Search result for

aegises

(87 entries)
(1.7774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aegises-, *aegises*, aegise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aegises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aegises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis

English-Thai: Nontri Dictionary
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aegiriteอีจิไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh,an Ivan Sarnov,Aegis Fighting Club.ไอวาน ซาร์นอฟ ค่ายมวยเอจิส Raging Cannibal (2008)
I own the Aegis.เป็นเจ้าของเอจิส Raging Cannibal (2008)
We found traces of his blood at the Aegis Fighting Club.เราพบร่องรอยเลือดของเขาที่ค่ายนักสู้เอจิส Raging Cannibal (2008)
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
I am Aegir, God of the Sea, and you are Ran, my sea goddess. There's big gators in there, you crazy Viking!มันมีจรเข้ที่นี่นะ \ อีตาไวกิ้งบ้า! I'm Alive and on Fire (2011)
Turn off Aegis radar, please.ปิดเรดาร์เอจิส Battleship (2012)
It's called the Aegishjalmur.มันเรียกว่าAegishjalmur Woman in Black (2012)
- ConFaegion- ConFaegion Confaegion (2013)
- He's a marshal for the Aegis.- เขาเป็นจอมพลสำหรับโล่ Jupiter Ascending (2015)
- The Aegis?- Aegis? Jupiter Ascending (2015)
But Aegis command said once her geneprint is verified, they'll get an injunction to take us to Orous.แต่คำสั่งโล่กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคย geneprint ของเธอที่มีการยืนยัน, พวกเขาจะได้รับคำสั่ง ที่จะพาเราไป Orous Jupiter Ascending (2015)
He has contacted the Aegis. They are entering orbit now.เขาได้รับการติดต่อโล่ พวกเขากำลังเข้าสู่วงโคจรในขณะนี้ Jupiter Ascending (2015)
I had planned to take you myself, but... the Aegis will undoubtedly insist they handle things from here.ฉันได้วางแผนที่จะนำคุณเอง แต่... โล่จะไม่ต้องสงสัย ยืนยันพวกเขาจัดการกับสิ่งที่ได้จากที่นี่ Jupiter Ascending (2015)
- I'm the captain of this Aegis cruiser.- ผมเป็นกัปตันของเรือลาดตระเวน Aegis นี้ Jupiter Ascending (2015)
If that's all you were, you would not be on an Aegis cruiser headed to the hall of titles.หากที่เป็นสิ่งที่คุณกำลัง คุณจะไม่ต้องอยู่บนเรือลาดตระเวน Aegis มุ่งหน้าไปยังห้องโถงของชื่อ Jupiter Ascending (2015)
The Aegis is involved now, more than likely tracking you as we speak.โล่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนี้ กว่าจะ ติดตามคุณที่เราพูด Jupiter Ascending (2015)
Abrasax clipper D-gamma-nine, this is the Aegis.Abrasax เพรียว D-แกมมาเก้า นี้เป็นโล่ . Jupiter Ascending (2015)
The Aegis are demanding to board, sire.โล่มีความต้องการ คณะกรรมการ, ฝ่าบาท Jupiter Ascending (2015)
If it makes everyone feel warm and cozy, the Aegis is welcome to follow us.ถ้ามันทำให้ทุกคน รู้สึกอบอุ่นและสะดวกสบาย Aegis มีการต้อนรับที่จะปฏิบัติตามเรา Jupiter Ascending (2015)
I will do whatever it is that you want, so long as the Aegis can get my family out of here safely.ฉันจะทำสิ่งที่ มันคือการที่คุณต้องการ ตราบใดที่จะได้รับโล่ ครอบครัวของฉันออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัย Jupiter Ascending (2015)
This is Captain Tsing of the Aegis. We are tracking. Can you click back?นี้เป็นกัปตันของ Tsing โล่ เรากำลังติดตาม คุณสามารถคลิกกลับ? Jupiter Ascending (2015)
You must remember, sandwiched between Owari 's Kiso and main territory lies the Naigi clan of Mino.Zwischen Owari und Kiso liegt das Gebiet des Naegi Klans. Jûsan-nin no shikaku (1963)
Missing the visit to just that one Naigi clan is too trivial to worry about.Der Besuch bei dem Naegi Klan ist nicht so wichtig. Jûsan-nin no shikaku (1963)
With Hanbei Kito with the group, there's a possibility they wouldn 't visit the Naigi clan 's territory.Es ist möglich, dass sie den Naegi Klan ignorieren. Jûsan-nin no shikaku (1963)
And if you still can't figure out why Jennings made me use them anyway check out the requisition file on Aegis-1.Wenn du immer noch rätselst, warum Jennings wollte, daß ich sie benutze, dann schau mal in die Requisitenakte unter Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
