Search result for

advantage

(95 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advantage-, *advantage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage[N] ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, Syn. favor, preference, Ant. disadvantage, handicap
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
advantage[VT] ให้ประโยชน์, See also: ทำให้ดีขึ้น
advantage[N] โอกาส
advantageous[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But that guy was taking advantage of you.แต่สองคนนั่นกำลังเอาเปรียบเธออยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
That guy was taking advantage of you.- พวกนั้นกำลังจะเอาประโยชน์จากตัวเธอ There Might be Blood (2008)
I just want to say thank you for not...taking advantage.ฉันแค่ต้องการที่จะขอบคุณ The Itch (2008)
General, I have arranged a trap which will give you an advantage over the jedi.นายพล ข้าได้เตรียมกับดักไว้ให้แล้ว มันจะทำให้เจ้าได้เปรียบพวกเจได Destroy Malevolence (2008)
If we attack from above, they will have the advantage.ถ้าเราโจมตีจากด้านบน พวกมันก็จะยิ่งได้เปรียบ Downfall of a Droid (2008)
But I have the same advantage.แต่ข้าเองก็ได้เปรียบอย่างเดียวกัน Excalibur (2008)
Don't let your overconfidence give Gunray another advantage, Ahsokaอย่าให้ความมั่นใจของเจ้า ยังความได้เปรียบแก่กันเรย์ อาโซก้า Cloak of Darkness (2008)
With this performance, and the concept for our city of music you'll have the advantage during the elections.สำหรับการแสดงและแนวคิด เรื่องเมืองแห่งดนตรีของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน ในการเลือกตั้งแน่นอน Beethoven Virus (2008)
Kowalski, I say we use this setback to our advantage.โควาลสกี้ ฉันว่าเราน่าจะใช้ซากเหล็กนี่ให้เป็นประโยชน์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- But we have the advantage here!แต่เราจะได้เปรียบกว่าถ้าอยู่ที่นี่. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Sire, our military advantage alone provides the perfect excuse to avoidท่านลอร์ด, ความได้เปรียบของกอง ทหารเรา, ยื่นโอกาสอันดีที่จะปฎิเสธ... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We had the advantage. That house could have led us to Al-Saleem.เรามีโอกาสดี ที่บ้านนั้นจะช่วยเราเข้าถึงตัวอัล ซาลีม Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advantageA colleague has every advantage over me.
advantageA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
advantageAll the people in this world haven't had the advantages that you've had.
advantageAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
advantageBut I had another advantage in it.
advantageDon't let anyone take advantage of you.
advantageDon't take advantage of others' weakness.
advantageHaving a driver's license is an advantage for this job.
advantageHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
advantageHe disappeared, taking advantage of the confusion.
advantageHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
advantageHe has the advantage of a good education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
เข้ายา[V] be useful, See also: advantage, work, Syn. , Example: สูตรที่คิดขึ้นมาใหม่เข้ายากับโรคนี้ได้อย่างคาดไม่ถึง, Thai definition: เป็นประโยชน์, ใช้การได้ดี
คุณ[N] advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count unit: ประการ, Thai definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณประโยชน์[N] benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์[V] advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai definition: ก่อให้เกิดผลดี
ผล[N] advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลได้[N] advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
อัตถ์[N] usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์
อานิสงส์[N] advantage, See also: use, Syn. ประโยชน์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch   FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVANTAGE    AE0 D V AE1 N T IH0 JH
ADVANTAGE    AH0 D V AE1 N T IH0 JH
ADVANTAGE    AE0 D V AE1 N IH0 JH
ADVANTAGE    AH0 D V AE1 N AH0 JH
ADVANTAGES    AE0 D V AE1 N T IH0 JH AH0 Z
ADVANTAGES    AH0 D V AE1 N IH0 JH AH0 Z
ADVANTAGED    AH0 D V AE1 N IH0 JH D
ADVANTAGED    AE0 D V AE1 N IH0 JH D
ADVANTAGED    AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
ADVANTAGED    AE0 D V AE1 N T IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantage    (v) (@1 d v aa1 n t i jh)
advantaged    (v) (@1 d v aa1 n t i jh d)
advantages    (v) (@1 d v aa1 n t i jh i z)
advantageous    (j) (a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
advantageously    (a) (a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbonus {m}advantage of incumbency [Add to Longdo]
Vorteil {m} | Vorteile {pl}; Überlegenheit {f}advantage | advantages [Add to Longdo]
Vorteilsregel {f}advantage law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P) [Add to Longdo]
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule [Add to Longdo]
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable, #3,899 [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. i.
   1. To move round; to have a circular motion; to revolve
    entirely, repeatedly, or partially; to change position, so
    as to face differently; to whirl or wheel round; as, a
    wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man
    turns on his heel.
    [1913 Webster]
 
       The gate . . . on golden hinges turning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge;
    to depend; as, the decision turns on a single fact.
    [1913 Webster]
 
       Conditions of peace certainly turn upon events of
       war.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To result or terminate; to come about; to eventuate; to
    issue.
    [1913 Webster]
 
       If we repent seriously, submit contentedly, and
       serve him faithfully, afflictions shall turn to our
       advantage.              --Wake.
    [1913 Webster]
 
   4. To be deflected; to take a different direction or
    tendency; to be directed otherwise; to be differently
    applied; to be transferred; as, to turn from the road.
    [1913 Webster]
 
       Turn from thy fierce wrath.      --Ex. xxxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways. --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The understanding turns inward on itself, and
       reflects on its own operations.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be changed, altered, or transformed; to become
    transmuted; also, to become by a change or changes; to
    grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one
    color turns to another; to turn Muslim.
    [1913 Webster]
 
