Search result for

addiction

(44 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addiction-, *addiction*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)

English-Thai: Nontri Dictionary
addiction(n) การติดยาเสพติด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Addictionsสิ่งเสพติดให้โทษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe her behavior is driven by what we call a risk addiction.ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของเธอ มันถูกขับดันจากสิ่งที่เราเรียกว่า ติดความเสี่ยงภัย Basic Instinct (1992)
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม? Basic Instinct (1992)
All addiction is progressive.การติดในทุกๆอย่างมันไม่ย่ำอยู่กับที่ Basic Instinct (1992)
I'm already working it into a paper: "Risk Addiction and Omnipotence."ผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับมัน "การติดความเสี่ยงภัยและการมีอำนาจ" Basic Instinct (1992)
It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.มันคือยาเสพติดที่ผู้คนในเวลานี้... ได้สร้างโลกจินตนการออกมานอกงานเขียนแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
They are worried that you have an addiction to alcohol.พวกเราเป็นห่วงว่าคุณเป็นโรคติดสุรา The O.C. (2003)
Now I've got a gum addiction.ตอนนี้ฉันเลยเป็นโรคติดหมากฝรั่ง Crusade (2004)
Nicorette addiction, can't stand uncomfortable silences...ติดบุหรี่ และไม่สามารถยืนเงียบๆได้ Crusade (2004)
Somebody with an addiction, or some sort of emotional distress.พวกที่กำลังเมายาหรืพวกที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ Phantom Traveler (2005)
Gambling's an addiction, Mr. Stanfield.นี่มันหมกมุ่นกับการพนัน, คุณ Stanfield. Firewall (2006)
Giving up your addictions.- การเลิกเหล้าของเธอ Peaceful Warrior (2006)
Um,hi,I'm sara,and I,uh... over the years,I've worked with... more than a few people who had a history of addiction,and,uh...อืม,สวัสดี ฉันชื่อซาร่า, ฉันเอ่อ... ที่ผ่านมาฉันทำงานกับ... มีคนไม่น้อยเลยที่เคยติดยา, และ เอ่อ... Scan (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addictionDrug addiction degraded many people.
addictionDrug addiction is a cancer in modern society.
addictionEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
addictionStopgap measures won't make a dent in drug addiction.
addictionThere really is such a thing as Internet addiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat raksā yāsēptit) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDICTION    AH0 D IH1 K SH AH0 N
ADDICTIONS    AH0 D IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addiction    (n) (@1 d i1 k sh @ n)
addictions    (n) (@1 d i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to) [Add to Longdo]
Sucht {f}; Süchtigkeit {f} | Süchtigkeit nach Sexaddiction | sex addiction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
アヘン中毒;阿片中毒[アヘンちゅうどく(アヘン中毒);あへんちゅうどく(阿片中毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction [Add to Longdo]
アルコール中毒[アルコールちゅうどく, aruko-ru chuudoku] (n) alcoholism; alcohol addiction [Add to Longdo]
ニコチン中毒[ニコチンちゅうどく, nikochin chuudoku] (n) nicotinism; nicotine addiction; nicotine poisoning [Add to Longdo]
ペイ中[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction [Add to Longdo]
モルヒネ中毒[モルヒネちゅうどく, moruhine chuudoku] (n) morphinism; morphine addiction; morphine poisoning [Add to Longdo]
飲酒癖[いんしゅへき, inshuheki] (n) alcoholic addiction [Add to Longdo]
活字中毒[かつじちゅうどく, katsujichuudoku] (n) addiction to the printed word; reading addict; book (print) junkie [Add to Longdo]
常用癖[じょうようへき, jouyouheki] (n) addiction [Add to Longdo]
中毒[ちゅうどく, chuudoku] (n,vs,adj-no) (1) poisoning; (n-suf) (2) addiction; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐn, ˇ, / ] addiction; craving, #8,491 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addiction \Ad*dic"tion\, n. [Cf. L. addictio an adjudging.]
   The state of being addicted; devotion; inclination. "His
   addiction was to courses vain." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addiction
   n 1: being abnormally tolerant to and dependent on something
      that is psychologically or physically habit-forming
      (especially alcohol or narcotic drugs) [syn: {addiction},
      {dependence}, {dependance}, {dependency}, {habituation}]
   2: an abnormally strong craving
   3: (Roman law) a formal award by a magistrate of a thing or
     person to another person (as the award of a debtor to his
     creditor); a surrender to a master; "under Roman law
     addiction was the justification for slavery"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top