Search result for

adorn

(75 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adorn-, *adorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorn[VT] ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
adorned[ADJ] ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
adornment[N] การประดับประดา, See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง, Syn. ornamentation, embellishment
adornment[N] สิ่งประดับตกแต่ง
adorn with[PHRV] ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, See also: ประดับประดา, Syn. decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And I, John, saw the Holy City, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.""และฉัน, จอห์น เห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ถัดมาจากสรวงสวรรค์ ของพระผู้เป็นเจ้า เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว สุดรักสำหรับสามีของเธอ" A561984 (2009)
You adorn them like a god.ท่านสวมมันแล้วอย่างกับเทพเจ้า Shadow Games (2010)
Your belt and adornments.เข็มขัดและเครื่องประดับของเจ้า Delicate Things (2010)
They adorned himประดับมัน! Happy Feet Two (2011)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า The Best Offer (2013)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย The Best Offer (2013)
Adorned in masters' loving art, she liesศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู The Da Vinci Code (2006)
Adorned in masters' loving art, she lies.ศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู The Da Vinci Code (2006)
Much as I do appreciate tonsorial adornment...แม้ว่าผมจะยินดีที่จะได้รับบริการตัดผม... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์ 52 Pickup (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adornI like to adorn her room with flowers.
adornMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
adornShe adorned her dress with flowers.
adornShe adorned herself with jewels.
adornThey adorned the room with flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม[N] decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต[V] decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษิต[ADJ] decorated, See also: adorned, Thai definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
แต่ง[V] decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai definition: จัดให้งาม
รจิต[V] decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดับประดา[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
กระบวร[V] decorate, See also: adorn, Syn. ประดับ, แต่ง, Example: ขบวนรถบุปผชาติกระบวรด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
การจัดแต่ง[N] decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
อลงกต[V] decorate, See also: adorn, embellish, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ถราดร ศรีชาพันธุ์[n. prop.] (Parādøn Sīchāphan) EN: Paradorn Srichapan   FR: Paradorn Srichapan
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck   FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange   FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify   FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir

CMU English Pronouncing Dictionary
ADORN    AH0 D AO1 R N
ADORNA    AA0 D AO1 R N AH0
ADORNO    AA0 D AO1 R N OW0
ADORNS    AH0 D AO1 R N Z
ADORNED    AH0 D AO1 R N D
ADORNMENT    AH0 D AO1 R N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorn    (v) (@1 d oo1 n)
adorns    (v) (@1 d oo1 n z)
adorned    (v) (@1 d oo1 n d)
adorning    (v) (@1 d oo1 n i ng)
adornment    (n) (@1 d oo1 n m @ n t)
adornments    (n) (@1 d oo1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) [Add to Longdo]
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn, #4,262 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated, #46,033 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, / ] adorned; beautiful, #56,359 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, v. t. [imp. & p. p. {Adorned}; p. pr. & vb. n.
   {Adorning}.] [OE. aournen, anournen, adornen, OF. aorner, fr.
   L. aaornare; ad + ornare to furnish, embellish. See {Adore},
   {Ornate}.]
   To deck or dress with ornaments; to embellish; to set off to
   advantage; to render pleasing or attractive.
   [1913 Webster]
 
      As a bride adorneth herself with her jewels. --Isa.
                          lxi. 10.
   [1913 Webster]
 
      At church, with meek and unaffected grace,
      His looks adorned the venerable place.  --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deck; decorate; embellish; ornament; beautify; grace;
     dignify; exalt; honor.
 
   Usage: To {Adorn}, {Ornament}, {Decorate}, {Embellish}. We
      decorate and ornament by putting on some adjunct which
      is attractive or beautiful, and which serves to
      heighten the general effect. Thus, a lady's head-dress
      may be ornament or decorated with flowers or jewelry;
      a hall may be decorated or ornament with carving or
      gilding, with wreaths of flowers, or with hangings.
      Ornament is used in a wider sense than decorate. To
      embellish is to beautify or ornament richly, not so
      much by mere additions or details as by modifying the
      thing itself as a whole. It sometimes means gaudy and
      artificial decoration. We embellish a book with rich
      engravings; a style is embellished with rich and
      beautiful imagery; a shopkeeper embellishes his front
      window to attract attention. Adorn is sometimes
      identical with decorate, as when we say, a lady was
      adorned with jewels. In other cases, it seems to imply
      something more. Thus, we speak of a gallery of
      paintings as adorned with the works of some of the
      great masters, or adorned with noble statuary and
      columns. Here decorated and ornamented would hardly be
      appropriate. There is a value in these works of genius
      beyond mere show and ornament. Adorn may be used of
      what is purely moral; as, a character adorned with
      every Christian grace. Here neither decorate, nor
      ornament, nor embellish is proper.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, n.
   Adornment. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, a.
   Adorned; decorated. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adorn
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top