       I hope you have no intent to turn husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cygnets from gray turn white.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory
    turns well.
    [1913 Webster]
 
   7. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become acid; to sour; -- said of milk, ale, etc.
      [1913 Webster]
    (b) To become giddy; -- said of the head or brain.
      [1913 Webster]
 
         I'll look no more;
         Lest my brain turn.        --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To be nauseated; -- said of the stomach.
      [1913 Webster]
    (d) To become inclined in the other direction; -- said of
      scales.
      [1913 Webster]
    (e) To change from ebb to flow, or from flow to ebb; --
      said of the tide.
      [1913 Webster]
    (f) (Obstetrics) To bring down the feet of a child in the
      womb, in order to facilitate delivery.
      [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To invert a type of the same thickness, as
    temporary substitute for any sort which is exhausted.
    [1913 Webster]
 
   {To turn about}, to face to another quarter; to turn around.
    
 
   {To turn again}, to come back after going; to return. --Shak.
 
   {To turn against}, to become unfriendly or hostile to.
 
   {To turn aside} or {To turn away}.
    (a) To turn from the direct course; to withdraw from a
      company; to deviate.
    (b) To depart; to remove.
    (c) To avert one's face.
 
   {To turn back}, to turn so as to go in an opposite direction;
    to retrace one's steps.
 
   {To turn in}.
    (a) To bend inward.
    (b) To enter for lodgings or entertainment.
    (c) To go to bed. [Colloq.]
 
   {To turn into}, to enter by making a turn; as, to turn into a
    side street.
 
   {To turn off}, to be diverted; to deviate from a course; as,
    the road turns off to the left.
 
   {To turn on} or {To turn upon}.
    (a) To turn against; to confront in hostility or anger.
    (b) To reply to or retort.
    (c) To depend on; as, the result turns on one condition.
      
 
   {To turn out}.
    (a) To move from its place, as a bone.
    (b) To bend or point outward; as, his toes turn out.
    (c) To rise from bed. [Colloq.]
    (d) To come abroad; to appear; as, not many turned out to
      the fire.
    (e) To prove in the result; to issue; to result; as, the
      crops turned out poorly.
 
   {To turn over}, to turn from side to side; to roll; to
    tumble.
 
   {To turn round}.
    (a) To change position so as to face in another direction.
    (b) To change one's opinion; to change from one view or
      party to another.
 
   {To turn to}, to apply one's self to; to have recourse to; to
    refer to. "Helvicus's tables may be turned to on all
    occasions." --Locke.
 
   {To turn to account}, {profit}, {advantage}, or the like, to
    be made profitable or advantageous; to become worth the
    while.
 
   {To turn under}, to bend, or be folded, downward or under.
 
   {To turn up}.
    (a) To bend, or be doubled, upward.
    (b) To appear; to come to light; to transpire; to occur;
      to happen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advantage \Ad*van"tage\ (?; 61, 48), n. [OE. avantage,
   avauntage, F. avantage, fr. avant before. See {Advance}, and
   cf. {Vantage}.]
   1. Any condition, circumstance, opportunity, or means,
    particularly favorable to success, or to any desired end;
    benefit; as, the enemy had the advantage of a more
    elevated position.
    [1913 Webster]
 
       Give me advantage of some brief discourse. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The advantages of a close alliance.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Superiority; mastery; -- with of or over.
    [1913 Webster]
 
       Lest Satan should get an advantage of us. --2 Cor.
                          ii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. Superiority of state, or that which gives it; benefit;
    gain; profit; as, the advantage of a good constitution.
    [1913 Webster]
 
   4. Interest of money; increase; overplus (as the thirteenth
    in the baker's dozen). [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with advantage means to pay thy love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Tennis) The first point scored after deuce.
    [PJC]
 
   {Advantage ground}, vantage ground. [R.] --Clarendon.
 
   {To have the advantage of} (any one), to have a personal
    knowledge of one who does not have a reciprocal knowledge.
    "You have the advantage of me; I don't remember ever to
    have had the honor." --Sheridan.
 
   {To take advantage of}, to profit by; (often used in a bad
    sense) to overreach, to outwit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Advantage}, {Advantageous}, {Benefit}, {Beneficial}.
 
   Usage: We speak of a thing as a benefit, or as beneficial,
      when it is simply productive of good; as, the benefits
      of early discipline; the beneficial effects of
      adversity. We speak of a thing as an advantage, or as
      advantageous, when it affords us the means of getting
      forward, and places us on a "vantage ground" for
      further effort. Hence, there is a difference between
      the benefits and the advantages of early education;
      between a beneficial and an advantageous investment of
      money.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advantage \Ad*van"tage\, v. t. [imp. & p. p. {Advantaged}; p.
   pr. & vb. n. {Advantaging}.] [F. avantager, fr. avantage. See
   {Advance}.]
   To give an advantage to; to further; to promote; to benefit;
   to profit.
   [1913 Webster]
 
      The truth is, the archbishop's own stiffness and
      averseness to comply with the court designs, advantaged
      his adversaries against him.       --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      What is a man advantaged, if he gain the whole world,
      and lose himself, or be cast away?    --Luke ix. 25.
   [1913 Webster]
 
   {To advantage one's self of}, to avail one's self of. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advantage
   n 1: the quality of having a superior or more favorable
      position; "the experience gave him the advantage over me"
      [syn: {advantage}, {vantage}] [ant: {disadvantage}]
   2: (tennis) first point scored after deuce
   3: benefit resulting from some event or action; "it turned out
     to my advantage"; "reaping the rewards of generosity" [syn:
     {advantage}, {reward}] [ant: {penalty}]
   v 1: give an advantage to; "This system advantages the rich"
      [ant: {disadvantage}, {disfavor}, {disfavour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top