"You see, we at Aegis Oil believe..."Wir von Aegis Öl glauben... On Deadly Ground (1994)
"We do, at Aegis Oil.""Uns, von Aegis Öl." On Deadly Ground (1994)
What's the position on Aegis-1?Wie steht's bei Aegis-1? On Deadly Ground (1994)
Aegis-1 is going to be the biggest rig and refinery on the face of this planet.Aegis-1 soll die größte Plattform und Raffinerie... auf diesem Planeten werden. On Deadly Ground (1994)
A friend of mine at the EPA says he hears that they have an unnamed source making noises about substandard equipment at Aegis-1.Ein Freund von mir beim Umweltschutz hat von einer anonymen Quelle gehört, die Trara macht, um unzulängliche Anlagen... auf Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
Well, he's into an Aegis-1 requisitions file.Er sieht eine Aegis-1 Requisitenakte ein. On Deadly Ground (1994)
It seems your friend, Forrest Taft has gained access to a restricted Aegis-1 file.Es scheint, Ihr Freund Forrest Taft... hat eine geheime Aegis-1-Akte eingesehen. On Deadly Ground (1994)
If he uses those same preventers when Aegis-1 goes on-line there'll be a goddamned disaster.Wenn er diese Filter auch benutzt, wenn Aegis-1 angeschlossen wird, wird das eine Katastrophe geben. On Deadly Ground (1994)
Aegis Oil has now determined that what little spillage there was in this accident was contained so effectively by our environmental-impact crews that only minimal disruption of the area's ecosystem will result.Aegis Öl hat nun erklärt, daß der kleine Ölteppich aus dem Unfall... so erfolgreich von unseren Umweltschutz- mannschaften bekämpft worden ist, daß sich nur geringste Störungen des Ökosystems der Gegend ergeben. On Deadly Ground (1994)
Aegis Oil always wants to talk about acceptable levels of this and acceptable levels of that.Aegis Öl will über... akzeptable Werte für dies und das diskutieren. On Deadly Ground (1994)
But the people want to talk about the poisons in their environment that weren't here before Aegis Oil came to town.Aber die Leute wollen über die Gifte in der Umwelt reden, die es nicht gab, bevor Aegis Öl in die Stadt kam. On Deadly Ground (1994)
The same Tribal Council that will get those rights back 12 days from today when you don't make the start-up deadline for Aegis-1.Derselbe Stammesrat wird diese Rechte... in 12 Tagen zurückerhalten, wenn Aegis-1 nicht in Betrieb geht. On Deadly Ground (1994)
I went over to Aegis-1 and checked out the latest requisition file.Ich fuhr zu Aegis-1... und prüfte die letzte Requisitenakte. On Deadly Ground (1994)
We have tentatively identified at least two of the conspirators as former Aegis employees who appear to have died in the latest explosion:Wir haben mindestens zwei der Attentäter identifizieren können, frühere Aegis-Angestellte, die in der letzten Explosion ums Leben kamen. On Deadly Ground (1994)
I hope that this brings to an end these wanton acts of destruction as well as the crass attempts by Mr. Ittok's Tribal Council to use them as a public-relations tool to derail the timely completion of the Aegis-1 refinery.Ich hoffe, daß damit diese... Zerstörungsakte ein Ende finden, wie auch die groben Versuche von Herrn Ittoks Stammesrat, sie als schlechte Werbung zu nutzen, um die pünktliche Inbetriebnahme der... Aegis-1 Raffinerie zu verhindern. On Deadly Ground (1994)
Is this how you run Aegis Oil?Leiten Sie so Aegis Öl? On Deadly Ground (1994)
You and I, we're going to Aegis-1.Sie und ich, wir fliegen zu Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
You stay here and start planning additional security for Aegis-1.Sie bleiben hier und planen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
These are the pressure readings from Aegis-1.Das sind die Druckmessungen von Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
