Search result for

adjoin

(75 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjoin-, *adjoin*
English-Thai: Longdo Dictionary
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjoin[VT] ติด, See also: ชิด
adjoin[VI] มีเขตแดนติดกัน, Syn. beside, be adjacent to
adjoin[VT] มีเขตแดนติดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining propertyทรัพย์สินที่อยู่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjointผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint equationสมการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint matrixเมทริกซ์ผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint operatorตัวดำเนินการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We had adjoining rooms.- เรามีห้องเชื่อมถึงกัน Dex, Lies, and Videotape (2007)
- Adjoining rooms?- ห้องเชื่อมกัน? Dex, Lies, and Videotape (2007)
And you really did have adjoining rooms.และคุณมีห้องเชื่อมถึงกันจริงๆ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Adjoining rooms on family vacations?วันพักผ่อนที่ต้องอยู่ห้องติดๆกันหรอ? You've Got Yale! (2009)
With an adjoining room for my...และห้องร่วมสำหรับ... Shake and Fingerpop (2009)
I considered booking you in the room adjoining theirs, but I thought that might be a bit...over the top.ฉันคิดว่า จะจองห้องเธอข้างพวกนั้น แต่ฉันคิดว่ามันคงจะ... เกินไปนิด Hard-Hearted Hannah (2009)
Yeah, but they're not adjoining rooms, okay, Sweets?ใช่แล้ว แต่ไม่ได้อยู่ห้องติดกันหรอก โอเคนะ สวีทส์ The Death of the Queen Bee (2010)
Maybe when you walk into a hotel room and you see a guy getting back together with his girlfriend, you should consider doing something other than crawling into the adjoining bed.ตอนนายเข้ามาในห้อง และเห็นผู้ชายกำลังคืนดีกับแฟน นายควรทำอย่างอื่น The Love Car Displacement (2011)
Uh, two rooms. Adjoining rooms, on the same floor.เอ่อ ขอสองห้อง ชั้นเดียวกัน The Wolverine (2013)
It formed when tectonic forces pushed the seabed under the adjoining continental plate.ภายใต้แผ่นทวีปที่อยู่ติดกัน คนอื่น ๆ ได้เดินบนดวงจันทร์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The camera on the adjoining corridor that would've seen this guy was switched off.กล้องที่อยู่บนเฉลียงติดกัน ซึ่งควรจะจับภาพหมอนี่ได้ ถูกปิดไป The Event Horizon (2014)
Airspace in all adjoining areas to be locked down.น่านฟ้าเชื่อมต่อในทุกพื้นที่ถูกปิด Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjoinGermany adjoins Holland.
adjoinOur house adjoins his.
adjoinThe hotel adjoins a lake on the east.
adjoinTheir farms adjoin.
adjoinThe living room adjoins the dining room.
adjoinThere is an anteroom adjoining the library.
adjoinThe two buildings adjoin.
adjoinThe two villages adjoin each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จด[V] be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Example: แม้ตำรวจจะสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน แต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้อีก, Thai definition: อย่างใกล้ในระยะประชิดตัว
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Syn. ประชิด, Ant. ไกล, Example: ้ตำรวจสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน, Thai definition: ใกล้ในระยะประชิดตัว
ติดกับ[CONJ] adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตีคู่[V] adjoin, See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of, Ant. ทิ้งห่าง, Example: การเคลื่อนไหวที่จะขับ นายทวีพ้นพรรคตีคู่มาพร้อมกับความสงสัยของสาธารณชน, Thai definition: ทำให้ขึ้นมาเป็นคู่
แนบสนิท[V] be close to, See also: adjoin, Example: เมื่อทากาวแล้วให้รอสักพัก กะว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันจึงค่อยใช้ได้, Thai definition: แนบชิดติดกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
ปลัด[X] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief   FR: adjoint [m] ; assistant [m]
ผู้ช่วย[n.] (phūchūay) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[n. exp.] (phūchūay phūfeuksøn) EN: assistant coach   FR: entraîneur adjoint [m]
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to   FR: s'approcher de

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJOIN    AH0 JH OY1 N
ADJOINS    AH0 JH OY1 N Z
ADJOINING    AH0 JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjoin    (v) (@1 jh oi1 n)
adjoins    (v) (@1 jh oi1 n z)
adjoined    (v) (@1 jh oi1 n d)
adjoining    (v) (@1 jh oi1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
自己共役[じこきょうやく, jikokyouyaku] (n,adj-na) {math} self adjoint [Add to Longdo]
随伴[ずいはん, zuihan] (n,vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) {math} adjoint [Add to Longdo]
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms [Add to Longdo]
地続き[じつづき, jitsuduki] (n) adjoining land [Add to Longdo]
裏地[うらじ, uraji] (n) (1) (See 表地) lining; (2) (obsc) (See 袋地・2) land that does not adjoin to public or private roads [Add to Longdo]
隣り合う(P);隣合う(io)(P)[となりあう, tonariau] (v5u,vi) to adjoin each other; to sit side by side; (P) [Add to Longdo]
隣り合わせ(P);隣合わせ(P);隣り合せ;隣合せ[となりあわせ, tonariawase] (n,adj-no) adjoining each other; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, ] adjoin [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] adjoin; border [Add to Longdo]
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] adjoin [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] adjoin; border [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoin \Ad*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjoined}; p. pr. & vb.
   n. {Adjoining}.] [OE. ajoinen, OF. ajoindre, F. adjoindre,
   fr. L. adjungere; ad + jungere to join. See {Join}, and cf.
   {Adjunct}.]
   To join or unite to; to lie contiguous to; to be in contact
   with; to attach; to append.
   [1913 Webster]
 
      Corrections . . . should be, as remarks, adjoined by
      way of note.               --Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoin \Ad*join"\ ([a^]d*join"), v. i.
   1. To lie or be next, or in contact; to be contiguous; as,
    the houses adjoin.
    [1913 Webster]
 
       When one man's land adjoins to another's.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: The construction with to, on, or with is obsolete or
      obsolescent.
      [1913 Webster]
 
   2. To join one's self. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She lightly unto him adjoined side to side.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjoin
   v 1: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada
      adjoins the U.S."; "England marches with Scotland" [syn:
      {border}, {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt
      against}, {butt on}]
   2: be in direct physical contact with; make contact; "The two
     buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not
     contact the metal cover"; "The surfaces contact at this
     point" [syn: {touch}, {adjoin}, {meet}, {contact}]
   3: attach or add; "I adjoin a copy of your my lawyer's letter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top