Search result for

aden

(91 entries)
(0.3091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aden-, *aden*. Possible hiragana form: あでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aden    [N] เมืองเอเดนในประเทศเยเมน
adenoid    [ADJ] ที่เกี่ยวกับต่อมอดีนอยด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adenocarcinomaมะเร็งชนิดต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoidคล้ายต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoiditisทอนซิลคอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenomaเนื้องอกต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenomyosis externa; endometriosis; endometriosis externaเยื่อบุมดลูกต่างที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenopathyโรคต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenineอะดีนีน, สาร; อะดินีน; สารอดีนีน; อะเดนีน; อะดีนีน [การแพทย์]
adenineอะดีนีน, เบสชนิดหนึ่งเป็นผลึกสีขาว  สูตรเคมีคือ C5H5N5 เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก พบใน DNA และ RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adenine Guanine Uracilสารละลายอะดีนีนกัวนีนยูราซิล [การแพทย์]
Adenine Nucleotidesอะดินีนนิวคลิโอไทด์ [การแพทย์]
Adenine-Catecholอะเดนีน-แคทีคอล [การแพทย์]
Adenium obesumชวนชม [TU Subject Heading]
Adeno Squamousแอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Adenoacanthomaแอดดิโนอแคนโทม่า [การแพทย์]
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อม [TU Subject Heading]
Adenocarcinomaอะดีโนคาร์ซิโนมา, มะเร็ง; อะดีโนคาร์ซิโนมา; มะเร็งปากมดลูกจากต่อมปากมดลูก; อเดโนคาร์ซิโนมา; อดีโนคาร์ซิโนมา; มะเร็ง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
aden-(คำเสริมหน้า) adeno-
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
adeno-(คำเสริมหน้า) ซึ่งเกี่ยวกับต่อม., Syn. aden-
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)
adenohypophysisพูหน้าหรือส่วนที่เป็นต่อมของ hypothesis cere-briadenohypophyseal
adenoidectomy(แอดดินอยเดค' โทมี) การตัดต่อม adenoids ออก (removing the adenoids)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน

English-Thai: Nontri Dictionary
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
laden(vt) pp ของ lade
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุงเทง    [N] Adenosma hirsutum Kurz., Syn. โทงเทง, โซเซ (ชื่อพื้นเมืองสุราษฎร์), Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Physalis วงศ์ Solanaceae คือชนิด P. angulata Linn. และชนิด P. minima Linn. ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมฮอลแลนด์[n. exp.] (chūanchom Hønlaēn) EN: Adenium Obesum   
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   
ชวนชมยักษ์[n. exp.] (chūanchom yak) EN: Adenium Somalense   
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse   FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūamsōm) EN: decadence ; rotten ; deterioration   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEN    EY1 D AH0 N
ADENA    AE1 D AH0 N AH0
ADENINE    AE1 D AH0 N IY2 N
ADENOID    AE1 D AH0 N OY2 D
ADENAUER    EY1 D AH0 N AW2 R
ADENAUER    AE1 D AH0 N AW2 R
ADENOIDS    AE1 D AH0 N OY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adenoids    (n) (a1 d i n oi d z)
adenoidal    (j) (a2 d i n oi1 d l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน , See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
どんより[, donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
アデニル酸[アデニルさん, adeniru san] (n) adenylic acid [Add to Longdo]
アデニル酸シクラーゼ[アデニルさんシクラーゼ, adeniru san shikura-ze] (n) adenylate cyclase; adenyl cyclase [Add to Longdo]
アデニン[, adenin] (n) adenine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
亚丁[Yà dīng, ㄧㄚˋ ㄉㄧㄥ, / ] Aden [Add to Longdo]
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, ] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA) [Add to Longdo]
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] Adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
腺病毒[xiàn bìng dú, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] adenovirus [Add to Longdo]
腺癌[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] Adenocarcinoma [Add to Longdo]
腺苷[xiàn gān, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘッドエンド[へっどえんど, heddoendo] headend [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
鳴動[めいどう, meidou] (ringing) cadence [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aden- \Aden-\ or Adeno- \Adeno-\[Gr. 'adh`n, 'ade`nos, gland.]
   Combining forms of the Greek word for gland; -- used in words
   relating to the structure, diseases, etc., of the glands.
   [1913 Webster] adenalgia

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aden
   n 1: an important port of Yemen; located on the Gulf of Aden;
      its strategic location has made it a major trading center
      of southern Arabia since ancient times

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eden
 
 1. Aden, cennet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 paradise
 
 1. cennet, Aden, cennet bahçesi
 2. cennet gibi yer. fool' paradise boş emeller üzerine kurulmuş mutluluk.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Aden [adən]
   Aden
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Aden
   Aden
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Aden [adɛn]
   Aden
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top