This is just one of the many little activities that Jennings uses to finance Aegis-1 and the rest of his dog-shit empire.Das ist eine von vielen, kleinen Aktivitäten, mit denen Jennings... Aegis-1 und sein restliches Scheißimperium finanziert. On Deadly Ground (1994)
Blowing up Aegis-1 is not the answer.Aegis-1 in die Luft zu jagen ist keine Lösung. On Deadly Ground (1994)
Maybe I should send my spirit guide over to Aegis-1 and stop it from going on-line so that Jennings can't fuck you and your people out of your land and your way of life forever.Vielleicht sollte mein führender Geist die Inbetriebnahme von Aegis-1 verhindern, so daß Jennings dir und deinem Volk nie mehr... euer Land und eure Lebensart rauben kann. On Deadly Ground (1994)
Are you aware that you don't have one shred of information on this renegade prior to his coming to work for Aegis Oil?Wissen Sie, daß Sie keine Informationen darüber haben, was dieser abtrünnige Vorarbeiter tat, bevor er zu Aegis Öl kam? On Deadly Ground (1994)
Aegis-1.Aegis-1. On Deadly Ground (1994)
Commander Thor, this is Aegir of the "Valhalla".Commander Thor, hier Aegir von der "Valhalla". New Order: Part 1 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aegiThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสม[N] Aegiceras cornicalatum, Syn. ต้นแสม, Example: พื้นที่บริเวณนั้นเป็นอ่าวมีภูเขากำบัง หรือมีหมู่ต้นไม้ใหญ่บังลม เช่นดงมะพร้าว ดงแสมและป่าโกงกางเพื่อทำหน้าที่เป็นแนวต้านลม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Avicennia วงศ์ Verbenaceae คือ แสมขาว (A. alba Bl.) แสมทะเล (A. marina Vierh.) และ แสมดำ (A. officinalis Linn.)
ดอกดิน[N] flower of Aeginetia pedunculata, See also: Burmannia coelestis, Syn. หญ้าข้าวกล่ำ, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica Roxb. และชนิด A. pedunculata Wall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลำต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้า ดอกสีม่วงดำ อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทำขนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกขมิ้นน้อย[n. exp.] (nok khamin nøi) EN: Aegithinidae   
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa daēng) EN: Aegithalidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGIS    IY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aegis    (n) (ii1 jh i s)
aegises    (n) (ii1 jh i s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ägide {f}; Obhut {f}; Schirmherrschaft {f}; Leitung {f} | unter der Schirmherrschaft vonaegis | under the aegis of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
イージスシステム[, i-jisushisutemu] (n) Aegis system [Add to Longdo]
イージス艦;エイジス艦[イージスかん(イージス艦);エイジスかん(エイジス艦), i-jisu kan ( i-jisu kan ); eijisu kan ( eijisu kan )] (n) Aegis ship [Add to Longdo]
光線を遮る[こうせんをさえぎる, kousenwosaegiru] (exp,v5r) to intercept the light [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] (v5r,vt) to interrupt; to intercept; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
生え際[はえぎわ, haegiwa] (n) (receding) hairline; borders of the hair [Add to Longdo]
替え着[かえぎ, kaegi] (n) change of or spare clothing [Add to Longdo]
道を遮る[みちをさえぎる, michiwosaegiru] (exp,v5r) to block the way [Add to Longdo]
白妙菊[しろたえぎく;シロタエギク, shirotaegiku ; shirotaegiku] (n) type of chrysanthemum (white leafed) (senecio cineria) [Add to Longdo]
苗木[なえぎ, naegi] (n) seedling; sapling; young tree; (P) [Add to Longdo]
話を遮る[はなしをさえぎる, hanashiwosaegiru] (exp,v5r) to interrupt (a person) [Add to Longdo]
喘ぎ[あえぎ, aegi] (n) (1) (See 喘ぐ・1) gasping; puffing; wheezing; (2) asthma [Add to Longdo]
喘ぎ声;あえぎ声[あえぎごえ, aegigoe] (n) heavy breathing [Add to Longdo]
喘ぎ喘ぎ[あえぎあえぎ, aegiaegi] (n,adv) (See 喘ぐ・1) gasping; breathing heavily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance) [Add to Longdo]
庇佑下[bì yòu xià, ㄅㄧˋ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] under the aegis of (a God); protected by [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
苗木[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top