Search result for

adjustment

(76 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjustment-, *adjustment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjustment[N] การปรับเปลี่ยน, Syn. alteration, modification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjustment๑. การปรับแก้๒. การปรับให้ตรงกับความเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment incomeเงินได้ที่ปรับแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment, occlusal; correction, occlusal๑. การปรับการสบ(ฟัน)๒. การปรับการบดเคี้ยว [ดู occlusal equilibration ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Adjustmentการปรับแต่งเครื่อง, การปรับตัว, การปรับแต่ง [การแพทย์]
Adjustment (Psychology)การปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology) in childrenการปรับตัวในเด็ก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology) in old ageการปรับตัวในผู้สูงอายุ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adjustment Disordersความผิดปกติในการปรับตัว [การแพทย์]
Adjustment of PHการปรับสภาพความเป็นกรดและด่าง [การแพทย์]
Adjustment processกระบวนการปรับแก้ [เศรษฐศาสตร์]
Adjustment to Society, Successfulสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข [การแพทย์]
Adjustment, Continuousการปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be a big adjustment for you, wouldn't it?ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสินะ Made of Honor (2008)
Otherwise, I would have made the necessary adjustmentsไม่อย่างนั้น ผมก็คงต้องจัดการในสิ่งที่มันจำเป็น Eagles and Angels (2008)
We paid a little visit down to the vendor, and we made a few adjustments to one of the units before it shipped.เราได้จ่ายเงินให้กับพวกคนจัดหาของ ให้นำมันมาให้เราดัดแปลงเล็กน้อย ก่อนที่จะส่งมอบ Duplicity (2009)
Conversion disorder is not a phenomenon that a lot of people understand, and we've had to make quite an adjustmentภาวะสับสนทางประสาท ไม่ใช่ปรากฎการณ์ มีผู้คนมากมายเข้าใจ เราต้องปรับตัวไม่ใช่น้อยทีเดียว The Fourth Kind (2009)
Julian. hey, I made the adjustment you suggested in the garden scene.จูเลี่ยน นี่ ชั้นทำการตัดสินไปแล้วนะ เธอเสนอฉากในสวน The Age of Dissonance (2009)
temporary adjustment.ปรับชั่วคราว Justice (2009)
Colonel Telford's team is working on adjustments to their plan.ทีมของผู้การเทลฟอร์ด กำลังทำการปรับเปลี่ยน เพื่อแผนการของพวกเขา Life (2009)
- i'll have to make some adjustments to my film.ผมคงต้องไปปรับปรุงหนังผมนิดหน่อย Introduction to Film (2009)
It's still an adjustment.มันยังเป็นช่วงปรับตัว Invasion (2009)
It's been a harder adjustment than I expected.มันปรับตัวยากมากกว่าที่ฉันคาดไว้ Dan de Fleurette (2009)
It's just an adjustment college.มันเป็นเรื่องของการปรับตัว ในวิทยาลัยด้วย Chapter Two 'Ink' (2009)
None of these adjustments strike me as being particularly earth-shattering.เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญกับผมเลย สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งบนโลกนี้ The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustmentFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
adjustmentThe decline is not so deep after seasonal adjustment.
adjustmentYou can adjust the seat height by moving the adjustment lever up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (kān kaēkhai prapprung plīenplaēng) EN: adjustment   
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot khāchotchoēi) EN: adjustment of damages   
การปรับ[n. exp.] (kān prap) EN: adjustment   FR: ajustement [m]
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับราคา[n. exp.] (kān prap rākhā) EN: adjustment of prices   
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUSTMENT    AH0 JH AH1 S T M AH0 N T
ADJUSTMENTS    AH0 JH AH1 S T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjustment    (n) (@1 jh uh1 s t m @ n t)
adjustments    (n) (@1 jh uh1 s t m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwertung wegen Mengenrisikoadjustment for quantitative risk [Add to Longdo]
Abwertung wegen Preisrisikoadjustment for price risk [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan [Add to Longdo]
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance [Add to Longdo]
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims [Add to Longdo]
Ausgleichsleistung {f}; Ausgleichszahlung {f}adjustment payment; compensatory payment [Add to Longdo]
Ausgleichsposten {m}adjustment item [Add to Longdo]
Ausgleichsposten aus der Konsolidierungadjustment resulting from consolidation [Add to Longdo]
steuerliche Bewertungsabschläge auf Vorräteadjustment of inventories to tax base [Add to Longdo]
Einrichtroutine {f}adjustment routine [Add to Longdo]
Einstellbereich {m}; Anpassungsbereich {m}adjustment range [Add to Longdo]
Einstellung {f}; Einstellen {n}; Einregulierung {f}; Regelung {f}; Anpassung {f}; Adaptierung {f}; Justierung {f} | Einstellen der Uhrzeit | Einstellen von Ventilatoren während des Betriebesadjustment | clock time adjustment | in-flight adjustment of fans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズナリティ[, shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality [Add to Longdo]
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
季節調整[きせつちょうせい, kisetsuchousei] (n) seasonal adjustment [Add to Longdo]
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning [Add to Longdo]
雇用調整[こようちょうせい, koyouchousei] (n) employment adjustment [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, / 調] adjustment; revision, #585 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjustment \Ad*just"ment\ (-ment), n. [Cf. F. ajustement. See
   {Adjust}.]
   1. The act of adjusting, or condition of being adjusted; act
    of bringing into proper relations; regulation.
    [1913 Webster]
 
       Success depends on the nicest and minutest
       adjustment of the parts concerned.  --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Settlement of claims; an equitable arrangement of
    conflicting claims, as in set-off, contribution,
    exoneration, subrogation, and marshaling. --Bispham.
    [1913 Webster]
 
   3. The operation of bringing all the parts of an instrument,
    as a microscope or telescope, into their proper relative
    position for use; the condition of being thus adjusted;
    as, to get a good adjustment; to be in or out of
    adjustment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Suiting; fitting; arrangement; regulation; settlement;
     adaptation; disposition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjustment
   n 1: making or becoming suitable; adjusting to circumstances
      [syn: {adjustment}, {accommodation}, {fitting}]
   2: the act of making something different (as e.g. the size of a
     garment) [syn: {alteration}, {modification}, {adjustment}]
   3: the act of adjusting something to match a standard [syn:
     {adjustment}, {registration}, {readjustment}]
   4: the process of adapting to something (such as environmental
     conditions) [syn: {adaptation}, {adaption}, {adjustment}]
   5: an amount added or deducted on the basis of qualifying
     circumstances; "an allowance for profit" [syn: {allowance},
     {adjustment}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 adj
 
 1. (kıs.) adjective, adjacent, adjustment.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top