Search result for

adverse

(66 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adverse-, *adverse*
English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adverse[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. harmful
adverse[ADJ] ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)

English-Thai: Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู hostile possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse selectionการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse witnessพยานปรปักษ์ [ดู turncoat witness] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Adverse Effect ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
ผลกระทบที่ผิดปกติ ไม่เป็นที่ต้องการ หรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งชี้ให้เห็นโดยผลการศึกษาบางประการ เช่น ความตาย (mortality) การเปลี่ยนแปลงการกินอาหาร การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกายและอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่มองเห็นได้ (pathological change) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติที่มีนัยสำคัญทางสถิติของอวัยวะที่ได้รับสารเคมี ไม่จำเป็นต้องเป็นผลกระทบอันพึงประสงค์ (biologically adverse effect) เสมอไป ต้องคำนึงถึงขนาดของอวัยวะที่เปี่ยนแปลงไปจากระดับปกติ ความคงที่ของผลกระทบที่เปลี่ยนไป และความสัมพันธ์ของผลกระทบทางสรีระ ชีวเคมี และความเป็นอยู่ทั้งหมดของสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Adverse effectsผลไม่พึงประสงค์ [TU Subject Heading]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Adverse Effects, Psychologicalอาการไม่พึงประสงค์ทางจิตใจ [การแพทย์]
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
There's no evidence whatsoever of any adverse affects"ไม่มีหลักฐานใด ๆ "ถึงผลกระทบในทางร้าย The Corporation (2003)
Yes, so I chose a time well before human history to minimize the chances of adversely affecting the present.ใช่. ผมเลยเลือกเวลาก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีผลกระทบกับปัจจุบันน้อยที่สุด 100 Million BC (2008)
Our target is the guy who adversely affected the history of the Japanese economy.เป้าหมายของเราก็คือคนที่เป็นปรปักษ์และส่งผลกระทบต่อเศรษกิจของญี่ปุ่น Eiga: Kurosagi (2008)
There are few adverse reactions.มันมีผลข้างเคียงบ้าง Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
I'm beginning to think it's impossible to give people abilities without an adverse reaction.ผมเริ่มจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะ เรื่องการให้พลังคนอื่นโดยไม่ส่งผลในทางลบ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
It doesn't look like prison had to adverse an effect on youดูเหมือนว่าคุกจะไม่ส่งผลกระทบ อันเลวร้ายต่อท่านเลยนะ Hostage Crisis (2009)
Unless you think they're going to adversely affect your dance moves.นอกจากเธอกลัวว่า จะกระทบการเต้น Laryngitis (2010)
We had to determine whether the are any permanent adverse side effects.เราต้องตัดสินว่า มันมีผลข้างเคียงถาวร ที่เป็นอันตรายหรือไม่ The Plateau (2010)
There are no adverse effects.ไม่มีผลในเชิงลบ Rise of the Planet of the Apes (2011)
But it didn't solve our little issue with adverse reactions.แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเล็กๆของเรา ในเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นผลร้าย How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้ Upside Down (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adverseIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
adverseIs there any adverse reaction?
adverseIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส[ADJ] adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable   FR: désavantager ; défavoriser
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: adverse   
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary   FR: remonter
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhām) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse   FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[adj.] (trongkhām) EN: opposite   FR: opposé ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERSE    AE0 D V ER1 S
ADVERSE    AE1 D V ER2 S
ADVERSE    AH0 D V ER1 S
ADVERSELY    AE0 D V ER1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adverse    (j) (a1 d v @@ s)
adversely    (a) (a1 d v @@1 s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiselektion {f}; Gegenauslese {f}adverse selection [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}adverse effect [Add to Longdo]
Ersitzung {f}adverse procession [Add to Longdo]
Missgeschick {n}adverse fate [Add to Longdo]
Passivsaldo {n}; Unterbilanz {f}adverse balance [Add to Longdo]
gesundheitsschädigende Wirkungenadverse health effects [Add to Longdo]
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on) [Add to Longdo]
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
逆作用[ぎゃくさよう, gyakusayou] (n) reaction; adverse effect [Add to Longdo]
逆潮[ぎゃくちょう;さかしお, gyakuchou ; sakashio] (n) weather tide; adverse current [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
逆風[ぎゃくふう, gyakufuu] (n,adj-no) head wind; adverse wind; (P) [Add to Longdo]
逆流[ぎゃくりゅう, gyakuryuu] (n,vs,adj-no) counter-current; adverse tide; regurgitation (of blood) [Add to Longdo]
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect [Add to Longdo]
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s,vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event) [Add to Longdo]
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, ] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake [Add to Longdo]
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, ] adverse trade balance; trade deficit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adverse \Ad*verse"\, v. t. [L. adversari: cf. OF. averser.]
   To oppose; to resist. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adverse \Ad"verse\, a. [OE. advers, OF. avers, advers, fr. L.
   adversus, p. p. advertere to turn to. See {Advert}.]
   [1913 Webster]
   1. Acting against, or in a contrary direction; opposed;
    contrary; opposite; conflicting; as, adverse winds; an
    adverse party; a spirit adverse to distinctions of caste.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposite. "Calpe's adverse height." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. In hostile opposition to; unfavorable; unpropitious;
    contrary to one's wishes; unfortunate; calamitous;
    afflictive; hurtful; as, adverse fates, adverse
    circumstances, things adverse.
    [1913 Webster]
 
       Happy were it for us all if we bore prosperity as
       well and wisely as we endure an adverse fortune.
                          --Southey.
    [1913 Webster]
 
   {Adverse possession} (Law), a possession of real property
    avowedly contrary to some claim of title in another
    person. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Averse; reluctant; unwilling. See {Averse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adverse
   adj 1: contrary to your interests or welfare; "adverse
       circumstances"; "made a place for themselves under the
       most untoward conditions" [syn: {adverse},
       {inauspicious}, {untoward}]
   2: in an opposing direction; "adverse currents"; "a contrary
     wind" [syn: {adverse}, {contrary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top