Search result for

adding

(55 entries)
(0.0956 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adding-, *adding*, add
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adding machine[N] เครื่องบวกเลข, Syn. adder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adding machineเครื่องบวกเลข
madding(แมด'ดิง) adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
padding(แพค'ดิง) n. วัตถุ (เช่น ฝ้าย) ที่ใช้บุรอง
wadding(วอด'ดิง) n. สิ่งอุดนิ่ม,วัตถุอุดนิ่ม,วัตถุบุรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- beating lightly and adding a little salt and pepper...ตีเบา ๆ จอห์น! จอร์จ? Yellow Submarine (1968)
Artie is not capable of adding 10 stories to a building that doesn't have them.เขาเพิ่มตึกได้เป็น 10 ชั้นไม่ได้แน่ Oh, God! (1977)
Well, that's my job. - We're adding to your duties.หน้าที่ผมนี่ The Bodyguard (1992)
- Huh? We're adding to your duties.เราจะเพิ่มหน้าที่ให้ The Bodyguard (1992)
I'm sick of it. Adding things up, subtracting. Making it come out even when it's not.เพิ่มอันนี้ ลดอันนั้น ทำให้มันออกมา ในเมื่อมันไม่ได้ ฉันทนไม่ไหวแล้ว The Joy Luck Club (1993)
I see nothing wrong with adding to Ffynnon Garw.ผมว่าไม่เสียหายเลย ถ้าเพิ่มยอดให้ฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Feels like accountants are cranking adding machines in my head.รู้สึกเหมือนกับนักบัญชีไขเครื่องในหัวเลย Death Has a Shadow (1999)
I've got enough problems with Nell without adding more to the mix.แค่ฉันคนเดียวก็สร้างปัญหาให้น้าเนลมากพอแล้ว อย่าเอาเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมอีกเลย X-Ray (2001)
- I'm adding pottery to that list.- ผมเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาในรายการที่ Showtime (2002)
No, adding sugar might lessen its nutrional value.ไม่ล่ะ ขืนใส่น้ำตาลเข้าไป คุณค่าทางอาหารก็หายหมดสิ Full House (2004)
Crossing that off the list. Adding to the list, bok choy.ตัดออกจากรายการ เพิ่มรายการอย่างอื่น Mr. Monk and the Game Show (2004)
If you'd see Lureen, punchin' numbers in her adding' machine.ถ้านายได้เห็นลูรีนกดเครื่องคิดเลขนะ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addingBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
addingBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
addingHow about adding a little bit more salt?
addingHow about adding a touch of pepper?
addingHow about adding some Worcestershire sauce?
addingOnce you go ahead and start, even the tiresome work of adding and subtracting figures is interesting in its way.
addingThere may be microscopes involved, bringing us ever closer to the heart of the matter; but even microbiology is objective, adding to knowledge by putting space between an object and its observer.
addingThe teacher asked me if I was ready, adding that everybody was waiting for me at the school gate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
สระเป่าลม[n. exp.] (sa pao lom) EN: wadding pool   FR: piscine gonflable [f]
ทองทึบ[adj.] (thøngtheup) EN: gold cladding   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDING    AE1 D IH0 NG
ADDINGTON    AE1 D IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adding    (v) (a1 d i ng)
adding-machine    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n)
adding-machines    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
クラッド[, kuraddo] (n) {comp} clad; cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
サ変名詞[サへんめいし, sa henmeishi] (n) (See 為る・11) verb formed by adding "suru" to a noun [Add to Longdo]
タンポ;たんぽ[, tanpo ; tanpo] (n) pad; wad; wadding [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
トラフィックパディング[, torafikkupadeingu] (n) {comp} traffic padding [Add to Longdo]
艶出し加工[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价值增殖[jià zhí zēng zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓˊ, / ] adding value [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding [Add to Longdo]
加減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. t. [imp. & p. p. {Added}; p. pr. & vb. n.
   {Adding}.] [L. addere; ad + dare to give, put. Cf. {Date},
   {Do}.]
   1. To give by way of increased possession (to any one); to
    bestow (on).
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall add to me another son. --Gen. xxx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or unite, as one thing to another, or as several
    particulars, so as to increase the number, augment the
    quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one
    aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as,
    to add numbers; to add up a column.
    [1913 Webster]
 
       Back to thy punishment,
       False fugitive, and to thy speed add wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As easily as he can add together the ideas of two
       days or two years.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To append, as a statement; to say further.
    [1913 Webster]
 
       He added that he would willingly consent to the
       entire abolition of the tax.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To Add}, {Join}, {Annex}, {Unite}, {Coalesce}.
 
   Usage: We {add} by bringing things together so as to form a
      whole. We {join} by putting one thing to another in
      close or continuos connection. We {annex} by attaching
      some adjunct to a larger body. We {unite} by bringing
      things together so that their parts adhere or
      intermingle. Things {coalesce} by coming together or
      mingling so as to form one organization. To {add}
      quantities; to join houses; to {annex} territory; to
      {unite} kingdoms; to make parties {coalesce}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top