehistoric Greeks [syn: {Aeolian}, {Eolian}]
   2: the ancient Greek inhabitants of Aeolia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top