Search result for

adventure

(99 entries)
(1.5753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventure-, *adventure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure[N] การเก็งกำไร
adventure[N] การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure[N] ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
adventure[VT] เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventuresome[ADJ] กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา Yellow Submarine (1968)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I could have been your greatest adventure.ฉันจะได้รับการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No more adventures with you, Dr.Jones.การผจญภัยไม่มากกับคุณ Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, now, that was an adventure.เอาล่ะ มันแค่การผจญภัย The Princess Bride (1987)
You can sell different adventures. Just pop in a brand-new disk, and you get a whole new set of options.Pop in a new disk and get a new set of options. Big (1988)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ Hero (1992)
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา... Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventureAn absorbing tale of adventure.
adventureAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
adventureBill has no sense of adventure.
adventureChildren are fond of adventure.
adventureCookie likes a story of adventure.
adventureDangers give relish to an adventure.
adventureFor you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.
adventureGulliver traveled in quest of adventure.
adventureHe felt the lure of adventure.
adventureHe has an innate love of adventure.
adventureHe is fond of adventure.
adventureHe likes adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย[N] adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบผจญภัย
การผจญภัย[N] adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
การผจญภัย[n.] (kān phajonphai) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking   FR: aventure [f]
การเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (kān sīeng antarāi) EN: adventure   
การเสี่ยงภัย[n.] (kān sīengphai) EN: adventure   
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
นักผจญภัย[n.] (nak phajonphai) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker   FR: aventurier [m]
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare   FR: s'aventurer
ผู้เสี่ยงโชค[n. exp.] (phū sīeng chōk) EN: adventurer   FR: aventurier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVENTURE    AE0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURE    AH0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURER    AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURER    AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURES    AH0 D V EH1 N CH ER0 Z
ADVENTURES    AE0 D V EH1 N CH ER0 Z
ADVENTURERS    AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z
ADVENTURERS    AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z
ADVENTURESOME    AE0 D V EH1 N CH ER0 S AH0 M
ADVENTURESOME    AH0 D V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventure    (v) (@1 d v e1 n ch @ r)
adventured    (v) (@1 d v e1 n ch @ d)
adventurer    (n) (@1 d v e1 n ch @ r @ r)
adventures    (v) (@1 d v e1 n ch @ z)
adventurers    (n) (@1 d v e1 n ch @ r @ z)
adventuress    (n) (@1 d v e1 n ch @ r i s)
adventuresome    (j) (@1 d v e1 n ch @ s @ m)
adventuresses    (n) (@1 d v e1 n ch @ r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abenteuer {n} | Abenteuer {pl}adventure | adventures [Add to Longdo]
Abenteuerfilm {m}; Abenteurerfilm {m}adventure movie [Add to Longdo]
Abenteuergeschichte {f}; Abenteurergeschichte {f}adventure story [Add to Longdo]
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground [Add to Longdo]
Abenteuerroman {m}adventure novel [Add to Longdo]
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Wagnis {n} | Wagnisse {pl}adventure | adventures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大冒険[だいぼうけん, daibouken] (n) great adventure [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\ (?; 135), n. [OE. aventure, aunter,
   anter, F. aventure, fr. LL. adventura, fr. L. advenire,
   adventum, to arrive, which in the Romance languages took the
   sense of "to happen, befall." See Advene.]
   [1913 Webster]
   1. That which happens without design; chance; hazard; hap;
    hence, chance of danger or loss.
    [1913 Webster]
 
       Nay, a far less good to man it will be found, if she
       must, at all adventures, be fastened upon him
       individually.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Risk; danger; peril. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was in great adventure of his life. --Berners.
    [1913 Webster]
 
   3. The encountering of risks; hazardous and striking
    enterprise; a bold undertaking, in which hazards are to be
    encountered, and the issue is staked upon unforeseen
    events; a daring feat.
    [1913 Webster]
 
       He loved excitement and adventure.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A remarkable occurrence; a striking event; a stirring
    incident; as, the adventures of one's life. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A mercantile or speculative enterprise of hazard; a
    venture; a shipment by a merchant on his own account.
    [1913 Webster]
 
   {A bill of adventure} (Com.), a writing setting forth that
    the goods shipped are at the owner's risk.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Undertaking; enterprise; venture; event.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Adventured}; p.
   pr. & vb. n. {Adventuring}.] [OE. aventuren, auntren, F.
   aventurer, fr. aventure. See {Adventure}, n.]
   1. To risk, or hazard; jeopard; to venture.
    [1913 Webster]
 
       He would not adventure himself into the theater.
                          --Acts xix.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   2. To venture upon; to run the risk of; to dare.
    [1913 Webster]
 
       Yet they adventured to go back.    --Bunyan,
    [1913 Webster]
 
       Discriminations might be adventured. --J. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\, v. i.
   To try the chance; to take the risk.
   [1913 Webster]
 
      I would adventure for such merchandise. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventure
   n 1: a wild and exciting undertaking (not necessarily lawful)
      [syn: {adventure}, {escapade}, {risky venture}, {dangerous
      undertaking}]
   v 1: take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you
      buy these stocks you are gambling" [syn: {gamble},
      {chance}, {risk}, {hazard}, {take chances}, {adventure},
      {run a risk}, {take a chance}]
   2: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top