Search result for

adoration

(32 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adoration-, *adoration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adoration[N] ความเคารพบูชา, See also: ความเลื่อมใส, Syn. devotion, veneration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adoration of the Shepherdsภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)
Royal subjects shower him with adoration.พระราชวังกำลังเป็นของชั้น กับความรัก Princess Protection Program (2009)
- Acclamation by Adoration.กำลังรอการแพทย์. มาที่นี่. Angels & Demons (2009)
That is election by adoration.APA Angels & Demons (2009)
Femme Fatale, devious, mercurial, ahhh...probably feeds on adoration--หญิงแกร่ง สองหน้า หลายใจ น่าจะกินจากความเทิดทูญ Midnight Lamp (2012)
The gratitude of the people of Westeros for helping to end this war, the adoration of the King for bringing the Vale back into the fold... and Harrenhal.ความซาบซึ้งจาก ผู้คนทั่วเวสเตอรอส ที่ช่วยให้สงคราม ครั้งนี้จบลง ความเลื่อมใสจากกษัตริย์ ที่นำเวลกลับมาร่วมด้วยอีกครั้ง What Is Dead May Never Die (2012)
Adoration hasn't gone to their heads.หนึ่งจดใช่ไหม คุณรู้ว่าฉันหมายถึง อะไร Help! (1965)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ Primer (2004)
I got nothing but adoration for you.ฉันไม่เลือกอะไรนอกจากความรักที่มีให้เธอ Hell Followed (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนับถือ[n.] (kān naptheū) FR: vénération [f] ; adoration [f]
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration   FR: joindre les mains pour saluer

CMU English Pronouncing Dictionary
ADORATION    AE2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adoration    (n) (a2 d @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛好[あいこう, aikou] (n,vs) love; adoration; (P) [Add to Longdo]
愛慕[あいぼ, aibo] (n,vs) love; attachment; adoration [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P) [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]
三王礼拝[さんおうれいはい, san'oureihai] (n) (See 三博士) Adoration of the Magi [Add to Longdo]
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly [Add to Longdo]
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly [Add to Longdo]
賛美(P);讚美;讃美[さんび, sanbi] (n,vs,adj-no) praise; adoration; glorification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adoration \Ad`o*ra"tion\, n. [L. adoratio, fr. adorare: cf. F.
   adoration.]
   1. The act of playing honor to a divine being; the worship
    paid to God; the act of addressing as a god.
    [1913 Webster]
 
       The more immediate objects of popular adoration
       amongst the heathens were deified human beings.
                          --Farmer.
    [1913 Webster]
 
   2. Homage paid to one in high esteem; profound veneration;
    intense regard and love; fervent devotion.
    [1913 Webster]
 
   3. A method of electing a pope by the expression of homage
    from two thirds of the conclave.
    [1913 Webster]
 
       [Pole] might have been chosen on the spot by
       adoration.              --Froude.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adoration
   n 1: a feeling of profound love and admiration [syn: {worship},
      {adoration}]
   2: the act of admiring strongly [syn: {adoration},
     {idolization}, {idolisation}]
   3: the worship given to God alone [syn: {adoration}, {latria}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 adoration [adɔrasjõ]
   adoration; worship
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top